Pyöräilykasvatus on laaja-alainen aihe, joka sisältää niin motoristen taitojen kuin kognitiivisten valmiuksien ja liikenteen vuorovaikutustaitojen vahvistamista. Pyöräilykasvatuksen avulla kehitetään turvallisessa pyöräilyssä tarvittavia tietoja, taitoja ja asenteita. Todellisessa liikenneympäristössä tapahtuvaa harjoittelua ei voi luokkahuoneessa tapahtuvilla tehtävillä korvata, vaan tehokkainta on nimenomaan tietojen, taitojen ja asenteiden tietoinen harjoittelu ja sen yhdistäminen pyöräilyyn todellisessa liikenneympäristössä.

Turvallisen pyöräilyn taitoihin kuuluvat:

  • Ajotaidot
  • Sääntötuntemus
  • Vuorovaikutustaidot
  • Turvavarusteiden käyttö ja turvallisuusmyönteiset asenteet
  • Ymmärrys itsestä liikkujana

Tähän olemme koonneet eri vuosiluokille sopivia toiminnallisia harjoituksia ja toimintavinkkejä, joita voidaan hyödyntää pyöräilykasvatuksessa.

Vuosiluokat 1-2
Vuosiluokat 3-6
Vuosiluokat 7-9

.

Vuosiluokat 1-2

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan 1. ja 2. vuosiluokilla liikennekasvatuksessa kiinnitetään huomiota itsenäiseen ja turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä sekä omien tietojen ja taitojen kehittämiseen kävelijänä ja pyöräilijänä. Tässä ikävaiheessa turvallisen liikkumisen perustaitojen harjoittelu on erityisen tärkeää. Jalankulkijan ja pyöräilijän paikka liikenteessä sekä tien ylittäminen turvallisesti ovat keskeisimpiä sääntötuntemukseen liittyviä osa-alueita. Lisäksi on tärkeä käsitellä turvavarusteiden, kuten pyöräilykypärän ja heijastimen, käyttöä.

Sekä motoristen että kognitiivisten taitojen kehittyminen tapahtuu yksilöllisessä tahdissa. Lasten kokemattomuus liikenteestä sekä kehittymättömät taidot altistavat heitä riskeille liikenteessä. Tarkkaavaisuuden ohjauksessa voi olla ongelmia ja huomio saattaa helposti siirtyä liikenteen seuraamisesta monenlaisiin ympäristön ärsykkeisiin. Kävellessä aikaa havaintojen ja päätösten tekoon on enemmän. Tässä ikävaiheessa liikennekasvatuksessa korostetaankin itsenäisessä liikkumisessa turvallista jalankulkua.

Pyöräilykasvatuksessa yhteistyö kotien kanssa on tärkeää, sillä huoltajat tukevat ja arvioivat lastensa taitoja pyöräillä itsenäisesti. Opetuksessa onkin hyvä tiedottaa lasten huoltajille, mitä asioita koulussa on harjoiteltu ja mihin turvallisen liikkumisen taitoihin kotona olisi hyvä keskittyä.

Tehtävät:

Liikennemerkkibongaus

Tehtävässä harjoitellaan havaintojen tekemistä aidossa liikenneympäristössä ja tutustutaan liikennemerkkeihin.

Pyöräilykypärän väritys tai skeittikypärän väritys

Väritystehtävän avulla voidaan samalla keskustella oppilaiden kanssa kypärän käytön merkityksestä.

.

Vuosiluokat 3-6

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan vuosiluokilla 3-6 keskeistä on tukea oppilaiden itsenäisen liikkumisen taitoja aiempaa laajemmalla alueella. Tässä vaiheessa kiinnitetään erityisesti huomiota pyöräilykasvatukseen. Oppilaita ohjataan myös asianmukaisten turva- ja suojavälineiden käyttöön ja opetetaan tuntemaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit.

3.-6.-luokkalaiset oppilaat pyöräilevät usein jo itsenäisesti ja entistä laajemmalla alueella. Pyöräilykasvatuksessa on tärkeä pitää mielessä turvallisen pyöräilyn tietojen ja taitojen monipuolinen harjoittelu. Esimerkiksi pelkkä ajotaidon harjoittaminen saattaa antaa oppilaalle liiallista itseluottamusta omien kykyjen tasosta. Tämä voi johtaa siihen, että liikenteessä ei malteta olla huolellisia ja tarkkaavaisia.

Toiminnanohjauksen järjestämät kehittyvät varhaisaikuisuuteen saakka. Lapsen työmuistin kapasiteetti ei ole vielä aikuisen tasolla ja liikennesääntöjen korostaminen voi kuormittaa työmuistia entisestään. Lapset saattavat myös luottaa liikaa sääntöihin. Kun aikuinen etuajo-oikeutetussa risteyksessä vielä varmistaa, että onhan auton kuljettaja todella huomannut ja antamassa tietä, saattaa lapsipyöräilijä samassa risteyksessä viilettää tien yli omaan etuajo-oikeuteen luottaen. Väistämissääntöjä opetettaessa onkin hyvä korostaa samalla myös liikenteen vuorovaikutustaitojen merkitystä.

Tehtävät:

Filla&Rilla

Filla&Rilla on selainpohjainen digitaalinen oppimisympäristö, jonka avulla voit helposti ja hauskasti opettaa turvallisessa pyöräilyssä tärkeitä tietoja ja taitoja. Oppimisympäristön tehtävät vahvistavat oppilaiden sääntötuntemusta, ymmärrystä vuorovaikutuksen merkityksestä liikenteessä sekä turvallisten valintojen tekemisen taitoja. Oppimisympäristössä hyödynnetään myös virtuaalimaailmaa, jonka avulla harjoitellaan havainnointia ja ennakointia liikenteessä. VR-tehtävien tekoon tarvittavat silmikot saat tilattua maksutta lainaksi luokkaasi Liikenneturvasta.

Taidatko taitoajon?

Tehtävä antaa ideoita ja ohjeita ajotaitoradan rakentamiseen. Polkupyörän hallinta on tärkeä osa turvallista ajamista. Pyörän hallintaa voi harjoitella ja ajotaitoja testata yksinkertaisen ajotaitoradan avulla.  Ajotaitoradan voi rakentaa koulun pihaan tai urheilukentälle.

Onnettomuustarinat

Tositarinoihin perustuvien onnettomuustarinoiden avulla voidaan ottaa keskusteltavaksi monenlaisia liikenteen vaara- ja riskitekijöitä. Opettaja valitsee tarinan oppilaiden iän ja kulkutavan tai käsiteltävänä olevan asian mukaan. Materiaalissa on jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin liittyviä onnettomuustarinoita, jotka soveltuvat käsiteltäväksi 5.-6.-luokkalaisten kanssa.

.

Vuosiluokat 7-9

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan yläkoulussa ohjataan oppilaita toimimaan kestävästi ja vastuullisesti liikenteen erilaisissa tilanteissa, sekä huolehtimaan turvavarusteiden käytöstä ja päihteettömyydestä liikenteessä. Tämä on tärkeää erityisesti pyörällä ja mopolla liikuttaessa.

Yläkouluikäinen on usein jo taitava pyörän käsittelijä, mutta kyky hahmottaa liikenneympäristöä on edelleen vielä kehittymässä. Sääntötuntemus tärkeä osa turvallisen pyöräilyn taitoja. Puutteet sääntötuntemuksessa vaikeuttavat ennakoimista liikenteessä ja siten heikentävät liikenneturvallisuutta.

Nuoruusiässä myös vertaisryhmän merkitys kasvaa ja ryhmän vuorovaikutussuhteet ja ryhmässä vallitsevat normit vaikuttavat nuoren kykyyn tehdä turvallisia valintoja.

Yläkouluikäisten oppilaiden kanssa on erityisen tärkeää pohtia arjen liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan, sillä nuorena opitut liikkumistottumukset heijastuvat myös aikuisiän kulkutapavalintoihin. Kestävä liikkuminen edistää hyvinvointia ja terveyttä. Nuorten arkipäivän liikkumisen tukemisessa lisähaasteen tuo mopojen, skoottereiden ja mopoautojen käyttö, joka osaltaan vähentää erityisesti pyöräilyä.

Kypärän käytön tukeminen on yksi tärkeä osa turvallisen pyöräilyn kokonaisuutta. Jos pyöräilijä joutuu onnettomuuteen tai kaatuu, oikein kiinnitetty kypärä suojaa tehokkaasti päätä. Yläkouluun siirtyminen on vaihe, jolloin pyöräilykypärän käyttö vähenee huomattavasti. Turvallisuutta edistävien asenteiden ja koko yhteisön turvallisuutta tukevan toimintakulttuurin tukeminen onkin tärkeää etenkin yläkouluiässä.

Tehtävät:

Sääntövisa

Liikenneturvan sääntövisan avulla voi kerrata oppilaiden kanssa keskeiset kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvät liikennesäännöt. Jalan ja pyöräillen -opas toimii hyvänä apuna oikean vastauksen löytämisessä.

Valintatunneli

Tehtävän tavoitteena on harjoitella turvallisten valintojen tekemistä sekä lisätä ymmärrystä ryhmän merkityksestä omaan toimintaan. Tehtävä asettaa oppilaan arkielämän tilanteeseen, jossa joutuu tekemään valinnan. Tehtävässä oppilaat asetetaan rooleihin, joissa he puolustavat omaa näkemystään toisille. Oppilaille osoitetaan harjoituksen avulla, että päätöksentekoon vaikuttaa myös muiden ihmisten mielipiteet. Oppilaita tuetaan tekemään kuitenkin oma itsenäinen ja turvallinen valinta. Tehtävässä käsiteltäväksi kysymykseksi voi valita vaikka pyöräilykypärän käytön.