Gå till innehållet
alle kouluikäisiä lapsia liikenteessä aikuisten seurassa
Barn under skolåldern i trafiken

Trafikfostran i småbarnspedagogiken är mest effektiv när den är planmässig och långsiktig. Trafikfostran kan ges i olika evenemang, på utflykter och temadagar, men det finns också utrymme för det i vardagen inom småbarnspedagogiken. Det är en bra idé att ta det som en rutin att genast på morgonen fråga hur resan har gått.

Målet med småbarnspedagogiken är att ge barnen färdigheter att agera säkert i olika trafiksituationer. När barnet börjar i skolan bör det ha goda färdigheter i att röra sig på ett säkert sätt. Målet är också att småbarnpedagogiken ska stärka barnets säkerhetsinriktade attityd, vilket kommer att hjälpa barnet långt in i framtiden.

Trafikfostran ska genomföras under hela året (på finska). Olika teman och trafikfrågor betonas under olika årstider. Den årliga trafikundervisningsklockan (på finska) kan användas för att planera trafikfostran i småbarnspedagogik. 

Trafikfostran i vardagen tillsammans med vårdnadshavarna

Småbarnspedagogikens och vårdnadshavarnas trafikfostran ska stöda varandra. Trafikfostran är som mest effektiv när den bedrivs i samarbete mellan hemmet och yrkespersoner. Som småbarnspedagog har du en viktig roll när det gäller att stötta vårdnadshavarna i barnens trafiksäkerhet och trafikfostran.

Det är nyttigt att öva både i en säker miljö och i verkliga trafiksituationer. Det är bra att observera och identifiera olika trafiksituationer med barnet och repetera hur man ska agera i dem. Det är viktigt att den vuxna föregår med gott exempel i trafiken.

Till exempel är utflykter ett bra sätt att öva hur man rör sig i trafiken inom småbarnspedagogiken. För att garantera att alla syns på utflykter bör både barn och vuxna ha varselvästar.

En betydande del av trafikolyckor för barn inträffar i en bekant miljö: nära hemmet, skolan eller daghemmet. De vanligaste farliga situationerna inträffar när barnen korsar eller rusar ut på en väg. Att korsa vägen säkert är en av de viktigaste sakerna som ska läras åt barn.

Använd abonnerade transporter och yrkeschaufförer för utflykter. Boka en buss med bilbälten i alla säten. Använd helst taxi om barnet till exempel måste föras till hälsovårdscentralen.

Trafikfostran för barn i olika åldrar

Barnets utvecklingsnivå bör beaktas vid genomförandet av trafikfostran. Följande beskrivningar per åldersgrupp är endast vägledande. De individuella skillnaderna är ofta stora.

Barn under fyra år

På grund av utvecklingsnivån för åldern är det fortfarande svårt för ett litet barn att fokusera på trafiken och observera andra trafikanter. Ett litet barn förstår ännu inte riskerna med trafiken. Att förstå trafikregler och skyltar är också en utmaning. Barnets ringa storlek försämrar också andras förmåga att upptäcka barnet i trafiken. Att plötsligt rusa ut på körbanan är en av riskfaktorerna för små barn i trafiken. Barn under 4 år rör sig alltid med en vuxen i trafiken.

I denna ålder är viktiga teman för trafikfostran att lära sig skillnaden mellan en lekplats och trafik. Andra lämpliga ämnen är till exempel att synas i mörkret, att åka säkert i bilen och på cykel, samt övergångsstället.

Barnet lär sig genom observation, så den vuxnas exempel är spelar en viktig roll. Trafikfostran är en repetition av säkra metoder i vardagen.

4–6-åriga barn

Lite äldre barn är bättre på att fokusera på de viktiga sakerna i trafiken. Uppmärksamheten kan fortfarande vandra och går lätt från trafiken till något annat. Den vuxnas sällskap i trafiken är fortfarande viktigt. Till exempel är det fortfarande svårt att uppskatta avståndet och hastigheten på bilar, vilket ökar risken när man korsar vägen. Ett lite äldre barn kan ofta redan se skillnaden mellan lekplats och trafik, men kommer inte alltid ihåg det hen lärt sig.

Impulsivitet och att plötsligt rusa ut på vägen är fortfarande en viktig riskfaktor. Barnet kanske inte kommer ihåg att stanna innan det korsar vägen eller att titta åt båda hållen.

Det är bra att öva sig i att säkert korsa vägen i en trygg miljö för att inpränta handlingssätten:

  • stanna
  • titta åt båda hållen
  • lyssna
  • gå.

Det är också bra att gå igenom vad trafikljusen betyder. Det är viktigt att betona att när ljuset blir grönt ska man kontrollera trafiken innan man korsar vägen.

Det är viktigt att öva i riktiga trafiksituationer och att vara en god förebild. Barnet förstår redan argumenten bättre, vilket skapar möjligheter för trafikfostran.

Observera andra trafikanter tillsammans och diskutera deras aktiviteter och trygga handlingssätt: ”Var det någon som gick över gatan trots att det inte fanns något övergångsställe?” eller ”väntade alla på att trafikljuset skulle bli grönt?” Frågor kan också tas upp i diskussionen: ”Vad kan hända om någon kör mot rött ljus?” ”Vad händer om någon ropar på dig från andra sidan gatan?”

Väjningsregler och symbolerna som används i trafiken är fortfarande svåra för ett litet barn att komma ihåg och förstå.

Det är bra att träna cykling och balans på en trygg plats, till exempel på gården till ett daghem, innan man övergår till trafiken. Till exempel kan sparkcyklar användas med mindre barn. Cykelhanteringen kan i början kräva mycket uppmärksamhet av ett barn, vilket kan leda till att det blir svårt att observera trafiksituationen. En cykelhjälm är en viktig del av cyklingen.

Barn i förskoleåldern

Barn i förskoleåldern kommer redan ihåg enkla trafikregler. Det är dock fortfarande svårt att uppskatta till exempel fordonens hastighet och avstånd.

Olika visuella hinder, såsom snödrivor och buskar, kan förbises. Barnet kommer inte nödvändigtvis ihåg att kontrollera om det kommer någon bakom dem.

Barn behöver erfarenhet av trafiken för att lära sig att agera på ett säkert sätt. När man rör sig tillsammans i trafiken är det också bra att diskutera olika trafiksituationer: ”Ser du den där busken – bakom den kan det vara svårt för en förare att se ett barn.” ”Det kan plötsligt komma någon runt det där hörnet.”

Det är viktigt att påminna barnets vårdnadshavare om att öva på den kommande skolvägen tillsammans med barnet redan föregående vår. Vårdnadshavarna bör uppmuntras att komma överens med sina barn om tydliga spelregler för framtida skolresor, till exempel gällande användning av mobiltelefon.

Läs mer (på Finska): Keskinen (2014) Lapset ja nuoret liikenteessä – kehitykselliset edellytykset ja liikenneturvallisuus

Småbarnspedagogikens minneslista för trafiksäkerhet

Kom ihåg och se till att:

  • daghemmet eller dagvårdsstället har gemensamma principer och regler för att röra sig säkert i trafiken.
  • trafikfostran sker systematiskt i din enhet. Kan ni använda den årliga trafikundervisningsklockan för att göra en plan?
  • daghemmet eller vårdstället har skriftliga instruktioner för olyckor och tillbudssituationer.
  • trafiken, daghemmets regler, trafikregler och gemensamma principer gällande trafiksäkerhet diskuteras aktivt med vårdnadshavarna. Det är bra att också ta upp säkerheten i att köra barn till dagis, t.ex. under föräldrakvällar. En notering om färdsätt och användning av säkerhetsutrustning kan gärna införas i vårdavtalen.
  • Som yrkesperson som arbetar med små barn spelar du en viktig roll när det gäller att främja trafiksäkerheten!

Animationer för föräldrar

Barn tar efter.
Övning ger färighet.
Tips för skolvägen.