Gå till innehållet

Tillsammans för trygg trafik

Trafikskyddets uppgift är att främja säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende. Vi stärker säkert trafikbeteende och uppskattningen av trafiksäkerhet i samhället genom att öka informationen om trafiksäkerhet och påverka medborgarnas värderingar, attityder och trafikbeteende.

Enligt lagen om Trafikskyddet (278/2003) är organisationens syfte att främja trafiksäkerheten genom information, upplysning och utbildning samt genom forskning som tjänar den egna verksamheten. Som centralorganisation leder och samordnar vi dessutom trafiksäkerhetsarbetet i våra medlemssamfund, tar initiativ och arbetar på annat sätt för trafiksäkerheten.

Vår verksamhet styrs av den internationellt och nationellt antagna trafiksäkerhetsvisionen – nollvisionen. Enligt nollvisionen ska trafiksystemet planeras så att ingen omkommer eller skadas allvarligt i trafiken. Trafiksystemet omfattar trafikmiljön, trafiktjänster, fordon och mänsklig verksamhet samt de lagar som reglerar dessa.

Nolvisionen syftar till att ständigt förbättra trafiksäkerheten. Förutseende i trafiken samt riskidentifiering och riskhantering är en integrerad del av verksamhet enligt nollvisionen.

Trafikskyddets mission

Trafikskyddet är en expert på säkert trafikbeteende. Vår mission är att tillsammans göra trafiken trygg.

Vår mission betonar vår roll som centralorganisation för trafiksäkerhetsarbetet och beskriver målet i nollvisionen, där alla åtgärder tar hänsyn till trafiksäkerheten på både trafiksystem- och individnivå. Vårt arbete bidrar till att uppnå både nationella trafiksäkerhetsmål och EU:s trafiksäkerhetsmål.

Genom livslång trafikfostran och kommunikation främjar vi en säker trafikkultur. Vi baserar vår verksamhet på vetenskaplig kunskap. Vi motiverar individer, samhällen och yrkesgrupper att göra säkra val i trafiken. Vi är en pålitlig partner som arbetar nära de olika aktörerna i samhället.

Säkert trafikbeteende återspeglas i bättre hänsyn till andra, förutseende och positiv växelverkan i trafiken.

Vägledande principer

  • Vi arbetar tillsammans på ett målinriktat sätt
  • Vår verksamhet baseras på vetenskaplig kunskap
  • Vi utför vårt arbete på ett hållbart och jämställt sätt
  • Vi agerar med öppenhet och respekt för andra
  • Vi är vägvisare inom trafiksäkerheten

Verksamhetsformer

Kommunikation och kampanjer

Vi främjar trafiksäkerhet och trafikkultur genom att kommunicera och bedriva kampanjer om aktuella fenomen inom området. Samarbete med media är viktigt i vårt arbete.

Livslång trafikfostran

Trafikskyddets trafikfostran tangerar alla stadier i livet. Vi producerar ändamålsenligt och mångsidigt utbildningsmaterial för olika åldersgruppers behov och vi utbildar också dem som arbetar med trafikfostran i dessa grupper.

  • De viktigaste kanalerna i trafikfostran för barn och ungdomar är skolor, hobby- och andra ungdomsorganisationer samt försvarsmakten.
  • Vuxna kan nås genom media och genom projekt med företag.
  • Vi ordnar olika temaevenemang och kurser för äldre personer, ger utbildning till utbildare samt producerar material.

Utbildning

Trafikskyddet särskilda uppgift är att utveckla förarnas fortbildning. Vi erbjuder utbildning för utbildare av förare i tung trafik, bilförare och motorcyklister. Kursernas mål är att hjälpa förarna att identifiera risker i trafiken och att beakta dessa i trafikbeteendet i vardagen. Trafikskyddets tema ”Lämna spelrum” är ett sätt att tänka där det är viktigt att lära sig att undvika farliga situationer.

Forskning och statistik

Vi producerar och sammanställer material gällande trafiksäkerheten som stöd för planeringen och inriktningen av kommunikation och utbildning samt utvärderar resultaten av genomförda åtgärder. Tillförlitliga och aktuella data utgör grunden för vår statistiktjänst.

Regional verksamhet och kommunarbete

Trafikskyddets 12 byråer verkar i nära samarbete med olika myndigheter, organisationer och medier i sin region. Vår lokala närvaro hjälper oss att samordna trafiksäkerhetsarbetet nationellt och att ta verksamheten nära de finländska trafikanterna.

Ett mångsidigt kommunalt arbete utgör grunden för vår regionala verksamhet som når en betydande del av kommunerna och kommuninvånarna. En stor del av arbetet sker i trafiksäkerhetsgrupper som leds av Närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Våra lokala byråer utbildar personalen i rådgivningsbyråer, daghem, skolor och läroanstalter, ungdomsväsenden och arbetarskydd samt personer som verkar med äldre. Dessutom ges utbildning till skolskjutsförare, hemvårdare, invandrare, utbyteselever och många andra grupper som är intresserade av trafiksäkerhet. Distriktsbyråerna stöds av ett nätverk med utbildare som Trafikskyddet har utbildat.

Mer information om kostnadsfria utbildningstjänster ges av Trafikskyddets distriktsbyråer.

Förtjänstmedalj för trafiksäkerhetsarbete

Trafikministern beviljar varje år på framställning av Trafikskyddets styrelse en förtjänstmedalj för trafiksäkerhetsarbete till välmeriterade personer som arbetat länge, minst 15 år, inom trafiksäkerhetsbranschen. Förordningen om förtjänstmedaljen är given den 22 maj 1992.

Belöningskommittén som tillsatts av Trafikskyddets styrelse gör ett förslag till Trafikskyddets styrelse om de personer som ska belönas. Styrelsen skickar förslagen till ministeriet för trafikministerns avgörande.

Framställningen om mottagarna av förtjänstmedaljen ska göras senast i mitten av februari varje år. Efter ministerns beslut makuleras alla ansökningar för dem som inte har beviljats medaljen. Medaljen kan föreslås för samma person flera gånger. Förtjänstmedaljerna utdelas alltid på våren.

Vid framställningen ber vi er observera att medaljen inte beviljas under det år som personen fyller jämnt eller personer som redan gått i pension, ifall de inte fortfarande är aktiva inom branschen. Trafikskyddets styrelse eller belöningskommitté är inte skyldiga att motivera sina ställningstaganden.

Trafikskyddets verkställande direktör och ledningens assistent svarar på frågor gällande förtjänstmedaljen.