Siirry sisältöön
alle kouluikäisiä lapsia liikenteessä aikuisten seurassa
Liikenneturvallisuus varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa toteutettava liikennekasvatus on tehokkainta, kun se on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Liikennekasvatusta voi toteuttaa erilaisissa tuokioissa, retkillä ja teemapäivinä, mutta sille löytyy tilaa myös varhaiskasvatuksen arjessa. Rutiiniksi kannattaa ottaa esimerkiksi kysyminen matkan sujumisesta aina heti aamusta.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on antaa lapsille valmiuksia toimia turvallisesti erilaisissa liikennetilanteissa. Kouluun siirtyessä lapsella tulisi olla hyvät valmiudet itsenäiseen turvalliseen liikkumiseen. Tavoitteena myös on, että varhaiskasvatus vahvistaa lapsen turvallisuusorientoituneita asenteita, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

Liikennekasvatusta kannattaa toteuttaa ympäri vuoden. Eri vuodenaikoina korostuvat eri teemat ja liikenteessä huomioitavat asiat. Varhaiskasvatuksen liikennekasvatuksen suunnitteluun voidaan käyttää apuna liikennekasvatuksen vuosikelloa

Liikennekasvatusta arjessa yhdessä huoltajien kanssa

Varhaiskasvatuksen ja huoltajien antama liikennekasvatus tukevat toinen toisiaan. Liikennekasvatus on tehokkainta, kun se tapahtuu yhteistyössä kodin ja ammattilaisten välillä. Varhaiskasvattajana olet tärkeässä roolissa huoltajien tukemisessa lasten liikenneturvallisuudessa ja -kasvatuksessa.

Harjoittelu niin turvallisessa ympäristössä, kuin myös oikeissa liikennetilanteissa, on hyödyllistä. Lapsen kanssa on hyvä havainnoida yhdessä erilaisia liikennetilanteita ja kerrata miten niissä tulee toimia. Aikuisen on tärkeää toimia hyvänä esimerkkinä liikenteessä.

Esimerkiksi retket ovat hyvä tapa harjoitella liikenteessä kulkemista varhaiskasvatuksessa. Retkillä näkyvyyden takaamiseksi niin lapsilla, kuin aikuisilla, kannattaa olla huomioliivit.

Lasten liikenneonnettomuuksista merkittävä osa tapahtuu tutussa ympäristössä: oman kodin, koulun tai päiväkodin lähistössä. Yleisimmät vaaratilanteet tapahtuvat tietä ylitettäessä tai tielle rynnätessä. Turvallinen tien ylitys onkin yksi tärkeimmistä lapsille opetettavista asioista.

Käytä tilauskuljetuksia ja ammattikuljettajia retkillä. Varaa linja-auto, jossa jokaisella istuimella on turvavyöt. Käytä mieluiten taksia, jos lapsi pitää kuljettaa esimerkiksi terveyskeskukseen.

Eri-ikäisten lasten liikennekasvatus

Lapsen kehityksellinen taso on hyvä huomioida toteutettaessa liikennekasvatusta. Seuraavat ikäryhmäkohtaiset kuvaukset ovat vain suuntaa antavia. Yksilölliset erot ovat usein suuria.

Alle neljävuotiaat lapset

Pienelle lapselle on ikään liittyvästä kehitystasosta johtuen vielä haastavaa keskittyä liikenteessä ja havainnoida muita tienkäyttäjiä. Pieni lapsi ei vielä ymmärrä liikenteen riskejä. Myöskin liikennesääntöjen ja -merkkien ymmärtäminen on vielä haastavaa. Lapsen pieni koko heikentää myös muiden mahdollisuuksia havaita lapsi liikenteessä. Ryntäys ajoradalle on yksi pienten lasten riskitekijä liikenteessä. Alle 4-vuotiaat kulkevat liikenteessä aina aikuisen seurassa.

Tässä iässä tärkeitä liikennekasvatusteemoja ovat leikkipaikan ja liikenteen ero. Sopivia käsiteltäviä aiheita ovat myös esimerkiksi pimeällä näkyminen, turvallinen matkustaminen autossa ja pyörällä sekä suojatie.

Lapsi oppii havainnoimalla, joten aikuisen esimerkki on tärkeässä asemassa. Liikennekasvatus on turvallisten toimintatapojen kertaamista arjessa.

4–6-vuotiaat lapset

Vähän vanhemmat lapset pystyvät keskittymään liikenteessä tärkeisiin asioihin paremmin. Tarkkaavaisuus saattaa kuitenkin vielä harhailla ja vaihtua helposti liikennetilanteesta johonkin muualle. Aikuisen seura liikenteessä on kuitenkin vielä tärkeää. Esimerkiksi autojen etäisyyden ja nopeuden arvioiminen on yhä haastavaa, joka lisää riskiä tienylityksissä. Vähän vanhempi lapsi osaa usein jo erottaa leikkipaikan ja liikenteen eron, mutta ei aina muista oppimaansa.

Impulsiivisuus ja äkillinen tielle ryntääminen on keskeinen riskitekijä. Lapsi ei välttämättä muista pysähtyä ennen tien ylitystä tai katsoa molempiin suuntiin.

Turvallista tienylitystä on hyvä harjoitella turvallisessa ympäristössä toimintatapoja juurruttaen:

  • pysähdy
  • katso molempiin suuntiin
  • kuuntele
  • kävele.

Myös liikennevalojen merkitys on hyvä käydä läpi. Kun valo vaihtuu vihreäksi, tarkista ennen tienylitystä, ettei kummastakaan suunnasta tule ketään.

Harjoittelu oikeissa liikennetilanteissa ja hyvänä roolimallina toimiminen on tärkeää. Lapsi ymmärtää jo perusteluja paremmin, mikä luo mahdollisuuksia liikennekasvatukseen.

Tarkkailkaa yhdessä tiellä liikkujia ja keskustelkaa muiden toiminnasta sekä turvallisista toimintatavoista: ”Ylittikö joku kadun, vaikka siinä ei ollut suojatietä?” tai ”odottivatko kaikki liikennevalon vaihtumista vihreäksi?”. Keskusteluun voi ottaa myös kysymykset mukaan: ”Mitä jos joku ajaa punaisia päin, mitä voi tapahtua?” ”Mitä jos joku kutsuu sinua tien toiselta puolelta?”.

Väistämissäännöt ja liikennemerkit ovat vielä pienelle lapselle vaikeita muistaa ja ymmärtää.

Pyöräilyä ja tasapainon hallintaa on hyvä harjoitella turvallisessa paikassa, esimerkiksi päiväkodin pihalla, ennen liikenteeseen siirtymistä. Esimerkiksi potkupyöriä voi hyödyntää pienempien lapsien kanssa. Pyörän hallinta vie aluksi lapselta paljon tarkkaavaisuutta, jolloin liikennetilanteen havainnointi voi olla vaikeaa. Pyöräilykypärä on olennainen osa pyöräilyä.

Esikouluikäiset lapset

Esikouluikäiset lapset muistavat jo yksinkertaisia liikennesääntöjä. Kuitenkin esimerkiksi ajoneuvojen nopeuden ja etäisyyden arviointi on vielä hankalaa.

Erilaiset näkemäesteet, kuten lumikinokset ja pensaat, voivat jäädä huomioimatta. Lapsi muista välttämättä tarkistaa, että niiden takaa voi tulla joku.

Lapset tarvitsevat kokemuksia liikenteestä, jotta he oppivat toimimaan turvallisesti. Yhdessä liikenteessä liikkuessa kannattaa myös keskustella erilaisista liikennetilanteista: ”Huomaatko tuon pensaan – sen takaa autoilijan voi olla vaikea havaita lapsi.” ”Tuon kulman takaa voi tulla joku yllättäen.”

On tärkeää muistuttaa lapsen huoltajaa harjoittelemaan tulevaa koulumatkaa yhdessä lapsen kanssa jo edellisenä keväänä. Huoltajia on hyvä kannustaa sopimaan lapsensa kanssa selkeät pelisäännöt tuleville koulumatkoille esimerkiksi kännykän käyttöön liittyen.

Lue lisää: Keskinen (2014) Lapset ja nuoret liikenteessä – kehitykselliset edellytykset ja liikenneturvallisuus (Avautuu uuteen ikkunaan)(PDF)

Varhaiskasvatuksen muistilista liikenneturvallisuuteen

Muista ja huolehdi, että

  • päiväkodissa tai hoitopaikassa on yhteiset periaatteet ja säännöt turvallisesta liikkumisesta liikenteessä.
  • yksikössäsi tehdään liikennekasvatusta suunnitelmallisesti. Voisitteko hyödyntää liikennekasvatuksen vuosikelloa suunnitelman tekemisessä?
  • päiväkodilla tai hoitopaikalla on kirjalliset ohjeet onnettomuuksia ja läheltä piti -tilanteita varten.
  • huoltajien kanssa keskustellaan aktiivisesti liikenteestä, liikennesäännöistä ja yhteisistä liikenneturvallisuuteen liittyvistä periaatteista. Myös saattoliikenteen turvallisuus on hyvä ottaa puheeksi esimerkiksi vanhempainilloissa. Hoitosopimuksiin on hyvä tehdä merkintä kuljetustavoista ja turvalaitteiden käytöstä.
  • Sinulla on pienten lasten kanssa työskentelevänä ammattilaisena tärkeä rooli liikenneturvallisuuden edistämisessä!