Gå till innehållet
Dataskydd

24.5.2019

Vi har på Trafikskyddet förbundit oss att skydda integriteten hos dem som använder sig av våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter på vederbörligt sätt och bara i den utsträckning som det är nödvändigt i vår verksamhet.

Sätten att behandla uppgifter baserar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och dataskyddslagen (1050/2018).

Härnäst förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter i våra olika register. Vi uppdaterar dataskyddsbeskrivningen vid behov och noterar datumet för ändringen i beskrivningen. Om ändringarna är betydande kan vi också informera om dem på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera dem på vår webbplats. Vi rekommenderar att du besöker vår webbplats regelbundet och noterar eventuella ändringar.

Om du efter att läst vår beskrivning har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter,  kontakta oss, så hjälper vi.

Behandlingen av personuppgifter vid användning av vår webbplats

18.5.2020

Du behöver inte registrera dig för att ta del av Trafikskyddets webbsidor. Vi ber bara om dina personuppgifter när

 1. du skickar respons till oss
 2. du ställer en fråga till oss
 3. du gör en produktförfrågan hos oss
 4. eller tillkännager en motorcykelkurs.

I de ovan nämnda blanketterna ber vi dig ange ditt namn och din e-postadress, men uppgifterna kommer endast att användas när vi ska svara dig. Uppgifterna lagras på servern i sex månader från mottagandet av blanketten. Uppgifterna publiceras inte. De uppgifter du skickat på blanketterna är skyddade. Informationen om motorcykelkurserna publiceras på Trafikskyddets webbplats och kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen fram till början av följande år.

Personuppgifter samlas också in i samband med till exempel tävlingar och anmälningar. Uppgifterna behandlas endast för det specifika syftet och de bevaras inte efter avslutad tävling eller avslutat evenemang.

När du beställer material från oss, behandlar vi dina personuppgifter för att skicka materialet.

Trafikskyddets webbplats använder cookies. Med hjälp av cookies samlar vi in statistik om användarna av vår webbplats, som vi i första hand använder för att analysera och vidareutveckla användningen av vår webbplats. All information som samlas in är anonym och den kan inte tillskrivas enskilda användare. Gör dig förtrogen med hur cookies fungerar och de cookies vi använder.

Systemet för publicering av meddelanden

23.11.2023

Vem behandlar dina uppgifter?

Den personuppgiftsansvarige är Trafikskyddet (PB 29, 00421 Helsingfors).

Kontaktperson i systemet för publicering av meddelanden är Minna Saarinen, [email protected], tfn 020 7282 331.

Varför och på vilken grund behandlar vi personuppgifter?

En väsentlig del av Trafikskyddets verksamhet är kommunikation om trafiksäkerhetsfrågor. Vi samlar in personuppgifter för kommunikation, dvs. för att skicka meddelanden och nyhetsbrev. Vi kan även använda personuppgifter för att vidareutveckla våra tjänster och för att utvärdera kommunikationen.

Vi sänder nyhetsbrev till personer som tillhör våra intressenter samt dem som via vår webbplats prenumererat på vårt nyhetsbrev.

Behandlingen av personuppgifter kan grunda sig på personens eget samtycke. När du till exempel prenumererar på Trafikskyddets nyhetsbrev, ber vi om ditt samtycke till behandling av dina uppgifter.

Behandlingen av personuppgifter kan också basera sig på Trafikskyddets berättigade intresse. Detta betyder att Trafikskyddet har en i lag föreskriven uppgift att främja trafiksäkerheten, och att Trafikskyddet på basis av denna uppgift skicka exempelvis e-post till personer, vars arbetsbeskrivning och position är relaterad till trafiksäkerhetsfrågor. De registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter åsidosätts inte i behandling av personuppgifter som baserar sig på ovannämnda berättigade intresse.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

För att kunna skicka meddelanden och nyhetsbrev samlar vi in namn och e-postadress. För planering och utveckling av verksamheten kan vi även fråga efter ytterligare information, till exempel bakgrundssamfund för prenumeranten av nyhetsbrevet. Dataanalysen i det system för publicering av meddelanden som vi använder samlar också in information för utveckling av tjänsterna. De uppgifter systemet samlar in är:

 • Tid- och plats för meddelanden baserat på IP-adressen
 • Den tidpunkt, vid vilken en person har anslutit sig eller vi på Trafikskyddet har lagt in personen i distributionslistan
 • Länkklick och -tider
 • Det e-postprogram, som öppnar meddelandet
 • Delningen av meddelandet i sociala medier
 • IP-adress.

Vårt system för distribution av meddelanden registrerar din IP-adress när du prenumererar på nyhetsbrevet eller klickar på en länk i nyhetsbrevet. I detta sammanhang samlar systemet också in riktgivande positionsbestämningsdata baserat på IP-adressen. Mer information om IP-adressens positionering hittar du på tjänsteleverantörens webbplats.

Du kan förbjuda insamling av ovanstående information längst ner i meddelanden och nyhetsbrev i avsnittet Uppdatera inställningar.

I registret behandlas inte uppgifter om barn eller särskilda kategorier av personuppgifter.

Hur bevarar vi dina uppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter när du sagt upp prenumerationen på nyhetsbrevet eller när en uppgift om radering fås från annat håll. E-postadressen sparas ändå i systemet för att säkerställa att det inte längre skickas post från oss till den adressen.

Vilka är personuppgifternas informationskällor och hur uppdateras uppgifterna?

Vi samlar personuppgifter direkt av dig, exempelvis när du prenumererar på vårt nyhetsbrev, när vi träffas på ett möte eller på evenemang eller håller kontakt på annat sätt. Vi kan samla in uppgifter även från källor som är allmänt tillgängliga, såsom tidningar och internet samt från register hos utomstående tjänsteleverantörer.

Uppgifterna uppdateras utifrån information som fåtts av dig samt exempelvis utifrån information som fåtts från offentliga källor.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Utlämnanden och överföringar av personuppgifter samt överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Trafikskyddets system för distribution av meddelanden produceras av en utomstående tjänsteleverantör och personuppgifterna behandlas i tjänsteleverantörens servrar utanför EU. Vår tjänsteleverantör följer dataskyddslagstiftningen och personuppgifter överförs inte vidare utan Trafikskyddets godkännande.

Personuppgifter lämnas inte ut till övriga tredje parter.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Trafikskyddet och dess samarbetspartners skyddar dina personuppgifter genom att använda lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Sådana åtgärder är bl.a. användning av brandväggar, krypteringstekniker och säkra IT-enheter. Till skyddsåtgärderna hör dessutom beviljande av åtkomsträttigheter samt säkerställande av kompetensen hos den personal som är involverad i behandlingen av personuppgifterna.

Dina rättigheter och hur du utnyttjar dem

Utskick kundregister

24.5.2018

Vem behandlar dina uppgifter?

Den personuppgiftsansvarige är Trafikskyddet (PB 29, 00421 Helsingfors).

Kontaktperson för utskickskundregistret är Johanna Lorentz, [email protected], tfn 020 7282 327.

Varför och på vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Enligt personuppgifterna skickas kunden per post det material från Trafikskyddet som kunden beställt, t.ex. broschyrer eller affischer.

Behandlingen av personuppgifterna baserar sig på det avtal som uppstår när kunden beställer material från Trafikskyddets webbplats, per telefon eller e-post.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

I kundregistret för utskick behandlas följande uppgifter:

 • bolagets eller samfundets namn
 • för- och efternamn
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • postadress
 • beställt material och dess kvantitet
 • leveransmetod
 • önskad materialleveranstid
 • användningssyfte
 • uppgifter om evenemanget (tidpunkt, ort, deltagarantal, arrangör).

I registret behandlas inte uppgifter om barn eller särskilda kategorier av personuppgifter.

Hur bevarar vi dina uppgifter?

Kundens personuppgifter bevaras ett halvt år efter det att materialet har skickats från Trafikskyddet. På så sätt säkerställer man att man kan korrigera eventuella fel. Orderkvantiteterna per ort lagras för statistiska ändamål.

Vilka är personuppgifternas informationskällor och hur uppdateras uppgifterna?

Man får personuppgifterna av kunden själv i samband med beställningen av materialet, eventuella uppdateringsuppgifter erhålls också av kunden.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Utlämnanden och överföringar av personuppgifter samt överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Kundernas personuppgifter (namn, företag eller sammanslutning, adress) behandlas i Postens tjänst för avsändningen av materialet.

Uppgifterna överförs inte till länder utanför EU eller EES.

Uppgifterna översänds inte till andra instanser.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Trafikskyddet och dess samarbetspartners skyddar dina personuppgifter genom att använda lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Sådana åtgärder är bl.a. användning av brandväggar, krypteringstekniker och säkra IT-enheter. Till skyddsåtgärderna hör dessutom beviljande av åtkomsträttigheter samt säkerställande av kompetensen hos den personal som är involverad i behandlingen av personuppgifterna.

Om man får manuellt datamaterial i registret eller att det skrivs ut, förvaras det i ett låst utrymme. Onödigt manuellt material kasseras på ett säkert sätt i enlighet med anvisningar för dataförstöring.

Dina rättigheter och hur du utnyttjar dem

Kundregistret

9.11.2018

Vem behandlar dina uppgifter?

Den personuppgiftsansvarige är Trafikskyddet (PB 29, 00421 Helsingfors).

Kontaktperson för kundregistret är Katja Mäkilä, [email protected], tfn 020 7282 329.

Varför och på vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Trafikskyddets kundregister används för att sköta kommunikationen mellan Trafikskyddet och de personer som hör till dess intressenter.

Behandlingen av personuppgifter kan basera sig på Trafikskyddets berättigade intresse i anslutning till Trafikskyddets i lag föreskrivna uppgift att främja trafiksäkerheten. Trafikskyddet kan skicka exempelvis e-post till personer, vars arbetsbeskrivning och position är relaterade till trafiksäkerhetsfrågor.

Behandlingen av personuppgifter kan basera sig på Trafikskyddets berättigade intresse i anslutning till anställningsförhållandet mellan Trafikskyddet och dess arbetstagare.

Behandlingen av personuppgifter kan basera sig på Trafikskyddets berättigade intresse i anslutning till ett avtalsförhållande mellan Trafikskyddet och en utbildare.

De registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter åsidosätts inte i behandling av personuppgifter som baserar sig på ovannämnda berättigade intresse.

Behandlingen av personuppgifter kan också grunda sig på den registrerades eget samtycke.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

I kundregistret behandlas följande personuppgifter:

 • namn
 • titel
 • organisation
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • postadress
 • landskap
 • land
 • uppgift om förbud mot direktmarknadsföring
 • intressentgrupp
 • kontaktperson
 • vilket språk som ska användas för kommunikationen.

I registret behandlas inte uppgifter om barn eller särskilda kategorier av personuppgifter.

Hur bevarar vi dina uppgifter?

Uppgifterna förstörs, när de bedöms vara onödiga, t.ex. om en person inte längre arbetar med trafiksäkerhetsfrågor.

Uppgifterna raderas, när en registrerad meddelar att hens uppgifter inte får behandlas.

Vilka är personuppgifternas informationskällor och hur uppdateras uppgifterna?

De uppgifter som lagras i registret erhålls av kunden själv bl.a. i samband med träffar och andra kontakter. Uppgifter kan även samlas in från externa källor, såsom tidningar och andra publikationer, onlinekällor som är allmänt tillgängliga samt från register hos externa tjänsteleverantörer.

Uppgifter uppdateras på grundval av uppgifter som erhållits av den registrerade själv samt t.ex. på grundval av uppgifter från offentliga källor.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

De registrerades personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande. Personer kan definieras som tillhörande en eller flera grupper av intressenter, t.ex. grundskolans lägre klasser, högre klasser eller medlemsförbund. Kommunikationen kan riktas mot intressentgrupp, språk eller landskap, men inriktningen har enligt Trafikskyddets bedömning inte några anmärkningsvärda rättsliga eller andra effekter på den registrerade.

Utlämnanden och överföringar av personuppgifter samt överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Personuppgifter i registret kan behandlas i en extern tjänsteleverantörs system för publicering av meddelanden, från vilket uppgifter inte överförs vidare utan Trafikskyddets godkännande. Informationen i systemet för publicering av meddelanden behandlas i servrar utanför EU.

Personuppgifter lämnas inte ut till övriga tredje parter.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Trafikskyddet och dess samarbetspartners skyddar dina personuppgifter genom att använda lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Sådana åtgärder är bl.a. användning av brandväggar, krypteringstekniker, registrering av transaktioner och säkra IT-enheter. Till skyddsåtgärderna hör dessutom beviljande av åtkomsträttigheter samt säkerställande av kompetensen hos den personal som är involverad i behandlingen av personuppgifterna.

Om man får manuellt datamaterial i registret eller att det skrivs ut, förvaras det i ett låst utrymme. Onödigt manuellt material kasseras på ett säkert sätt i enlighet med anvisningar för dataförstöring.

Dina rättigheter och hur du utnyttjar dem

Utbildarregister

1.11.2021

Vem behandlar dina uppgifter?

Den personuppgiftsansvarige är Trafikskyddet (PB 29, 00421 Helsingfors).

Kontaktperson för utbildarregistret är Katja Mäkilä, [email protected], tfn 020 7282 329.

Varför och på vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Behandlingen av utbildarnas personuppgifter grundar sig på utbildaravtalet mellan Trafikskyddet och dess utbildare och dess genomförande.

De personuppgifter som lagras i utbildarregistret används för hantering av utbildaruppgifter, kommunikation mellan Trafikskyddet och dess utbildare, planering av aktiviteter och evenemang, utvärdering och utveckling av verksamheten (t.ex. responsformulär) och i samband med Trafikskyddets undersökningar.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

I utbildarregistret behandlas följande uppgifter:

 • namn
 • kontaktuppgifter
 • hemort
 • födelsetid
 • huvudsaklig sysselsättning
 • utbildning eller examensbeteckning
 • datum för ingående och upphörande av utbildaravtalet
 • otillgänglig tid
 • uppgifter om den programvarulicens som används av utbildaren
 • Trafikskyddets kontor med vilket utbildaravtalet har ingåtts.

Utbildaravtal och formulär för utvecklingssamtal lagras också i samband med registret.

I registret behandlas inte uppgifter om barn eller särskilda kategorier av personuppgifter.

Hur bevarar vi dina uppgifter?

Personuppgifterna i utbildarregistret lagras så länge personen har ett giltigt utbildaravtal med Trafikskyddet. Personuppgifterna raderas ur registret när kontraktet har upphört. Uppgifterna om programvarulicenser lagras så länge de används.

Vilka är personuppgifternas informationskällor och hur uppdateras uppgifterna?

Uppgifterna i utbildarregistret samlas in från utbildarna själva i samband med att utbildaravtalet ingås och användarvillkoren för programvarulicenserna godkänns. Uppgifterna uppdateras utifrån den information som erhållits från utbildarna själva.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Utlämnanden och överföringar av personuppgifter samt överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Utbildarnas personuppgifter kan behandlas i Postens tjänst för avsändningen av materialet. Uppgifterna överförs inte till andra parter eller till länder utanför EU eller EES.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Trafikskyddet skyddar personuppgifterna genom att använda lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Sådana åtgärder är bl.a. användning av brandväggar, krypteringstekniker och säkra IT-enheter. Till skyddsåtgärderna hör dessutom beviljande av åtkomsträttigheter, registrering av transaktioner samt säkerställande av kompetensen hos den personal som är involverad i behandlingen av personuppgifterna.

Manuellt material som innehåller personuppgifter, t.ex. utbildaravtal och formulär för utvecklingssamtal, lagras på en låst plats och förstörs omedelbart när de inte längre behövs i enlighet med beslut och anvisningar om förstörelse av uppgifter.

Dina rättigheter och hur du utnyttjar dem

Förtjänstmedaljer för trafiksäkerhetsarbete

29.3.2021

Vem behandlar dina uppgifter?

Den personuppgiftsansvarige är Trafikskyddet (PB 29, 00421 Helsingfors).

Kontaktperson för registret är Sanna Rannikko, [email protected], tfn 050 500 4823.

Varför och på vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Trafikskyddet behandlar uppgifter om medaljkandidaterna för tilldelning av förtjänstmedaljen och för en förteckning över dem som fått medalj.

Grunden för behandlingen av personuppgifter är 5 § i förordningen om förtjänstmedalj för trafiksäkerhetsarbete (445/1992): Trafikskyddet för en förteckning över dem som förlänats förtjänstmedaljen.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

När det gäller tilldelningen av förtjänstmedaljer, behandlas uppgifterna om de personer som har föreslagits som mottagare av förtjänstmedaljen och de personer som har fått förtjänstmedaljen.

Uppgifter i registret:

 • namn
 • födelsetid
 • titel eller yrke
 • arbetsplats
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • motivering till förlänande av förtjänstmedaljen
 • åtgärder på trafiksäkerhetens område
 • övrig verksamhet på trafiksäkerhetens område
 • tilläggsuppgifter.

I registret behandlas inte uppgifter om barn eller särskilda kategorier av personuppgifter.

Hur bevarar vi dina uppgifter?

Över mottagarna av förtjänstmedaljen förs en förteckning, som uppdateras årligen. Förslagsblanketterna bevaras elektroniskt i fem år för att utvärdera kandidaten i den händelse att hen föreslås på nytt.

Vilka är personuppgifternas informationskällor och hur uppdateras uppgifterna?

De personuppgifter som registret innehåller erhålls av de personer eller instanser, som gör framställning om en mottagare av förtjänstmedaljen. Den instans som föreslår tilldelningen av förtjänstmedaljen svarar för riktigheten i de uppgifter som sänds till Trafikskyddet.

Uppgifterna uppdateras inte efter det att framställningen har ankommit Trafikskyddet.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Utlämnanden och överföringar av personuppgifter samt överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Ordföranden för Trafikskyddets styrelse, styrelsemedlemmarna och deras suppleanter får information om medaljörskandidaternas personuppgifter. Medaljörskandidaternas personuppgifter behandlas också av medlemmarna i den belöningskommission som valts av Trafikskyddets styrelse.

Trafikskyddets styrelse skickar uppgifterna om medaljörskandidaterna som konfidentiella uppgifter via kommunikationsministeriets kansli till kommunikationsministern och ministerns sekreterare för tilldelning av förtjänstmedaljerna.

Uppgifterna överlämnas inte till andra instanser och överförs inte till tredje länder eller internationella organisationer.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Trafikskyddet skyddar registret genom att använda lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Sådana åtgärder är bl.a. användning av brandväggar, krypteringstekniker och säkra IT-enheter. De som använder registret har dessutom personliga användarnamn, lösenord och användarspecifikt begränsade åtkomsträttigheter. Systemet har händelsespårning.

Om man får manuellt datamaterial i registret eller att det skrivs ut, förvaras det i ett låst utrymme. På papper eventuellt utskrivna förslagsblanketter för ifrågavarande år förstörs på ett säkert sätt efter tilldelandet av medaljerna, i enlighet med instruktionerna om hur man förstör informationen.

Dina rättigheter och hur du utnyttjar dem

Anmälningar till EAK-utbildarkurser (EAK, MPEAK, REAK, PEAK)

21.2.2024

Vem behandlar dina uppgifter?

Den personuppgiftsansvarige är Trafikskyddet (PB 29, 00421 Helsingfors).

Kontaktperson för EAK-, MPEAK- och REAK-utbildarkursernas anmälningsregister är Toni Vuoristo, tfn 020 7282 349, [email protected].

Kontaktperson för PEAK-utbildarkursens anmälningsregister är Leena Piippa, tfn 020 7282 386, [email protected].

Varför och på vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna används för att avgöra om kursen är lämplig för den anmälda personen. Utifrån informationen planeras kursens innehåll, hanteras kommunikation och fakturering och utfärdas intyg. Behandlingen av personuppgifter baseras på en kundrelation som inleds när en person anmäler sig till en EAK-kurs. De registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter åsidosätts inte i behandling av personuppgifter som baserar sig på ovannämnda berättigade intresse.

Personuppgifter kan också behandlas i syfte att ordna logi, till exempel i samarbete med ett hotell.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Beroende på kursen är den information som lagras i registret till exempel:

 • kursdeltagarens namn
 • födelsetid
 • yrke
 • arbetsgivare
 • motorcykelklubb
 • kontaktuppgifter
 • faktureringsuppgifter
 • körkortskategori.

Dessutom kan data samlas in om kör- och utbildarerfarenhet, samt om genomförda EAK-utbildarkurser.

I registret behandlas inte uppgifter om barn eller särskilda kategorier av personuppgifter.

Hur bevarar vi dina uppgifter?

Trafikskyddet bevarar uppgifterna permanent eller tills personen själv begär att de ska raderas. Permanent förvaring baseras på att kursdeltagaren i efterskott kan be Trafikskyddet att bekräfta slutförandet av kursen.

Uppgifterna raderas om personen inte deltar i kursen.

Vilka är personuppgifternas informationskällor och hur uppdateras uppgifterna?

Den information som lagras i registret erhålls från kursdeltagaren i samband med anmälan. Uppgifterna uppdateras utgående från information som erhållits av den registrerade själv.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Utlämnanden och överföringar av personuppgifter samt överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Uppgifterna i registret behandlas i en tredjepartstjänst. Personuppgifterna behandlas inte utanför EU eller EES. Trafikskyddet lämnar inte ut information till andra parter.

Om personuppgifter behandlas i syfte att ordna logi, kan uppgifterna lämnas ut, till exempel till hotellet.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Trafikskyddet och dess samarbetspartners skyddar personuppgifterna genom att utnyttja vederbörliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Sådana åtgärder är bl.a. användning av brandväggar, krypteringstekniker och säkra IT-enheter. Till skyddsåtgärderna hör dessutom beviljande av åtkomsträttigheter, registrering av transaktioner samt säkerställande av kompetensen hos den personal som är involverad i behandlingen av personuppgifterna.

Om man får manuellt datamaterial i registret eller att det skrivs ut, förvaras det i ett låst utrymme. Onödigt manuellt material kasseras på ett säkert sätt i enlighet med anvisningar för dataförstöring.

Dina rättigheter och hur du utnyttjar dem

Trafikskyddets enkäter, utlottningar, tävlingar, anmälningar till evenemang och beställningar

22.11.2021

Vem behandlar dina uppgifter?

Den personuppgiftsansvarige är Trafikskyddet (PB 29, 00421 Helsingfors).

Som kontaktperson fungerar Leena Pöysti, [email protected], tfn 020 7282 333.

Varför och på vilken grund behandlar vi personuppgifter?

Enkäter och utlottningar

Trafikskyddet gör undersökningar och responsenkäter som anknyter till verksamheten samt samlar in forskningsmaterial. I dessa enkäter samlar man vanligtvis inte in sådana personuppgifter som gör att personerna kan identifieras. Om svaret kan kopplas till respondenten framkommer detta i samband med enkäten.

Om enkäten inkluderar t.ex. en tävling eller utlottning styrs respondenterna till en annan enkät där behandlingen av personuppgifter baserar sig på personens eget samtycke.

Anmälningar

Trafikskyddet samlar in anmälningar till olika evenemang. Insamlade personuppgifter behandlas endast för att organisera ett visst evenemang. Denna behandling baserar sig på Trafikskyddets berättigade intresse i anknytning till förhållandet mellan personen som anmält sig till evenemanget och Trafikskyddet. Förhållandet uppstår när personen anmäler sig till ett evenemang som Trafikskyddet ordnar och när behandlingen sker för ändamål som den som anmält sig rimligtvis kunnat vänta sig när personuppgifterna samlas in. De registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter åsidosätts inte i behandling av personuppgifter som baserar sig på ovannämnda berättigade intresse.

Materialbeställningar

Trafikskyddet kan tillhandahålla material till exempel för evenemang om trafiksäkerhet. De insamlade personuppgifterna behandlas endast för att skicka ett visst material och samla in eventuell respons. Denna behandling baserar sig på Trafikskyddets berättigade intresse i anknytning till förhållandet mellan personen som beställt material och Trafikskyddet. Förhållandet uppstår när personen beställer material som Trafikskyddet tillhandahåller och när behandlingen sker för ändamål som den som beställt material rimligtvis kunnat vänta sig när personuppgifterna samlas in. De registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter åsidosätts inte i behandling av personuppgifter som baserar sig på ovannämnda berättigade intresse.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Enkäter och utlottningar

 • personuppgifter samlas inte in i anonyma enkäter
 • respondenternas e-postadresser samlas i regel in i utlottningar och tävlingar.

Vid anmälning till evenemang efterfrågas t.ex. följande uppgifter:

 • namn
 • kontaktuppgifter
 • specialdieter
 • logi- och transportbehov
 • deltagande i olika workshops mm.

Vid materialbeställningar efterfrågas t.ex. följande:

 • namn
 • organisation
 • leveransadress
 • e-postadress.

I registret behandlas inte uppgifter om barn eller särskilda kategorier av personuppgifter.

Hur bevarar vi dina uppgifter?

Enkäter och utlottningar

Om forskningsmaterialet inkluderar personuppgifter lagras de tills vidare. Om responsenkäterna inkluderar personuppgifter lagras de tills utvärderingen av verksamheten har rapporterats och godkänts.

Personuppgifterna för personer som deltagit i utlottningar och tävlingar förstörs genast när man har kontaktat vinnarna.

Anmälningar

Personuppgifter som anknyter till anmälningar till evenemang förstörs genast när kringarbetet för evenemanget är utfört, t.ex. responsenkäter. Personuppgifter lagras i högst ett år från dagen för evenemanget.

Materialbeställningar

Personuppgifter som anknyter till materialbeställningar förstörs genast när arrangemangen kring evenemangen som anknyter till de beställda materialen är över. Personuppgifter lagras i högst ett år.

Vilka är personuppgifternas informationskällor och hur uppdateras uppgifterna?

Enkäter och utlottningar

Uppgifter om personer som deltar i utlottningar och tävlingar fås av personerna själva. Informationen uppdateras inte eftersom den förstörs omedelbart efter dragningen.

Anmälningar

Vid anmälning till evenemang hämtas uppgifterna från de registrerade själva. Uppgifterna kan uppdateras av personerna själva enligt tillhandahållna uppgifter.

Materialbeställningar

I materialbeställningar fås uppgifterna från personen, informationen uppdateras vanligtvis inte.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Utlämnanden och överföringar av personuppgifter samt överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Personuppgifter för personer som deltar i utlottningar och tävlingar, anmäler sig till evenemang och beställer material behandlas i en tredjepartstjänst.

Uppgifter som samlats in vid anmälningar till evenemang kan överlämnas till samarbetspartner (t.ex. hotell) som deltar i organiseringen av evenemanget. Uppgifter överlämnas vanligtvis inte till andra tredje parter.

Personuppgifterna behandlas inte utanför EU eller EES.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Trafikskyddet och dess samarbetspartners skyddar personuppgifterna genom att utnyttja vederbörliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Sådana åtgärder är bl.a. användning av brandväggar, krypteringstekniker och säkra IT-enheter. Till skyddsåtgärderna hör dessutom beviljande av åtkomsträttigheter samt säkerställande av kompetensen hos den personal som är involverad i behandlingen av personuppgifterna.

Om man får manuellt datamaterial i registret eller att det skrivs ut, förvaras det i ett låst utrymme. Onödigt manuellt material kasseras på ett säkert sätt i enlighet med beslut och anvisningar om lagring av data.

Dina rättigheter och hur du utnyttjar dem

Personal- och ekonomiförvaltning, utbildare och andra arvodesmottagare

2.1.2019

Vem behandlar dina uppgifter?

Den personuppgiftsansvarige är Trafikskyddet (PB 29, 00421 Helsingfors).

Registrets kontaktperson är Anne Antinaho, tfn 020 7282 313, [email protected].

Varför och på vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Registret används för att betala lön och ersätta resekostnader.

Behandlingen av personuppgifter kan basera sig på lagstadgade skyldigheter eller Trafikskyddets berättigade intresse i anslutning till anställningsförhållandet mellan Trafikskyddet och mottagaren av arvode. Behandlingen kan också basera sig på tillämpningen av ett avtal. Personuppgifter behandlas för att betala den arbetsersättning eller annan ersättning eller ersättning för resekostnader som avtalats i anställningsavtalet.

De registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter åsidosätts inte i behandling av personuppgifter som baserar sig på ovannämnda berättigade intresse.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Registret kan innehålla följande uppgifter:

 • namn, personbeteckning
 • adress, telefonnummer, e-post
 • bankkonto, skattekortsuppgifter

I registret behandlas i regel inte uppgifter om barn eller särskilda kategorier av personuppgifter. Registret kan dock innehålla uppgifter om barn under 13 år i samband med betalning av arvoden. Trafikskyddet samlar in tillstånd av vårdnadshavare för att behandla personuppgifter för barn under 13 år.

Hur bevarar vi dina uppgifter?

Uppgifterna lagras åtminstone under den tid som föreskrivs i lagarna (t.ex. bokföringslagen, lagen om förskottsuppbörd och arbetstidslagen).

Vilka är personuppgifternas informationskällor och hur uppdateras uppgifterna?

Personuppgifterna fås av den registrerade själv och uppdateras utifrån den information som erhålls från den registrerade.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Utlämnanden och överföringar av personuppgifter samt överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Trafikskyddet överför personuppgifter till en samarbetspartner från vilken löne- och personalförvaltningstjänster upphandlas.

Trafikskyddet lämnar ut personuppgifter till myndigheter och andra aktörer på grundval av lagar.

Trafikskyddets samarbetspartner och dess underleverantörer får behandla personuppgifter utanför EU eller EES. I den mån samarbetspartnern och/eller dess underleverantör behandlar personuppgifter utanför EU eller EES, ska samarbetspartnern säkerställa att EU:s standardklausuler för dataskydd för överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller motsvarande rättsligt skydd som godkänts av GDPR är lämpliga för sådan överföring eller behandling.

Uppgifterna översänds inte till andra instanser.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Trafikskyddet och dess samarbetspartners skyddar personuppgifterna genom att utnyttja vederbörliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Sådana åtgärder är bl.a. användning av brandväggar, krypteringstekniker och säkra IT-enheter. Till skyddsåtgärderna hör dessutom beviljande av åtkomsträttigheter, registrering av transaktioner samt säkerställande av kompetensen hos den personal som är involverad i behandlingen av personuppgifterna.

Om man får manuellt datamaterial i registret eller att det skrivs ut, förvaras det i ett låst utrymme. Onödigt manuellt material kasseras på ett säkert sätt i enlighet med beslut och anvisningar om lagring av data.

Dina rättigheter och hur du utnyttjar dem

Register över arbetssökande

2.9.2021

Vem behandlar dina uppgifter?

Den personuppgiftsansvarige är Trafikskyddet (PB 29, 00421 Helsingfors).

Kontaktperson är Pasi Anteroinen.

Varför och på vilken grund behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifter behandlas för mottagande och behandling av arbetsansökningar, bedömning och urval av arbetssökande samt för kommunikation.

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på Trafikskyddets berättigade intresse. Det berättigade intresset grundar sig på det betydelsefulla och tillbörliga förhållandet mellan den arbetssökande och Trafikskyddet som uppstår när personen söker arbete hos Trafikskyddet och när behandlingen sker för ändamål som den arbetssökande rimligtvis kunnat vänta sig när personuppgifterna samlas in. Personuppgifter kan också behandlas för att genomföra åtgärder innan anställningsavtalet ingås och för genomförande av anställningsavtalet.

Trafikskyddet kan begära arbetssökandens samtycke till behandlingen av personuppgifter, exempelvis för att göra en lämplighetsbedömning.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Följande uppgifter om de arbetssökande kan behandlas:

 • namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, personbeteckning
 • uppgifter om utbildning och arbetserfarenhet, arbetssökandens språkfärdigheter och IT-kunskaper
 • information som sökanden tillhandahåller på eget initiativ, t.ex. hobbyverksamhet, meritförteckning, fotografi, olika intyg, referenser
 • eventuell information om de uppgifter som ska utföras
 • information om lämplighetsbedömningarna.

Hur bevarar vi dina uppgifter?

Ansökningar riktade mot en ledig tjänst bevaras i ett år från och med den dag då anställningsavtalet undertecknas. Om det under denna period uppstår ett behov av att bevara uppgifterna under en längre tid, t.ex. i händelse av en tvist, kan uppgifterna också bevaras under en längre tid.

Öppna ansökningar besvaras så snart som möjligt. Öppna ansökningar bevaras inte för framtida användning.

Vilka är personuppgifternas informationskällor och hur uppdateras uppgifterna?

Personuppgifter fås av den arbetssökande själv i arbetsansökan och i anställningsintervjun. Uppgifterna uppdateras utifrån den information som fås av den arbetssökande själv. Information kan också erhållas från det företag som genomförde lämplighetsbedömningen, baserat på den sökandes samtycke.

Personuppgifter kan också erhållas från referenser som tillhandahålls av den arbetssökande.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Utlämnanden och överföringar av personuppgifter samt överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Uppgifterna översänds i regel inte till andra instanser. Personuppgifter kan till exempel behandlas av instanser som gör lämplighetsbedömningar i enlighet med Trafikskyddets anvisningar.

Personuppgifterna behandlas inte utanför EU eller EES.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Trafikskyddet skyddar personuppgifterna genom att använda lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Sådana åtgärder är bl.a. användning av brandväggar, krypteringstekniker och säkra IT-enheter. Till skyddsåtgärderna hör dessutom beviljande av åtkomsträttigheter, registrering av transaktioner samt säkerställande av kompetensen hos den personal som är involverad i behandlingen av personuppgifterna.

Om man får manuellt datamaterial i registret eller att det skrivs ut, förvaras det i ett låst utrymme. Onödigt manuellt material kasseras på ett säkert sätt i enlighet med anvisningar för dataförstöring.

Dina rättigheter och hur du utnyttjar dem

Microsoft 365

2.12.2020

Den personuppgiftsansvarige är Trafikskyddet (PB 29, 00421 Helsingfors).

Som kontaktperson fungerar Anni Muukkonen, [email protected], tfn 020 7282 340.

Trafikskyddet använder molntjänster från Microsoft 365 (t.ex. Teams och SharePoint) för att producera innehåll som ska lagras i molnet. Personuppgifter om användare av tjänsterna (t.ex. namn, e-postadress, foto) används för att hantera användarrättigheter i Microsoft 365, för att möjliggöra interaktion mellan användare och för att utveckla tjänsterna. Användare kan också själva spara bilder, texter, länkar, videor och ljudfiler i tjänsterna. Tjänsten används antingen med ett Microsoft-konto som användaren redan har eller med ett konto som användaren skapar när hen loggar in på tjänsten för första gången. I allmänhet behandlar inte Trafikskyddet personuppgifter i de Microsoft 365-tjänster som inte kräver inloggning (t.ex. Forms). Om personuppgifter behandlas nämns det specifikt i samband med användningen av tjänsten.

Behandlingen av personuppgifter baseras på det samtycke som användaren gav vid inloggningen. Åtkomsträttigheter kan tas bort när som helst på Microsofts sida Mina appar. Om du bara vill ta bort dina åtkomsträttigheter från en specifik grupp lämnar du helt enkelt den gruppen. Om du vill ta bort alla dina åtkomsträttigheter i anslutning till Trafikskyddets Microsoft 365-tjänst, lämna organisationen.

Personuppgifter erhålls från användaren själv vid inloggningstillfället. Uppgifterna lagras så länge användaren är medlem i Trafikskyddets Microsoft 365-tjänst. Meddelanden mm. som skickas till tjänsten av användaren kommer att finnas kvar tills administratören eller användaren själv raderar dem. Du kan begära radering av dina meddelanden genom att kontakta Anni Muukkonen.

Personuppgifterna kan överföras utanför EU eller EES.

Personuppgifterna översänds inte till andra instanser och används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Trafikskyddet skyddar personuppgifterna genom att använda lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Till skyddsåtgärderna hör t.ex. beviljande av åtkomsträttigheter samt säkerställande av kompetensen hos den personal som är involverad i behandlingen av personuppgifterna.

Om man får manuellt datamaterial i registret eller att det skrivs ut, förvaras det i ett låst utrymme. Onödigt manuellt material kasseras på ett säkert sätt i enlighet med beslut och anvisningar om lagring av data.

Teams-möte

När Teams-mötet spelas in kan inspelningen efteråt ses på internet i den utsträckning som föreläsarna ger sitt samtycke till distributionen av inspelningen (offentlig distribution, endast för registrerade eller inte alls). Genom att delta i evenemanget, antingen via nätverket eller på plats, samtycker deltagaren till inspelningen av evenemanget.

Följande uppgifter om deltagaren kan finnas i inspelningen:

 • Namnet hen använder på Teams.
 • En Teams-profilbild, om hen har en sådan.
 • Videobild, om deltagarens videokamera är påkopplad.
 • Ljud, om deltagarens mikrofon är påkopplad.

En skriftlig diskussion registreras inte som sådan. Kommentarer och frågor som ställs skriftligen av en deltagare kan dock spelas in muntligen av en föreläsare eller annan person.

En deltagare som inte vill att ovanstående information ska lagras kan inte delta i evenemanget.

Eventuella diskussioner i smågrupper kommer inte att ingå i inspelningen.

För att skydda sin integritet är det en bra idé för deltagare att vara uppmärksamma på vad som finns i bakgrunden av videobilden, och att se till att mikrofonen är avstängd när de inte vill att andra ska höra. Du kan också ändra eller sudda ut videons bakgrund. Se Microsofts anvisning. Du kan hålla videon avstängd hela tiden. På samma sätt kan du hålla mikrofonen avstängd när det inte finns några smågruppdiskussioner och delta endast skriftligen i diskussionen, till exempel endast via dialogfönstret.

Teams-live

När Teams-live spelas in kan inspelningen efteråt ses på internet i den utsträckning som föreläsarna ger sitt samtycke till distributionen av inspelningen (offentlig distribution, endast för registrerade eller inte alls).

Deltagarna filmas inte. Rösten från en deltagare som är närvarande på plats kan ingå i inspelningen om hen lämnar en muntlig kommentar eller fråga vid evenemanget. De som deltar på distans kan inte delta muntligen i evenemanget. Ett dialogfönster där frågor och kommentarer kan lämnas skriftligen finns. Det syns inte på inspelningen, men skriftliga frågor och kommentarer kan hamna på inspelningen om de återges muntligen. Bidragsgivarens namn kan då också nämnas.

När deltagaren ansluter sig till evenemanget, antingen online eller genom att anlända på plats, samtycker deltagaren till inspelning och delning av inspelningen.

Läs mer om Microsofts sekretesspolicy i anslutning till bl.a. Microsoft 365-molntjänster.

Dina rättigheter och hur du utnyttjar dem

Du har rätt att:

 • transparent få information om behandlingen av personuppgifter
 • granska om Trafikskyddet behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter det behandlar och hur
 • kräva rättelse av eventuell felaktig uppgift eller komplettering av ofullständig uppgift
 • radera de uppgifter som gäller dig t.ex. om behandlingen av dina uppgifter baserar sig på ditt samtycke
 • överföra uppgifterna från ett system till ett annat, om behandlingen av dina uppgifter baserar sig på ditt samtycke eller på avtal och uppgifterna behandlas automatiskt
 • begränsa behandlingen av uppgifter i vissa situationer
 • göra invändningar mot behandlingen, du kan t.ex. när som helst förbjuda sändning av vårt nyhetsbrev och våra meddelanden. Det enklaste sättet att göra detta är genom en länk i ett elektroniskt meddelande.
 • göra invändningar mot automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering.

Vem kan jag kontakta?

I gransknings-, rättelse- eller förbudsfrågor kan du kontakta oss genom att skriva till:

Trafikskyddet

Kirjaamo

PB 29

00421 Helsingfors

[email protected]

Observera att vi ska kunna säkerställa din identitet innan vi besvarar din förfrågan. I regel strävar vi efter att svara på förfrågningar inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning – dvs. inom ca en månad.

Du kan utöva din rätt till granskning avgiftsfritt en gång om året. Om din begäran om kontroll är uppenbart ogrundad eller oskälig eller om du framlägger den upprepade gånger eller om du begär flera kopior, kommer vi att debitera genomförandet av begäran baserat på de administrativa kostnaderna för betalning av 50 euro per gång eller avslå begäran om genomförande.

Din rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten. Överklaganden till tillsynsmyndigheten i Finland skickas till:

Dataombudsmannens byrå

PB 800

00531 Helsingfors

[email protected]