Gå till innehållet
Piirroskuva kahdesta autoilijasta
Känner du till trafikreglerna?

Känner du till väjningsreglerna? Många finländare upplever att det lönar sig att repetera reglerna. Behovet av repetition är störst när det gäller väjningsreglerna mellan bilister och cyklister. Trafikskyddets enkät utvisade även behovet av repetera trafikmärken. Till exempel, vet du vilken hastighetsbegränsning ingår i trafikmärket av gågatan? Eller känner du igen det nya trafikmärket av cykelgatan?

Repetera reglerna

När man känner till trafikreglerna och följer dem blir det färre risksituationer och konfrontationer i trafiken. Vi har satt ihop några viktiga situationer som gäller väjningsregler på den här sidan. Repetera dem nedanför.

Bekanta dig även med Till fots och med cykel -handboken som innehåller de väsentligaste trafikreglerna speciellt för gående och cyklister.

Stanna för fotgängare på ett övergånsställe

Föraren ska stanna för fotgängare som befinner sig på ett övergångsställe eller som förbereder sig för att gå ut på den.

Linja-auto ja henkilöauto väistävät suojatietä ylittävälle jalankulkijalle

Att korsa vägen som cyclist

När en cyklist kommer från cykelvägen till körbanan och skall köra över körbanan kan stället se ut på flera olika sätt. Man kan använda en markerad fortsättning på en cykelbana, endast markeringar för övergångsställe (för fotgängare) eller så kan stället vara omarkerat.

Fortsättningen på cykelbanan markeras endast om de som kör på körbanan har väjningsplikt med vägmärke: väjningsplikt i korsning (triangel med spets), obligatoriskt stopp (STOP-märke) eller väjningsplikt vid en plats där cyklister korsar vägen (nytt märke). Vid det sistnämnda ska fortsättningen på cykelbanan vara konstruktionshänseende upphöjd.

Pyöräilijä ylittää tietä korotettua pyörätienjatketta pitkin.

Om väjningsplikten inte har påvisats med de tidigare nämnda vägmärken, bestäms väjningen enligt trafikregeln. Cyklister som kommer från en cykelväg till körbanan ska väja för trafiken på körbanan från både höger och vänster. Dessutom bör man observera att när man svänger med fordonet måste man alltid väja för fotgängare, cyklister och mopedister som går över korsande vägar.

Jos väistämisvelvollisuutta ei ole osoitettu liikennemerkillä, väistäminen pyörätien ja ajoradan risteyksessä määräytyy liikennesäännön mukaan.

Ändringen av vägmarkeringarna på fortsättningen av en cykelbana syns inte genast på vägen eftersom väghållarna har en övergångsperiod på två år för att ändra markeringarna efter juni 2020. Observera att vägmarkeringarna inte nödvändigtvis motsvarar trafikmärkena under övergångsperioden.

vanha pyörätienjatke

Efter övergångsperioden på två år måste ställen där man cyklar över körbanan korrigeras antingen med att ange väjningsplikt för trafiken i körbanan med ett trafikmärke (på bilden nedanstående med triangeln) eller med att ändra markering på körbanan endast med övergånsställets vägbeteckning.

Cyklister kan även korsa vägen längs övergångsstället. Om cyklisten leder sin cykel längs övergångsstället är han eller hon fotgängare, varvid bilisterna måste väja för honom eller henne.

Vägmärket styr

Den som kommer från en riktning med triangel eller stop-märke ska också väja för dem som använder fortsättningen på en cykelbana i en korsning.

Man får inte köra förbi stop-märket ens med cykel utan att stanna.

Kärkikolmion takaa tulevan auton on väistettävä risteyksessä.

Den som svänger väjer

En bilförare som svänger ska väja för fotgängare, cyklister och mopedister som korsar vägen vid en korsning.

Kääntyvän autoilijan väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa, pyöräilijää ja mopoilijaa.

Ut på vägen från en gård

Väj alltid för andra som rör sig på vägen när du kör ut på vägen från en gård, parkeringsplats, gårdsgata eller någon annan motsvarande plats.

Circulationsplats

Bilister som kör till eller lämnar en cirkulationsplats ska väja för fotgängare, cyklister och mopedister som korsar vägen. När man kör in i en cirkulationsplats passerar man ett vägmärke som anger väjningsplikt. När man lämnar en cirkulationsplats ska man väja för fotgängare, cyklister och mopedister som korsar vägen.

Liikenneympyrään ajavan ja sieltä poistuvan on väistettävä muuta liikennettä.

Cykelgatan

Cykelgatan är en helt ny typ av gata där man rör sig på cyklisternas villkor. Bilister får köra på cykelgatan, men de måste anpassa farten till cykeltakten. På cykelgatan finns en gångbana för fotgängare. Cykelgatumärket i sig anger inte hastighetsbegränsningen, utan det har märkts ut separat med hastighetsbegränsningsmärket.

Pyöräkadulla kuljetaan pyöräilijöiden ehdoilla.

Cykelfält endast för cyklare

Med vägmarkeringar kan man urskilja cykelfält som är avsedda för cyklister. Man får inte längre köra moped på cykelfält. Cykelfält kan också markeras med vägmärke. På cykelfält kör man enligt samma regler som på körbanan. När du cyklar på körbanan ska du passera parkerade bilar med så stort avstånd att en dörr som öppnas inte orsakar fara.

Pyöräkaista on vain pyöräilijöille, sillä ei saa ajaa mopolla.

Tilläggsskylten tillåter cykling i två riktingar på en enkelriktad gata

På en enkelriktad väg kan man cykla i två riktningar, om det är tillåtet med trafikmärkets tilläggsskylt. Tilläggsskyltarna kommer både i samband med märket som anger en enkelriktad körväg och i anslutning till märket för förbjuden körriktning. Cyklisten ska röra sig i rätt kant i förhållande till färdriktningen.

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid mötessituationer, gatuändar och till exempel gårdsanslutningar och andra korsningar.

Lisäkilvin sallittu pyöräily kahteen suuntaan yksisuuntaisella tiellä.

Vägtrafiklagen förändrades

Vägtrafiklagen förnyades i juni 2020. Även om man huvudsakligen följer bekanta regler i trafiken, blev det några ändringar också. De största ändringarna i den nya lagen förmedlas till trafikmiljön genom trafikmärkena. Förnyelsen medförde även några alldeles nya märken på vägen.

Många ändringar som gäller vägmärken och vägmarkeringar har ändå en övergångsperiod på flera år. Under övergångsperioden kommer nya och gamla märken och markeringar att synas på vägen, vilket kräver särskild uppmärksamhet och även böjlighet vid behov av var och en av oss.

Trafikmärkena

Vägtrafiklagen förnyades i juni 2020 och det medförde också ungefär 50 helt nya trafikmärken. På samma gång blev det små förändringar på många bekanta märken. Här finns det sex exempel av de nya trafikmärkena från vänster till höger: på högre rad minimihastighet, centrum och väjningsplikt vid en plats där cyklister korsar vägen. På nedre rad cykelfält, cykelåkning och körning med moped förbjudna samt trafik med motordrivet fordon med dubbdäck förbjuden.

Vuonna 2020 uudistunut tieliikennelaki toi mukanaan uusia liikennemerkkejä.

Hastighetsbegränsningarna ändras

Den högsta tillåtna hastigheten för person- eller paketbilar i kombination med lätt släpvagn eller båttrailer med en klassificeringsmassa på högst 750 kilo är i fortsättningen 100 km/h. För paketbilar, liksom för husbilar upp till 3500 kg, försvinner den fordonsspecifika hastighetsbegränsningen. I fortsättningen får man köra med dem enligt den vägspecifika begränsningen (högst 120 km/h).

Hastighetsbegränsningen är inte densamma som rekommenderad hastighet. Beakta förhållandena, fordonet och lastningen när du väljer hastighet.

Piirroskuva, jossa auto vetää peräkärryä ja toinen perävaunua.

När man svänger in på en väg med två eller flera filer kan man välja körfält friare

Om det på en korsande körbana finns två eller flera körfält i körriktningen, får fordonet avlägsna sig från korsningen med hjälp av den lämpligaste körfilen med beaktande av den övriga trafiken. Bedöm situationen innan du svänger: beakta eventuella möten, bredvid körande och efterföljande. Om trafiken är livlig är det fortfarande säkrast att välja närmaste fil. De som svänger åt samma håll från motsatta håll kan inte på basis av riktmärket veta till vilken fil du håller på att svänga. Kom alltid ihåg att använda blinkers och ha tillräckligt låg hastighet när du svänger och byter fil.

Jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja, saa ajoneuvolla poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen muu liikenne huomioon ottaen.

Väglagsspecifik användning för vinterdäck

Vinterdäck ska användas från början av november till slutet av mars, om väglaget kräver det. Om januari präglas av midsommarväder kan man alltså köra med sommardäck. Beakta förhållandena som en helhet, inte enbart enligt väglaget på huvudvägarna. Låt inte vintern överraska dig. Kör endast med däck som är i gott skick. Kontrollera mönsterdjupet regelbundet. Även motorcyklar och mopeder har vinterdäckskrav.

Talvirenkaita on käytettävä kelin niin vaatiessa.

Parkering på vänster sida av vägen

På dubbelriktade vägar i tätorter är det tillåtet att parkera och stanna även på vänster sida av vägen. Parkera på vänster sida av vägen endast om den inte medför fara eller olägenhet för trafikanter.

Visa andra dina avsikter både när du parkerar och när du vill lämna parkeringen – på svenska: använd blinkers. Kör lugnt och kom ihåg att du måste väja för både bakifrån kommande och mötande trafik. När du öppnar dörren vare sig du är chaufför eller passagerare, kom ihåg att se till att du inte öppnar dörren framför cyklister.

Förening av filerna

Ett märke med en röd dubbelgrenad pil på blått botten indikerar att två filer förenas. När man ser den måste man förbereda sig på att flytta sig till en förenande fil. Man övergår turvis till den förenade filen enligt den så kallade blixtlåsprincipen. Förutseende och tillräckliga säkerhetsavstånd ökar trafikens smidighet och säkerhet: sakta ner innan du flyttar din bil i sidled.

Merkki, jossa on punainen kaksihaarainen nuoli sinisellä pohjalla, kertoo kahden kaistan yhdistymisestä.

Obligarotriskt baklykta på cykel när det är mörkt

Cykeln ska i fortsättningen vara utrustad med en röd baklykta som tillägg till den ljusa framlyktan. Kom också ihåg att kontrollera reflexerna.

Pyörän punainen takavalo on pakollinen pimeällä polkiessa.