18.07.2018Meddelanden, Riksomfattande

Nio av tio fotgängare stannar vid rött ljus

Enligt Trafikskyddets uppföljning stannar nästan nio av tio fotgängare vid rött ljus. Över hälften av finländarna anser också att det är en allvarlig trafikförseelse att gå mot rött ljus.

18.06.2018Meddelanden, Riksomfattande

Var fjärde ungdom känner någon som kört ett fordon under drogpåverkan

Droger är ett allt större problem i vägtrafiken, även bland ungdomar. Enligt Trafikskyddets enkät* känner eller vet rentav var fjärde ungdom någon som kört ett fordon under drogpåverkan. Nästan alla ungdomar önskar ändå att kompisarna skulle hindra dem från att köra under påverkan. Trafikskyddets kampanj #modig sporrar till att ingripa i körande under påverkan.

11.06.2018Meddelanden, Riksomfattande

Att köra när man är trött är en allvarligare förseelse än att köra småberusad – ändå har nästan alla kört när de är trötta

Enligt Trafikskyddets färska enkät* anses det vara en allvarligare förseelse att köra när man är trött än som småberusad. Nästan fyra av fem som svarade anser det vara en allvarlig trafikförseelse att köra när man är trött. Trötthet utgör särskilt ett problem i sommartrafiken.

10.04.2018Meddelanden, Riksomfattande

Trafikskyddets nya kampanj utmanar trafikkulturen till en förändring

När Trafikskyddet frågade* finländarna vad de anser vara det viktigaste i trafiken svarade de flesta säkerhet, smidig trafik och att ta hänsyn till andra. Trafikens vardag är fylld med samspelssituationer där alla dessa faktorer spelar en roll. Växelverkan utgör även det centrala temat i Trafikskyddets nya kampanj Se människan i trafiken

23.02.2018Meddelanden, Riksomfattande

Bilbälte är en oersättlig säkerhetsanordning – användningen kan ännu förbättras

Enligt Trafikskyddets uppföljning använder de flesta bilbälte när de sitter i framsätet, både i och utanför tätorter. Användningen av bilbälte i baksätet är några procent lägre. Den som inte använder bilbälte löper en mångdubbel risk att skadas vid en eventuell olycka, även i tätortshastigheter. Bilbältet ger ett bättre skydd om det används rätt.

19.02.2018Nyheten

Statistik över allvarligt skadade ger nya perspektiv på trafiksäkerheten

Antalet skadade i trafikolyckor har sedan tidigare varit en del av olycksstatistiken, men de senaste tre åren har man även plockat fram statistik om allvarligt skadade. Variationen från år till år i fördelningen av antalet skadade mellan olika trafikantgrupper är liten, men till exempel har antalet allvarligt skadade bilister minskat medan antalet oskyddade trafikanter inte har det.