Gå till innehållet
Nuori kuljettaja keskittyy ajamiseen.
Överväger den unga körkort? Tips för föräldrar

Är det aktuellt att skaffa körkort? Körkort innebär nya saker för den unga. Då står också föräldrarna inför en ny situation. På den här sidan hittar du tips om vad det lönar sig att vara medveten om och vad man ska diskutera med den unga när han eller hon funderar på att avlägga körkort.

Varje ung person som avlägger körkort är en individ. Färdigheten att agera som förare varierar, precis som den övriga utvecklingen. Samma undervisningsmetoder, anvisningar och begränsningar lämpar sig alltså inte för alla. Det är viktigt att föräldern förbinder sig att stöda den unga föraren så att den unga tryggt kan utvecklas som förare. 

På den här sidan hittar du tips på hur man stöder den unga till exempel i följande frågor:

 • Vad är det bra att beakta när man överväger att avlägga körkort?
 • Hur lönar det sig att diskutera med den unga om hur man agerar som förare?

För att den unga ska utvecklas till en ansvarsfull förare krävs det medvetet stöd av den närmaste kretsen. Utvecklingen tar inte slut vid ett godkänt körprov, utan resan fortsätter genom hela karriären som förare. Läs också våra tips för vårdnadshavare till unga personer som nyligen avlagt körkort

Ett hurdant exempel föregår du med för den unga?  

På vilket sätt kommenterar du själv trafiken i vardagen? Är rusningstrafiken alltid någon annans fel? Är hastighetsövervakningen till för att irritera människor eller för att begränsa hastigheter? Har man glömt att installera blinkers i alla tyska bilar? Är trafikljusen endast riktgivande för dig, även om du tar för givet att andra följer dem?   

Det är skäl att vara särskilt uppmärksam på vilket exempel du ger åt barn och unga. Trafikkultur är något man lär sig under en lång tid, och attityderna till trafiksäkerheten byggs upp under årens lopp – inte bara när man avlägger körkort. 

När en ung person avlägger körkort bör föräldern granska sina egna handlingsmodeller ännu mera kritiskt än tidigare. Det är bra att korrigera sina felaktiga handlingssätt, för vi vill alla ha så många förare som möjligt på vägarna som följer trafikens spelregler.

Åldersdispens 

Den nuvarande trafiklagen (Öppnas i ett nytt fönster) kan göra det möjligt att redan som 17-åring avlägga körkort för personbil. Transport- och kommunikationsverket Traficom kan av särskilda skäl bevilja dispens på basis av en helhetsbedömning. Som särskilda skäl kan man enligt körkortslagen beakta långa avstånd, möjligheter att använda kollektivtrafik samt behov av att färdas till exempel till en arbets- eller studieplats.

Man kan ansöka om åldersdispens tidigast fyra månader innan den unga personen fyller 17 år. Dispensen kan beviljas tidigaste 3 månader innan ålderskravet uppfylls, men den unga kan avlägga förarexamen först efter att ha fyllt 17 år. 

Innan man ansöker om åldersdispens är det skäl att tillsammans med den unga gå igenom möjligheterna att färdas, syftet med åldersdispensen samt den ungas färdigheter att fungera som ansvarig förare.

Mera information om dispens finns på webbplatsen för Info om körkortet (Öppnas i ett nytt fönster).

Hur kan föräldern stöda en ung person som avlägger körkort?  

 • En god teoretisk grund och förmågan att gestalta trafiksystemet gör det lättare att fatta rätt beslut i trafiken. 
 • Om den unga personen skaffar körkort för personbil med undervisningstillstånd eller håller på att avlägga mopedkort, är det bra att säkerställa att färdigheterna att hantera fordonet är på en tillräcklig nivå innan den unga övar på att köra i trafiken. 
 • Visa att du är intresserad av hur den unga upplever träningen. 
 • Fråga hur den unga tycker att du kan stöda honom eller henne bäst. 
 • All övning sker inte på förarplatsen. På gemensamma resor kan du uppmuntra den unga att observera hur föraren agerar. 
 • Kom ihåg kraften i ditt eget exempel. Hur kommenterar du själv andra i trafiken? Visst hålls mobiltelefonen borta ur din hand när du kör?  
 • Rusmedel och trafik hör inte ihop – diskutera tillvägagångssätten med den unga ifall det kommer att användas rusmedel under en samvaro. 
 • Att tänka igenom situationen på förhand gör det lättare att fatta säkra beslut.
 • ”Du kan alltid ringa” – man kommer aldrig att hamna i en situation som till exempel skulle kräva att man kör berusad. Så länge man diskuterar saker kan också de svåraste situationer lösas tillsammans.  
 • Kom tillsammans överens om familjens regler – tydliga och på förhand överenskomna regler hjälper den unga vid framtida beslut. 

Målet med förarutbildningen är en trygg och ansvarsfull förare 

Körkortslagstiftningen fastställer minimimängden undervisning för att avlägga olika körkortsklasser. Den ungas behov är däremot individuella. Minimimängden betyder inte automatiskt att den unga är redo för förarexamen. 

När man funderar på undervisningssättet är det skäl att noggrant överväga hur undervisningen ska ordnas. Yrkeslärarna har ofta lång erfarenhet, medan undervisningen med undervisningstillstånd ofta ger betydligt mer övningskörning. Det är också möjligt att kombinera undervisningssätt, eftersom man kan skaffa enskilda körtimmar av yrkeslärarna.  

Om man väljer undervisning med undervisningstillstånd ska den som fungerar som lärare vara säker på sitt eget kunnande innan han eller hon delger information åt en ny förare. Det är lättare att genast lära sig rätt tillvägagångssätt än att försöka korrigera felaktiga sätt.