10.07.2019Trafiktips

En säker skolväg genom att öva

Skolan börjar snart, även om det mitt under semestern kanske inte känns så. Trafikskyddet uppmuntrar föräldrarna till nya förstaklassister att tillsammans träna på skolrutten redan i god tid med barnet. Förälderns exempel är viktigt för att barnet ska lära sig röra sig tryggt.

09.07.2019Meddelanden, Riksomfattande

Finländarna är ett mobilfrälst folk också i trafiken

Finländarna kör bil trötta oftare än genomsnittet. Detta visar en färsk internationell ESRA2-undersökning*. Denna enkät, som kartlägger trafikanternas beteende i olika länder, ger vid handen att finländarna också använder mobiltelefon oftare i trafiken, oavsett om de rör sig till fots, på cykel eller med bil. I Finland är attityden mot mobilförare också mer tolerant. Trafikskyddet anser det inte vara bra att utvecklingen går i en riktning där användningen av mobiltelefon i trafiken verkar ha blivit en landssed.

27.06.2019Meddelanden, Riksomfattande

Elsparkcyklarna väcker oro – men får även tack av finländarna

I Helsingfors finns redan ett flertal aktörer som hyr ut elsparkcyklar för gemensam användning. De finns nu även i andra finländska städer. Enligt Trafikskyddets färska enkät känner en stor del av finländarna oro över hur elsparkcyklarna inverkar på trafikens förutseende och fotgängarnas säkerhet. De nya sätten att ta sig fram får också tack.

25.06.2019Meddelanden, Riksomfattande

Över nio av tio fotgängare stannar för rött ljus

Enligt Trafikskyddets observationer stannar 92 procent av fotgängarna för rött ljus, vilket är den största siffran sedan observationerna inleddes. Nästan hälften av de finländare som svarade på Trafikskyddets enkät uppger sig dock ha råkat ut för en farlig situation i trafiken på grund av att en annan person har gått mot rött ljus.

17.06.2019Meddelanden, Riksomfattande

Det klassiska felet i sommartrafiken kan bäst undvikas genom tillräcklig vila

Fler än var åttonde förare som svarade på Trafikskyddets enkät uppger sig ha hamnat i en farosituation efter att ha åkt iväg när de var för trötta. Det upplevs också som jobbigt att köra när man är trött. Speciellt på sommaren syns tröttheten i olycksstatistiken. Trafikskyddet påminner sommarförare om att tillräcklig nattsömn också är en trafiksäkerhetsgärning.

10.06.2019Meddelanden, Riksomfattande

Andra förares användning av mobilen är orsak till många farliga situationer

Fler än var tredje av de förare som besvarade Trafikskyddets förfrågan uppger sig ha varit tvungna att bromsa eller väja på grund av att en annan trafikant använde sin mobiltelefon. Det hade uppstått farliga situationer både när en annan förare, fotgängare eller cyklist koncentrerade sig på mobilen i stället för på trafiken. Kort före midsommar genomför Trafikskyddet en kampanj för en mobilfri sommartrafik.