Siirry sisältöön
Tietoa Liikenneturvasta

Liikenneturvan tehtävänä on edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen. Vahvistamme turvallista liikennekäyttäytymistä sekä liikenneturvallisuuden arvostusta yhteiskunnassa lisäämällä tietoa liikenneturvallisuudesta ja vaikuttamalla kansalaisten arvoihin, asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen.

Liikenneturvasta annetun lain (278/2003) mukaan organisaatiomme tarkoitus on edistää tieliikenteen turvallisuutta liikennekasvatuksen, viestinnän ja omaa toimintaa palvelevan tutkimuksen keinoin. Lisäksi keskusjärjestönä opastamme ja yhteen sovitamme jäsenyhteisöjemme liikenneturvallisuustyötä, teemme aloitteita ja toimimme muutoinkin liikenneturvallisuuden hyväksi.

Toimintaamme ohjaa kansainvälisesti ja kansallisesti hyväksytty liikenteen turvallisuusvisio – nollavisio. Nollavision mukaan liikennejärjestelmä on suunniteltava sellaiseksi, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikennejärjestelmä kattaa niin liikenneympäristön, liikenteen palvelut, ajoneuvot kuin ihmisen toiminnan sekä näitä ohjaavat lait.

Nollavisio tähtää jatkuvaan liikenneturvallisuuden parantamiseen. Liikenteessä ennakoiminen sekä riskien tunnistaminen ja hallinta ovat oleellinen osa nollavision mukaista toimintaa.

Liikenneturvan missio

Liikenneturva on turvallisen liikennekäyttäytymisen asiantuntija. Missiomme on tehdä liikenne yhdessä turvalliseksi.

Missiomme korostaa rooliamme liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä ja kuvaa nollavision mukaista tavoitetta, jossa kaikissa toimissa liikenneturvallisuus huomioidaan niin liikennejärjestelmän kuin yksilönkin tasolla. Työmme tukee osaltaan sekä liikenneturvallisuuden kansallisten että EU-tavoitteiden saavuttamista.

Elinikäisellä liikennekasvatuksella ja viestinnällä edistämme turvallista liikennekulttuuria. Perustamme toimintamme tutkittuun tietoon. Motivoimme yksilöitä, yhteisöjä ja ammattiryhmiä turvallisiin valintoihin liikenteessä. Olemme luotettava yhteistyökumppani, joka toimii tiiviisti yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

Turvallinen liikennekäyttäytyminen näkyy toisten parempana huomioimisena, ennakointina sekä myönteisenä vuorovaikutuksena liikenteessä.

Liikenneturvan missio: liikenne yhdessä turvalliseksi

Toimintaa ohjaavat periaatteet

  • Teemme tavoitteellista yhteistä työtä
  • Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon
  • Teemme työmme kestävästi ja tasavertaisesti
  • Toimimme avoimesti ja toisia kunnioittaen
  • Olemme liikenneturvallisuuden suunnannäyttäjä

Toimintamuodot

Viestintä ja kampanjointi

Edistämme liikenneturvallisuutta ja liikennekulkttuuria viestimällä ja kampanjoimalla ajankohtaisista alan ilmiöistä. Yhteistyö medioiden kanssa on työssämme tärkeää.

Elinikäinen liikennekasvatus

Liikenneturva tekee koko eliniän kattavaa liikennekasvatustyötä. Tätä varten tuotamme monipuolista koulutusaineistoa eri ikäryhmien tarpeisiin ja perehdytämme heidän parissaan työskenteleviä liikennekasvatukseen.

  • Lasten ja nuorten liikennekasvatuksessa tärkeimpiä kanavia ovat huoltajien lisäksi neuvolat, päiväkodit, koulut, harrastus- ja muut nuorisojärjestöt sekä puolustusvoimat.
  • Aikuiset tavoitamme median kautta sekä yritysten kanssa tehtävillä hankkeilla.
  • Järjestämme iäkkäille erilaisia teematilaisuuksia ja kursseja, koulutamme kouluttajia sekä tuotamme aineistoja.

Koulutus

Liikenneturvan erityisenä tehtävänä on kehittää kuljettajien jatkokoulutusta. Tarjoamme koulutusta raskaan liikenteen, henkilöautojen kuljettajien ja moottoripyöräilijöiden kouluttajille. Kurssien tavoitteena on auttaa kuljettajia tunnistamaan liikenteen riskejä ja ottamaan ne huomioon jokapäiväisessä liikennekäyttäytymisessään. Liikenneturvan teema ”Pidä pelivaraa” on ajattelutapa, jossa keskeistä on oppia välttämään vaaratilanteita.

Tutkimus ja tilastot

Tuotamme ja kokoamme liikenneturvallisuuteen liittyviä aineistoja viestinnän ja koulutuksen suunnittelun ja kohdentamisen tueksi sekä arvioimme toteutettujen toimenpiteiden tuloksellisuutta. Tilastopalvelumme perusta on tiedon luotettavuus ja ajantasaisuus.

Aluetoiminta ja kuntatyö

Liikenneturvan 12 toimipistettä ovat läheisessä yhteistyössä oman alueensa eri viranomaisten, järjestöjen ja medioiden kanssa. Paikallinen läsnäolomme auttaa meitä koordinoimaan liikenneturvallisuustyötä valtakunnallisesti ja viemään toimintaamme lähelle jokaista maamme tiellä liikkujaa.

Alueellisen toimintamme perustana on monipuolinen kuntatyö, joka tavoittaa merkittävän osan kunnista ja kuntalaisista. Iso osa työstämme tapahtuu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten vetämissä liikenneturvallisuusryhmissä. Lue lisää kuntatyöstä. (Avautuu uuteen ikkunaan)

Paikalliset toimipisteemme kouluttavat neuvoloiden, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten, nuorisotoimen sekä työsuojelun henkilöstöä ja iäkkäiden kanssa toimivia. Lisäksi koulutusta saavat koululaisautonkuljettajat, kodinhoitajat, maahanmuuttajat, vaihto-oppilaat ja lukuisat muut liikenteen turvallisuudesta innostuneet ryhmät. Paikallisten toimipisteiden tukena on Liikenneturvan valmentama oma kouluttajaverkosto.

Lisätietoa maksuttomista kouluttajapalveluista saat Liikenneturvan paikallisista toimipisteistä.

Liikenneturvallisuusalan ansiomitali

Liikenneministeri myöntää vuosittain Liikenneturvan hallituksen esityksestä liikennetuvallisuusalalla pitkään, vähintään 15 vuotta työskennelleille, ansioituneille henkilöille liikenneturvallisuusalan ansiomitalin. Asetus ansiomitalista on annettu 22.5.1992

Liikenneturvan hallituksen asettama palkitsemistoimikunta tekee ehdotuksensa palkittavista henkilöistä Liikenneturvan hallitukselle, joka lähettää ne edelleen ministeriöön liikenneministerin päätettäväksi.

Esitys ansiomitalin saajaksi on tehtävä kunkin vuoden helmikuun puoliväliin mennessä. Ministerin päätöksen jälkeen kaikkien, joille mitalia ei ole myönnetty, hakemukset mitätöityvät. Mitalia voidaan esittää samalle henkilölle myös useamman kerran. Ansiomitalit jaetaan aina keväisin.

Mitalia esittäessänne pyydämme ottamaan huomioon, että mitalia ei myönnetä sinä vuonna, jona henkilö täyttää ns. pyöreitä vuosia eikä jo eläkkeellä oleville henkilöille, mikäli he eivät edelleen aktiivisesti toimi alalla. Liikenneturvan hallitus tai palkitsemistoimikunta eivät ole velvollisia perustelemaan kannanottojaan.

Ansiomitalia koskeviin kysymyksiin vastaa Liikenneturvan toimitusjohtaja ja johdon assistentti.