Gå till innehållet
Nuoria autossa
Trafikfostran för unga – Metoder och kanaler för att nå unga

Olika metoder och tillvägagångssätt kan tillämpas för att påverka ungdomars attityder och beteende i trafiken: information och fakta, personliga erfarenheter och även vädjan till ungdomarnas känslor. De ungas egen delaktighet och acceptans i trafiksäkerhetsarbetet bidrar till dess framgång.

Familjen, skolan och bilskolor spelar en viktig roll

Familjens stöd och trafikfostran i skolor och bilskolor har en viktig roll i att främja ett säkert körsätt och en ansvarsfull attityd hos unga förare. Ungdomarna är olika, men enligt undersökningar lyssnar de bäst på sina kamrater. Att ungdomarna sköter om varandras säkerhet är något som förtjänar uppmuntran.

Av trafikfostransmetoder är unga mest intresserade av mjuka metoder, dvs. sådana som litar på människan och som syftar till att motivera. Metoder som utgår från straff och övervakning anses inte vara lika effektiva. Unga anser att särskilt bilskolan och en ung persons berättelse om hur han eller hon själv skadades i en trafikolycka är intressanta och effektiva trafikfostransmetoder.

Typiskt för ungdomars beteende är impulsivitet, svagt beslutsfattande och brist på förutseende jämfört med vuxna. Reglering av impulser och känslor håller fortfarande bara på att utvecklas och unga kan ta onödiga risker. Ungdomar tänker nödvändigtvis inte på vilka följder de egna gärningarna kan ha. Att planeringen av det egna agerandet inte har utvecklats så mycket syns på många sätt när man jämför unga (14 år) och vuxna (25 år).

Material och handledning från Trafikskyddet

Trafikskyddet producerar mångsidigt instruktions- och läromaterial och gör föräldrar, instruktörer och lärare insatta i barns trafikfostran. Utöver föräldrar och kamrater är de viktigaste kanalerna för att påverka ungdomar:

  • läroanstalter på andra stadiet
  • hobbyorganisationer, andra ungdomsorganisationer samt ungdomsväsendet
  • försvarsmakten.

Hobbyorganisationer, andra ungdomsorganisationer samt ungdomsväsendet

I många föreningar och lag förs diskussioner om spelregler. Ett diskussionstema är hur man kan genomföra nödvändiga förflyttningar till träningar och tävlingar på ett så säkert sätt som möjligt. Målet är att säkra hobbyresor ska bli en integrerad del av ungdoms- och idrottsorganisationernas verksamhet. 

Trafikskyddet, THL (Öppnas i ett nytt fönster) samt Ehyt rf (Öppnas i ett nytt fönster) har gjort upp ett info- och metodpaket (Öppnas i ett nytt fönster) för ungdomsledare inom olika sektorer. Det ger information om de vanligaste olyckorna som ungdomar råkar ut för och om hur användningen av rusmedel förknippas med dessa. Paketet innehåller även en sammanställning av olika metoder för ömsesidigt lärande i grupper för att behandla ämnena.

Punainen liitu (Röda kritan, på Finska)

Evenemanget Punainen liitu (Röda kritan) syftar till att påverka ungdomars trafikbeteende. I presentationen ingår innehåll som väcker känslor, så det är viktigt att behandla frågor och känslor efteråt. Räddningspersonal, poliser eller sjukvårdspersonal eller en ung person som varit inblandad i en olycka eller hens familjemedlem delar till exempel med sig av sina erfarenheter. Evenemanget arrangeras exempelvis i andra stadiets läroanstalter i samarbete med räddningsverket, polisen och Trafikskyddet. 

Punainen liitu består av två delar. En videoberättelse om en verklig trafikolycka varvas med olika människors egna erfarenheter av den värsta trafikolyckan. Räddningspersonal, poliser eller sjukvårdspersonal eller en ung person som varit inblandad i en olycka eller hens familjemedlem delar till exempel med sig av sina erfarenheter.

Efter presentationen diskuterar läraren elevernas känslor i anslutning till vad de upplevt tillsammans med klassen. Det har visat sig att effektiviteten hos olika kampanjer och trafiksäkerhetspresentationer kan förbättras genom att man hanterar vad som har setts och upplevts i mindre grupper. Den centrala idén är att reflektera över vad du har sett och upplevt från sin egen synvinkel. I Punainen liitu-presentationen ingår innehåll som väcker känslor, så det är viktigt att behandla frågor och känslor efteråt.

Instruktioner har tagits fram för lärare så att diskussionen med klassen ska kunna genomföras. Fokus ligger på elevernas känslor, erfarenheter och sätt att hantera risksituationer.

Evenemanget arrangeras i samarbete med räddningsverket, polisen och Trafikskyddet. Kontakta räddningsverket i din region eller Trafikskyddets distriktsbyrå.

Utbildningen ”Särmänä liikenteessä” tillsammans med försvarsmakten (på Finska)

Åldersgruppen unga män är en av riskgrupperna inom trafiken. Med hjälp av utbildningen Givakt i trafiken som ordnas med försvarsmakten når man ut till en betydande andel av de unga männen.

Syftet med utbildningen är att skapa en diskussion om de risker som förknippas med att beväringarna rör sig i trafiken. Samtidigt kommer säkra handlingsmodeller att stärkas. Målgruppen är alla som utför militärtjänstgöring samt deras familjemedlemmar och närstående.

Utbildningen inkluderar en video och en gruppdiskussion. Syftet med utbildningen är att få ungdomarna att fundera över hur allvarliga följder även små fel kan få och hur unga genom sina egna val kan undvika att bli inblandade i trafikolyckor. Utbildningen belyser konkreta sätt att motverka risker, såsom

  • användning av bilbälte
  • alkohol- och drogfrihet
  • sänkning av höga hastigheter
  • kontrollera behovet att imponera
  • uppmuntra till omsorg om vänner: ingen hets, inte åka med någon som är påverkad, och
  • uppmuntra användningen av kollektivtrafik i stället för att köra trött.

I gruppdiskussionerna går man igenom de risker som är förknippade med att beväringarna själva rör sig i trafiken och stärker åtgärder för att undvika riskerna. Syftet med gruppdiskussionerna är att tillsammans hitta säkrast möjliga lösningar på eventuella brister eller problem.

I soldathemmen stöds utbildningens teman med borddukar, bordsställ och affischer.

Rymningsspel med trafiksäkerhetstema (på Finska)

Trafikskyddet har tillsammans med Nuorten Akatemia (Öppnas i ett nytt fönster) utvecklat ett pedagogiskt rymningsspel för ungdomar. Rymningsspelet Tutkintaryhmä handlar om trafiksäkerhet och främjar ett säkert trafikbeteende hos ungdomar på ett funktionellt och interaktivt sätt.

Rymningsspelet är ett upplevelsespel för grupper, där man utför logiska problemlösningsuppgifter som bygger på spelets bakgrundsberättelse. Rymningsspelet kombinerar färdigheter att arbeta i grupp med problemlösning. Med hjälp av den erfarenhetsbaserade inlärningsmetoden kan ungdomar fördjupa sig i ämnet, dvs. de olika aspekterna av säkerhet i trafiken.

En viktig del av rymningsspelets koncept är den diskussion som förs efter varje spel under ledning av en vuxen. Där diskuteras de tankar och insikter som spelet väckt, samt risker med och val av trafikbeteende.

Rymningsspelet om trafiksäkerhet riktar sig till yrkesläroanstalter på andra stadiet och spelet har utformats av både experter och ungdomar. Spelet är uppbyggt på ett sådant sätt att det genomförs som skolbesök och uppförs i läroanstaltens eget klassrum. Spelet kommer att ledas av anställda och utbildare från Trafikskyddet som utbildats av Nuorten Akatemia.