Gå till innehållet
Med moped i trafiken

Mopeder och mopedbilar är populära fordon särskilt bland ungdomar, men mopeden används också som fordon av hela familjen. Mopedkörning är ett viktigt första steg när ungdomar lär sig reglerna i motortrafiken och säkra trafikattityder.

Mopedföraren

För att köra moped krävs minst 15 års ålder och dessutom körkort av klass AM120.

Som mopedförare är du i trafiken förare av ett motorfordon och har nästan samma skyldigheter och rättigheter som en bilförare. Som mopedförare i trafiken får du inte försämra din körförmåga genom att köra berusad, påverkad av droger eller mediciner, eller när du är trött. Föraren skall stanna sin moped vid polisens signal och underkasta sig kontroll av föraren och fordonets skick.

Mopedpassagerare

Mopeden var ursprungligen ett enpersonsfordon. På grund av den tekniska utvecklingen får man nu också skjutsa en vuxen passagerare på en moped om registreringsbeviset anger att en passagerare får medföras. Om det inte finns ett sådant omnämnande, får man med moped skjutsa endast ett barn som är högst 10 år gammalt om det för passageraren finns ändamålsenlig sits och tillräckliga fotskydd. Ett barn får endast transporteras om man på ett tillförlitligt sätt kan säkerställa att barnet kan sitta stilla på sin plats. Det är alltså viktigt att det i registreringsbeviset finns ett omnämnande om att passagerare får medföras. Observera också att god mopedhantering krävs när du transporterar en passagerare. Transportera inte en passagerare som inte är korrekt utrustad. Kom ihåg att hjälmen är obligatorisk även för passagerare på moped.

Mopedhantering

Det krävs i själva verket mer för att behärska ett tvåhjuligt fordon än för att köra bil. Hastigheten är den viktigaste enskilda faktorn som påverkar din säkerhet i trafiken. Hastigheten spelar en stor roll och påverkar

 • förmågan att göra pålitliga observationer
 • mopedhanteringen
 • stoppsträckans längd
 • hur allvarliga följderna blir vid kollisioner och fall.

Den viktigaste saken att öva i mopedhanteringen är effektiv bromsning. Effektiv bromsning kräver förmågan att använda både den främre och den bakre bromsen samtidigt. Det är särskilt viktigt att kunna använda frambromsen effektivt men säkert. Vid inbromsning med enbart den bakre bromsen kan bromssträckan vara upp till tre gånger längre än vid inbromsning med båda bromsarna. Vi körning med passagerare flyttas mopedens tyngdpunkt bakåt och det främre däckets friktion minskar. Detta försvårar bromsning och styrning.

Stoppsträcka

Hastighetens inverkan är särskilt tydlig när det gäller att sakta ner och stoppa mopeden. Stoppsträckan består alltid av två olika sträckor, dvs. reaktions- och bromssträckan. Med reaktionssträckan avses den sträcka som mopeden färdas från förarens observation till bromsningens början. Om förarens reaktionstid är två sekunder kommer mopeden vid körning i 40 km/h att röra sig i två sekunder, cirka 22 meter, så att hastigheten inte saktar ner alls under den tiden. Förare kan reagera på ungefär en sekund när de befinner sig i en testsituation, men i en verklig trafiksituation är tiden längre. Förarens reaktionstid förlängs vid användning av alkohol, droger eller droger, vid trötthet och till exempel situationens överraskande karaktär.

Bromssträckans längd påverkas mest av fordonets hastighet. Den näst viktigaste faktorn är förarens förmåga att bromsa. Bromsarnas och däckens skick samt vägbanans grepp har också en betydande inverkan på bromssträckans längd. Det är bra att komma ihåg att även en liten hastighetsminskning ger stort spelrum för att kontrollera situationen. Att till exempel sänka hastigheten från 40 km/h till 30 km/h minskar bromssträckan med hälften.

Grundläggande tips för säker mopedkörning

 • Känn till reglerna och följ dem.
 • Känn dig själv och behärska ditt fordon.
 • Ta hänsyn till andra trafikanter.
 • Använd en hel hjälm av lämplig storlek och fäst hakremmen. Även passagerare på moped ska använda hjälm.
 • Kom ihåg ett förutseende körsätt: anpassa hastigheten efter situationen, observera totalsituationen, överraska inte och håll säkerhetsavståndet.

För säkerheten är det viktigt att också komma ihåg följande

 • En mopedförare är i trafiken förare av ett motorfordon och har nästan samma skyldigheter och rättigheter som en bilförare.
 • Det är en trafikrisk och förbjudet i lag att köra en trimmad moped i trafiken.
 • Använd en skyddande körklädsel som är lätt att urskilja.
 • Körskicket ska säkerställas före start. En förare som kör moped berusad gör sig skyldig till rattfylleri, precis som med vilket som helst annat fordon.
 • när du närmar dig ett övergångsställe ska du hålla en sådan hastighet att du vid behov kan stanna före övergångsstället.
 • Vid byte av körfält får du inte orsaka olägenhet eller farliga situationer för den övriga trafiken.
 • Mopedistens plats är på vägrenen eller i körbanans högra kant. Från 1.6.2020 är mopedkörning på vägrenen tillåten endast utanför tätorter. På en lättrafikled får man köra endast om detta är särskilt tillåtet och anges med ett märke.
 • Valet av lämpliga rutter framhävs vid körning med moped eller mopedbil. Vid ruttvalet är det bra att ta hänsyn till ledernas hastighetsbegränsningar, trafikmängder och förhållanden.
 • när man rör sig i trafiken med mopedbil eller moped betonas förutseende och att följa med trafiken som kommer bakifrån. Köbildning och eventuella riskfyllda omkörningar kommer ofta bakifrån.
 • Lär dig att upptäcka relevanta saker.
 • Lär dig att handla rätt i en olyckssituation.

Mopedolyckor beror ofta på mopedisternas farliga körsätt

Under de senaste åren har antalet personskador för mopedförare minskat. Varje år inträffar cirka tre dödsfall och omkring 360 skadefall registreras. Betydelsen av trafikfostran framhävs eftersom olyckorna ofta beror på mopedisternas farliga körsätt.

I Finland är risken att omkomma i trafiken större för 15–17-åringar än i de övriga nordiska länderna. För män i denna åldersgrupp sker flest personskador vid mopedolyckor. Risken för att råka ut för en allvarlig trafikolycka med moped är över tio gånger större än med bil. Mopedförare har ofta bristande kunskaper om regler, de tar onödiga risker, vill visa andra eller bryr sig inte om den övriga trafiken. Mopedisterna är dessutom oskyddade och svåra att upptäcka. En moped rör sig relativt snabbt och kan överraska andra trafikanter.

Många lindriga olyckor kommer inte med i statistiken vilket betyder att fler olyckor inträffar i verkligheten än vad statistiken visar. Majoriteten av mopedolyckorna orsakas av mopedförarna själva. Typiska olyckor är krockar i korsningar, men det inträffar även många avkörningar, omkullkörningar och påkörningar bakifrån. Var femte allvarlig mopedolycka inträffar under alkoholpåverkan.

I mopedbilsolyckor urskiljs samma drag som i mopedolyckor och i olyckor för unga, nya personbilsförare. Oerfarna förare har svårt att reglera körhastigheten särskilt i situationer där man måste kunna reglera körhastigheten på ett sätt som krävs av olika kurvor i vägnätet. Körkunskapen sätts på prov, vilket syns som en ökning i avkörningar. Det är bra att vara medveten om att krocksäkerheten i en mopedbil inte är lika bra som i en personbil.

Det är förbjudet att trimma en moped och räkningen kan bli dyr

Många skulle vilja köra sin moped snabbare än vad som tillåts, men att göra egna konstruktionsförändringar kan göra mopeden till ett farligt fordon. Det är inte tillåtet att ändra konstruktionen på ett fordon efter att det tagits i bruk så att fordonet inte längre uppfyller de krav som gäller för det.

Det är olagligt att köra en trimmad moped i trafiken. Fordonsskatt ska betalas för en trimmad moped som klassificeras som en motorcykel. Mopeden blir en motorcykel om motorvolymen utökas så att den överstiger 50 cm³ eller om mopedens konstruktion ändras så att fordonets största konstruktiva hastighet överstiger 45 km/h. Till följd av detta tillämpas bestämmelser om motorcyklar på fordonet.

Vilka kan följderna bli om mopeden trimmas? Beskattning av trimmad moped och lätt fyrhjuling | Traficom

Föräldrarnas ansvar

Föräldrarna till mopedbilsförare kan främja säker trafik genom att delta i att öva mopedbilskörning med barnet. Observera att föräldrarna har skyldighet att övervaka barn under 18 år som står under deras vårdnad. Föräldrarnas intresse för mopedkörning borde inte heller sluta när mopeden överlämnas till den unga.