Liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on innostaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen kaikilla kouluasteilla ottamaan syksyn teemaviikon aikana liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn. 

Viikolla 37, eli 7.-11.9.2020 vietettävän liikenneturvallisuusviikon teemana on ”Näe ja näy”. Teeman avulla halutaan nostaa esiin turvallista liikkumista monesta eri näkökulmasta:  

  • Näy pimeässä: Iltojen ja aamujen pimetessä on tärkeä huolehtia siitä, että tulee nähdyksi. Liikenneturvallisuusviikolla käsitellään hämärän aikaan ja pimeällä liikkumista, heijastimen käyttöä sekä pyörän valojen merkitystä.  
  • Näe ympäristösi - ole tarkkaavainen: Tarkkaavaisuus on yksi turvallisen liikkujan tärkeimmistä taidoista. Puhelimen käyttö liikenteessä vaikuttaa kykyyn tehdä havaintoja ja liikkua turvallisesti. Liikenneturvallisuusviikolla käsitellään puhelimen käyttämistä liikenteessä sekä tarkkaamattomuuden vaikutuksia turvallisuuteen. 
  • Näe koululainen liikenteessä: Liikenneturvallisuusviikolla muistutetaan myös kaikkia aikuisia huomioimaan erityisesti koululaiset liikenteessä. Huomiota kiinnitetään myös saattoliikenteen turvallisuuteen ja siihen, miten aktiivisia koulumatkoja voisi tukea.   

Lasten ja nuorten osallisuus on tärkeää liikennekasvatuksen toteuttamisessa, sillä liikennekasvatus on vaikuttavinta silloin, kun siinä huomioidaan lasten ja nuorten oma lähiympäristö ja kokemukset. Liikenneturvallisuusviikon suunnittelussa ja toteuttamisessa on heti alkuvaiheesta alkaen hyvä miettiä, miten oppilaiden osallisuus sekä omien kokemusten ja ideoiden huomioiminen tehdään mahdolliseksi. Myös yhteistyö koulun ja kodin sekä muiden lasten ja nuorten arjessa lähellä toimivien aikuisten välillä korostuu. 

Liikennekasvatusta koko lukuvuoden 

Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto on yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa suunnitellut Näe ja näy -teemaan liittyviä toimintavinkkejä ja -ideoita käytettäväksi koulun teemaaviikon ideoinnissa sekä opetuksessa.

Liikenneturvallisuusviikko on lähtölaukaus koko lukuvuoden kestävälle systemaattiselle liikennekasvatukselle varhaiskasvatuksen yksiköissä, esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Liikenneturvallisuusviikkoa voi viettää monella tavalla. Järjestäkää esimerkiksi liikenneturvallisuusaiheinen teemapäivä, pitäkää aiheesta päivänavaus, ideoikaa yhdessä oppilaskunnan hallituksen kanssa teeman käsittelyyn erilaisia välituntitempauksia tai haastekilpailua tai ottakaa teema esiin vanhempainillassa.  

Liikenteeseen liittyvät kysymykset tulevat koulun arjessa esiin jatkuvasti. Ajankohtaisia tai vuodenaikaan liittyviä liikenneasioita onkin tärkeä käsitellä ympäri vuoden. Liikenneturvallisuusviikon materiaaleja ja toimintaideoita voi käyttää pieninä osina pitkin lukuvuotta.