Gå till innehållet
Äiti antaa avaimet tyttärelleen, joka istuu auton etupenkillä.
Har den unga nyligen fått körkort? Tips för föräldrar

Har en ung person i din familj nyligen fått körkort? Körkortet innebär mycket nytt för den unga, men även föräldrarna står då inför en ny situation. På den här sidan hittar du tips om vad det lönar sig att vara medveten om och vad man ska diskutera med den unga när det nya körkortet bränner i fickan.

Varje ung person som just fått körkort är en individ, och det finns skillnader såväl i agerandet som förare som i utvecklingen i övrigt. För en del innebär körkortet att möjligheter till arbete öppnas, för en del spelar körkortet en stor roll när man rör sig med kompisar. Anvisningarna och begränsningarna inom familjen är inte likadana för alla. Det är viktigt att föräldern förbinder sig att stöda den unga föraren så att den unga tryggt kan utvecklas till en säker förare.

På den här sidan hittar du tips på hur man stöder den unga till exempel i följande frågor:

 • Vad är det bra att vara medveten om när den som man är vårdnadshavare för får körkort?
 • Om vad och hur lönar det sig att diskutera med den unga när han eller hon börjar röra sig i trafiken i en ny roll, dvs. som förare?

Vilka sorters risker kan en ny förare råka ut för på sin färd?

I förhållande till hela befolkningen har unga en dubbelt så stor dödsrisk i trafiken. Även om dödsrisken för unga förare är förhöjd, hör största delen av ungdomarna inte till den riskgrupp som har en riskbenägen körstil som oftare leder till olyckor. Trafikfostran och -utbildning bör dock omfatta hela åldersgrupper och inte bara riskgrupper, så man genom att vara förutseende kan undvika risksituationer.

Under de senaste tio åren har antalet unga personer som dött i trafiken minskat med fyrtio procent och antalet skadade har halverats. Den positiva utvecklingen har däremot avstannat under de senaste åren. Vid allvarliga trafikolyckor som involverar unga framhävs avkörningar och mötesolyckor (på Finska).

Familjens spelregler för trafiken

Hurdana spelregler har er familj för trafiken? Om sådana ännu inte finns, lönar det sig att fundera på att göra upp sådana. Den nya föraren gynnas av att det finns tydliga tillvägagångssätt för olika situationer. I anslutning till spelreglerna kan ni till exempel fundera på följande frågor:

 • Hurdana spelregler gäller för att låna familjens gemensamma bil?
 • Hur agerar man i trafiken med familjen? Och hur agerar man med kompisarna?

Att få körkort berör hela familjen. Det kan hända att den unga trivs mera på vägen än hemma, vilket betyder att familjens bil också hela tiden kan vara borta. Det är bra om en vuxen är medveten om var den unga rör sig. Och för vilken typ av verksamhet används bilarna – är det frågan om resor från punkt A till B eller nöjeskörning?

Vad ska man komma ihåg att diskutera?

Visa intresse för hur den unga rör sig.

Det är viktigt att diskutera med den unga hur han eller hon färdas. Genom att vara genuint intresserad av hur den unga färdas, även när han eller hon inte är förare, får du en uppfattning om hur den unga agerar i trafiken. Ni får också goda möjligheter att repetera de gemensamma spelreglerna.

Ni kan till exempel gå igenom följande frågor när den unga ska tillbringa en kväll ute:

Vart ska ni idag? Vem åker med? Vem åker du med? En hurdan förare är det frågan om? Kommer det att drickas alkohol under kvällen? Visst är föraren beredd på att agera förare hela kvällen och därmed tagit med alkoholfria drycker?

Rusmedel och trafik – bilen körs endast av förare med körkort och som är nykter

I olyckor som involverar unga ingår tyvärr ofta rusmedel. Enligt Institutet för olycksinformations (OTI) ungdomsrapport (Öppnas i ett nytt fönster) (på Finska) var över en tredjedel (36 %) av förarna som orsakade olyckor där unga dog berusade (minst 0,5‰).

Över hälften (55%) av chaufförerna som var inblandade i enskilda olyckor (till exempel utkörningar) hade gjort sig skyldiga till rattfylleri.

Användningen av narkotika syns tydligt i polisens rattfylleristatistik. I förhandsuppgifterna för 2020 (Öppnas i ett nytt fönster) ingick något annat rusmedel än alkohol i över hälften av rattfyllerifallen.

Att fundera på:

 • Fundera på vilka råd du kan ge den unga redan på förhand. Det är lättare att agera i olika situationer när man på förhand diskuterat dem, och funderat till exempel på hur man tryggt kan köra med kompisar under en festivalresa. Även om man nykter anser att man aldrig skulle köra onykter, kan man komma på dåliga idéer när man är berusad. Därför lönar det sig att komma överens om verksamhetsmodeller på förhand.
 • Övertyga den unga om att det alltid är bättre att ringa en förälder och be om skjuts eller ta en taxi som föräldern betalar, än att köra berusad eller åka med en berusad förare. En berusad förare är en fara för sig själv och andra trafikanter, inte bara för de som åker med.

Hur påverkar kompisarna vårt trafikbeteende?

Även om det påvisats att kompisarna kan öka den unga förarens risk i trafiken, lönar det sig att granska de ungas vänskap och den omsorg de ger varandra som en resurs och en möjlighet att förebygga risker. Till exempel påverkar uppfattningen om hur vänner förhåller sig till risktagande i trafiken också den ungas beteende – såväl i gott som i ont.

Tillsammans med den egna unga kan man fundera på kamraternas inverkan och förebyggandet av eventuella risker med hjälp av följande frågor:

 • Hur kan du säga till en kompis att ett visst beteende inte hör till trafiken? Det handlar om att bry sig. Visa att du bryr dig om dina vänners säkerhet och inte vill förlora dem.
 • Det lönar sig också att fundera på tydliga spelregler för hur man gör med kompisar.

”Bilen rör sig inte förrän alla har satt fast bältet”
”Kan du svara på det där meddelandet så koncentrerar jag mig på att köra”
”Kan du ge mig direktiv för hur jag ska köra? Det här stället är obekant för mig och jag vill inte stirra på navigatorn”.

 • Om du är rädd när du åker med, våga säga det högt. Förmodligen känner någon annan på samma sätt i bilen, även om den inte skulle våga säga det. Förarens uppgift är att köra tryggt ända i mål. Det räcker inte att ta sig fram till den sista korsningen, utan uppgiften är slutförd först när fordonet parkerats säkert.
 • Vad kan jag säga om en kompis försöker uppvigla mig till något?

“Vi har väl inte bråttom någonstans? Det finns också andra människor i trafiken. Med en lämplig situationshastighet son följer begränsningarna får du tid att reagera också på andra vägtrafikanter.”

Förälderns exempel

Vuxna fungerar också ofrivilligt som exempel för barn och unga för hur man rör sig i trafiken. Föräldrarna bör därför själva fundera på följande frågor:

 • På vilket sätt agerar du själv i trafiken?
 • Ett hurdant exempel ger du när du möter andra trafikanter?
 • Är det verkligen nödvändigt att kommentera andras verksamhet på ett negativt sätt?

Om du tillsammans med barnet rört dig mot rött eller om användningen av bilbälte varit sporadiskt, kan det vara svårt att vid tröskeln till körkortsåldern ändra verksamhetsmodellerna. Du ger exempel i olika situationer under årens lopp. Då hjälper det inte att förbättra beteendet under den sista veckan före körprovet.

I Trafikskyddets enkät för unga (Öppnas i ett nytt fönster) (på Finska) upplevde två tredjedelar av respondenterna (67 %) att deras föräldrar var intresserade av hur de agerade i trafiken. En tiondel (10%) av respondenterna upplevde att de inte får ett bra exempel på ett tryggt sätt att röra sig av närstående vuxna.

I vår enkät bland unga kan man se skillnader i föräldrarnas intresse för ungdomars verksamhet i trafiken. Att använda säkerhetsbälte och vilja agera tryggt i trafiken är vanligare bland unga som upplever att föräldrarna visat intresse än bland dem som blivit utan stöd. 

Visst är utrustningen i skick?

Underhåll av fordonet som den unga använder är viktigt. Det samma gäller utrustningen och säkerhetsanordningarna. Till exempel kan man tillsammans fundera på följande frågor:

 • Är hjälmen i skick när man åker moped, och är hjälmen bekväm? En bekväm och snygg hjälm används också mera sannolikt. Visst är mekanismen för att fästa hjälmen bekant?
 • Visst är bilens lampor och torkarblad i skick? Om de inte bytts, beror det på ekonomin eller att det är besvärligt att byta dem? Kan du stöda den unga och byta till exempel lampor tillsammans?

Körrädsla när man precis fått körkort

Körrädsla kan uppstå på många olika sätt och orsakerna till den är individuella. En person kan vara rädd för övriga trafikanter, medan en annan tvivlar på sin egen körförmåga och därför undviker att köra. Rädslan för trafiken är mänsklig: Det sker tyvärr ibland olyckor i trafiken, hastigheterna är höga och trafikanvändarna är allt från oskyddade barn till stora långtradare.

Hur kan jag stöda en person som nyligen fått körkort men som undviker att köra?

 • Först är det bra att tillsammans med den nya föraren fundera på vad körrädslan beror på. ”Man lär sig köra endast genom att köra” gäller inte för alla.
 • Det är bra att märka att det för många är svårt att börja köra igen efter en lång paus, om man inte hunnit samla körerfarenhet.
 • Om man börjar köra igen lönar det sig att göra det så enkelt som möjligt. Det kan till exempel vara en parkeringsplats eller något annat säkert område där man kan vänja sig vid att köra, lära sig gestalta fordonets mått och hur det hanteras. Dessa är grunderna på vilka man bygger en fortsättning.
 • Kom också ihåg att även om körningen kan vara lätt för dig, kan en mindre erfaren förare bli trött redan efter en kort tid.
 • Många bilskolor erbjuder tjänster för att repetera körning och övervinna körrädsla. En bekant erfaren förare kan också vara ett bra stöd. Det första steget kan till exempel vara att bara åka med som passagerare eller att repetera trafikregler i en simulator.

Vad önskar de unga själva?

Trafikskyddet frågade de unga hur föräldrarna eller vårdnadshavarna bäst kunde stöda dem att agera säkert i trafiken.

I ett brett spektrum av svar lyftes bland annat fram att visa exempel, ge råd eller föra diskussioner.

Sammanfattning: Hur kan föräldern stöda en ny förare?

 • Att klara körprovet är bara de första stegen i att utvecklas som förare, nu börjar självständig övning.
 • Visa att du är intresserad av hur den unga agerar i trafiken.
 • Fråga hur den unga tycker att du kan stöda honom eller henne bäst.
 • För den unga är det viktigt att bli accepterad av kompisarna – kom därför med verktyg för att hantera grupptryck.
 • Ta hand om säkerhetsutrustningen och fordonets skick tillsammans med den unga.
  • Är vindrutetorkarna i skick? Visst är däckens slitbanor tillräckliga? Fungerar alla lampor säkert?
 • Rusmedel och trafik hör inte ihop – diskutera tillvägagångssätten med den unga ifall det kommer att användas rusmedel under en samvaro.
  • Genom att fundera på situationen på förhand blir det enklare att agera.
  • ”Du kan alltid ringa” – man kommer aldrig att hamna i en situation som till exempel skulle kräva att man kör berusad. Så länge man diskuterar saker kan också de svåraste situationer lösas tillsammans.
 • Kom tillsammans överens om familjens regler – tydliga och på förhand överenskomna regler hjälper den unga att fatta beslut.
 • Kom ihåg kraften i ditt eget exempel.
 • För att utreda och utveckla den ungas körförmåga kan ni ordna ett ”körprov” inom familjen.
 • Det ger en bra möjlighet att till exempel lyfta fram utmanande platser i närmiljön och tillsammans öva på att agera i olika situationer.