15.04.2021Meddelanden, Riksomfattande

Nästan alla motorcyklister använder hjälm

Enligt Trafikskyddets uppföljningar är motorcyklister samvetsgranna hjälmanvändare. Endast i några fall fanns det en förare eller passagerare utan hjälm. Största delen av de som kör motorcykel anser att användningen av säkerhetsutrustning är en självklarhet i trafiken.

07.04.2021Meddelanden, Riksomfattande

Säkerhetsbältet har tryggat trafiken redan i 50 år

I ett halvt sekel har säkerhetsbältet varit obligatorisk säkerhetsutrustning i bilar. Motståndet mot säkerhetsbältet var i början hårt och principiellt, och dessutom var det få som använde bältet. Av Trafikskyddets uppföljningar framgår att nyttjandegraden för säkerhetsbälte i dagens läge är närmare hundra procent bland de som sitter i framsätet på personbilar. Man förstår säkerhetsbältets betydelse för trafiksäkerheten.

26.03.2021Meddelanden, Riksomfattande

Bilarnas säkerhetsteknik blir allt vanligare genom långsamt påskyndande

Bilens säkerhetsteknik stöder föraren i köruppgiften och ingriper vid behov i körningen genom att förebygga en olycka. Trafikskyddets utredning visar att inställningen mot automatiseringen av trafiken blir småningom bättre. Av enkäten framgår också att överraskande många inte vet vilken säkerhetsteknik som finns i den egna bilen.

10.03.2021Meddelanden, Riksomfattande

Trafikskyddets uppdaterade rekommendationer om bilbarnstolar

Trafikskyddet rekommenderar att barn åker i en bilbarnstol monterad med ryggen mot färdriktningen så länge som möjligt, minst till fyra års ålder. När vikt- eller längdgränsen för en bilbarnstol som är monterad med ryggen mot färdriktningen överskrids, åker barnet säkrast i en bältesstol tills barnet är 150 cm långt. Den säkraste platsen för ett barn är bilens baksäte.

08.03.2021Meddelanden, Riksomfattande

Virtuella skolbesök och material för distansstudier stödjer trafikfostran under undantagsförhållandena

Andra stadiet och de högre klasserna inom den grundläggande utbildningen undervisas i stor utsträckning på distans på grund av undantagsförhållandena som orsakas av coronaviruspandemin. Trafikskyddet stödjer skolor och läroanstalter i genomförandet av trafikfostran även i denna exceptionella situation genom att erbjuda virtuella skolbesök och material för distansstudier.

04.03.2021Meddelanden, Riksomfattande

Trafiksäkerhet är ett viktigt tema för ungdomsarbetare

Av Trafikskyddets enkät framgår att nästan alla ungdomsarbetare behandlar trafikfostran i sitt eget arbete. Tre av fem oroar sig för de ungas trafikbeteende inom sitt eget område.