Siirry sisältöön
pysäköi turvallisesti ja muuta liikennettä haittaamatta
Pysäköinti

Pysäköinti herättää usein kysymyksiä. Tällä sivulla esitellään turvallisen ja lainmukaisen pysäköinnin perusperiaatteita. Liikenneturva ei ota kantaa yksittäisiin tapauksiin rangaistus-, sakko- tai syyllisyysnäkökulmasta. Jos haluat tietää miten tietyssä paikassa saa pysäköidä, ole yhteydessä kyseisen alueen pysäköinninvalvontaan.

Pysäköi ja lähde liikkeelle turvallisesti

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä. Pysäyttäminen tai pysäköinti on aina myös kiellettyä silloin, kun se aiheuttaa tarpeetonta häiriötä liikenteelle.

Auton pysäköinti ja pysäyttäminen on erikseen kielletty muun muassa jalkakäytävällä, suojatiellä, pyörätiellä, pyörätien jatkeella, viiden metrin matkalla ennen suojatietä, risteävää pyörätietä tai risteävää pyörätien jatketta sekä risteyksessä. Kielto koskee myös esimerkiksi tunnelia, liikenneympyrää, moottoritietä sekä pyörä- ja linja-autokaistaa.

Pysäyttäminen on kuitenkin sallittua edellä mainituissa tilanteissa pakollisen liikenne-esteen, väistämisvelvollisuuden noudattamisen tai hätätilanteen vuoksi.

Kun on pysäköinyt ajoneuvonsa asianmukaisesti, on ennen sieltä nousemista varmistettava, että sen voi tehdä turvallisesti. Esimerkiksi kadunvarteen pysäköitäessä on ennen oven avaamista katsottava, tuleeko takaviistosta pyöräilijöitä tai muuta liikennettä. Tässä voi hyödyntää niin sanottua hollantilaista otetta, jossa autonovi avataan oikealla kädellä. Näin vartalo ja pää kääntyy automaattisesti katsomaan takaviistoon.

hollantilaisessa otteessa autonovi avataan oikealla kädellä. Näin vartalo ja pää kääntyy automaattisesti katsomaan takaviistoon, jolloin näkee tuleeko sieltä pyöräilijöitä tai muuta liikennettä.

Parkista liikkeelle lähtiessä on havainnoitava huolellisesti ja väistettävä muita kulkijoita. Erityisen tarkkana on oltava silloin, jos liikkeelle lähtee peruuttaen. Auton pysäköiminen niin, että pystyy lähtemään parkista keula edellä, onkin hyvä keino parantaa turvallisuutta.

Taajamassa saa pysäköidä myös vasemmalle puolelle tietä

1.6.2020 voimaan tullut tieliikennelaki sallii pysäköinnin ja pysäyttämisen myös vasemmalle puolelle tietä taajamien kaksisuuntaisilla teillä.  Vasemmalle puolelle tietä saa pysäköidä ainoastaan silloin, kun se ei vaaranna eikä haittaa muita tienkäyttäjiä.

Käytä mahdollisuutta harkiten. Tiedosta, että pysäköidessäsi tilanne on voinut olla suotuisa, mutta pois pyrkiessäsi olosuhteet ovat täysin toisenlaiset esimerkiksi liikenteen ruuhkautumisen vuoksi. Huomioi myös se, millainen näkyvyys autostasi on taakse. Erityisesti paketti- tai kuorma-autosta voi olla vaikea nähdä kunnolla taakse. Muista, että sinun on väistettävä sekä takaa että vastaantulevia. Muista myös, että vasemmalle pysäköinnissä sinun tulee ottaa huomioon viiden metrin välimatka suojatiehen varsinaisen kulkusuunnan mukaisesti.

Taajamien kaksisuuntaisilla teillä sallitaan pysäköinti ja pysäyttäminen myös vasemmalle puolelle tietä 1.6.2020 alkaen. Pysäköi vasemmalle puolelle tietä ainoastaan silloin, kun se ei vaaranna eikä haittaa muita tienkäyttäjiä.
Kuva: Jussi Kaakinen/Liikenneturva. Kuvittajan nimi ja lähde mainittava kuvaa käytettäessä.

Mitä eroa on pysäköinnillä ja pysäyttämisellä?

Pysäköinnillä tarkoitetaan ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai ilman kuljettajaa, ei kuitenkaan lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista siihen nousemista tai siitä poistumista tai ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten.

Pysäyttämisestä on kysymys silloin, kun pysähtyneestä autosta poistuu tai autoon tulee henkilö tai autoa joko kuormataan tai sen kuormaa puretaan. Käytännössä pysäyttämiseksi lasketaan yleisesti myös kyytiin tulevan lyhytaikainen odottaminen, mutta ei esimerkiksi asiointia liikkeen kassalla. Se, istuuko pysähtyneessä autossa kuljettaja tai onko moottori käynnissä, ei ratkaise, onko kyseessä pysäköinti vai pysäyttäminen.

Poliisi on ohjeistanut lyhytaikaisesta kuormaamisesta tai kuorman purusta seuraavasti:

 • Tiellä, jolla pysäyttäminen kielletty: Pysäytä jalkakäytävälle.
 • Tiellä, jolla pysäköinti kielletty: Pysäytä ajokaistalle.
 • Tiellä, jolla pysäköinti: Pysäytä pysäköityjen autojen viereiselle ajokaistalle.

Pysäyttämiselle (Avautuu uuteen ikkunaan) ja pysäköinnille (Avautuu uuteen ikkunaan) on molemmille omat kieltomerkkinsä.

Jalkakäytävälle tai pyörätielle pysäyttäminen

Usein keskustelua ja kysymyksiä herää jalkakäytävälle tai pyörätielle pysäköinnistä sekä pysäyttämisestä. Polkupyörän tai mopon saa pysäyttää ja pysäköidä jalkakäytävälle tai pyörätielle, mutta muiden ajoneuvojen kohdalla se on lähtökohtaisesti kiellettyä. Sääntöön on kuitenkin poikkeus: erityistä varovaisuutta noudattaen saa pysäyttää lyhyeksi ajaksi jalkakäytävälle tai pyörätielle ajoneuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai kuorman purkamista varten – jos läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia syitä.

Pysäytetty ajoneuvo ei saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä eikä pyörätiellä kulkemista. Kuljettajan on tällöin pysyteltävä ajoneuvonsa läheisyydessä ja tarvittaessa siirrettävä ajoneuvo paikkaan, jossa se ei häiritse muuta liikennettä.

Linja-autopysäkille pysäyttäminen

Linja-autopysäkille saa pysäyttää ajoneuvon, jos se voi tapahtua linja-autoliikennettä estämättä. Vaikka Pysäyttäminen kielletty-liikennemerkki (C37) kieltää pysäyttämisen sillä puolella jolle se on asetettu, merkki ei koske tieliikennelaissa sallittua pysäyttämistä linja-autopysäkille.

Linja-autopysäkille ei saa pysäköidä.

Piha-, kävely- ja pyöräkadut

Henkilöauton pysäköinti pihakadulla on sallittu vain erikseen merkityllä pysäköintipaikalla. Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella varustetun ajoneuvon saa kuitenkin pysäköidä merkityn pysäköintipaikan ulkopuolelle, jos se ei kohtuuttomasti haittaa pihakadulla liikkumista.

Kävelykadulla moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköinti ja pysäyttäminen on kielletty, lukuun ottamatta huoltoajoon liittyvää pysäyttämistä silloin, kun huoltoajo on liikennemerkin mukaan sallittu.

Ajoneuvon pysäköinti pyöräkadulla on sallittu vain merkityllä pysäköintipaikalla. Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella varustetun ajoneuvon saa kuitenkin pysäköidä pyöräkadun ajoradalla muuallekin, jos siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa. Polkupyörän ja mopon saa pysäköidä pyöräkadulla myös jalkakäytävälle, jos se ei haittaa kohtuuttomasti jalkakäytävällä kulkemista.

Kunnallinen pysäköinninvalvonta ja pysäköinti yksityisalueella

Kuntien katuverkon liikenneympäristöä, taajamien liikennemerkkejä, paikkakohtaisia liikenneratkaisuja ja tien kunnossapitoa koskevista asioista vastaa oman kunnan liikennesuunnittelu. Kunnallinen pysäköinninvalvonta valvoo myös pysäköintikieltojen noudattamista tieliikennealueella. Kunnalliseen pysäköinninvalvontaan kannattaakin olla yhteydessä, jos jokin tietyssä paikassa pysäköintiin liittyvä asia askarruttaa.

Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on lähtökohtaisesti kielletty. Yksityiselle alueelle pysäköintiä valvovat usein yksityiset pysäköinnin valvojat. Virheellisestä pysäköinnistä yksityiselle alueelle seuraa yleensä yksityisen pysäköintiä valvovan yrityksen määräämä valvontamaksu, jonka suuruudesta ja ohjeista on ilmoitettu pysäköintipaikan yhteydessä. Jos alueella on yleistä liikennettä ja alue on näin ollen tieliikennelaissa tarkoitettua tietä, pysäköintikielto osoitetaan yleensä liikenteenohjauslaitteella, jonka asettamiseen on saatu kunnan suostumus. Näin asetetulla kiellolla on oikeusvaikutus ja siten myös kunnallisella pysäköinninvalvonnalla on toimivalta alueella pysäköinninvalvonnasta annetun lain (727/2017) mukaan.

Jos yksityisalueella sijaitseva pysäköinti herättää kysymyksiä, voi asiaa tiedustella suoraan kyseisen kiinteistön omistajalta, haltijalta tai alueen pysäköinninvalvonnasta vastaavalta taholta.

Pysäköintikieltoalue

Pysäköintikieltoalue-liikennemerkkiä (Avautuu uuteen ikkunaan) käytetään alueella, jolla on yhtenäinen pysäköintikielto tai -rajoitus. Merkki sijoitetaan alueen sisääntulokatujen varsille ja sen vaikutus ulottuu siihen saakka, kunnes pysäköintikielto päätetään erillisellä merkillä (Avautuu uuteen ikkunaan). Merkkien rajaamalla alueella pysäköinti on siis lähtökohtaisesti kiellettyä, mutta alueen sisällä voidaan erillisillä liikennemerkeillä määrätä muuta. Aluekiellon sisällä voidaan sallia pysäköinti vain erillisellä pysäköintimerkillä.

Pysäköintiajan alkamisen ilmoittaminen

Jos pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu ja pysäköintikiekon käyttövelvollisuus osoitettu liikennemerkein, autoa ei saa pysäköidä ilman pysäköintikiekkoa tai muuta asianmukaista tapaa saapumisajan ilmoittamiseksi. Saapumisaikaa ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa maksullisella pysäköintipaikalla eikä silloin, jos sen pysäköintikiekon käyttövelvollisuutta ei ole liikennemerkillä osoitettu.

Pysäköintikiekko tai muulla tavoin ilmaistu saapumisaika on sijoitettava pysäköinnin ajaksi näkyvälle paikalle auton tuulilasin sisäpuolelle niin, että pysäköinnin alkamisaika on ulkoapäin selvästi luettavissa.

Pysäköinnin alkamisajaksi on merkittävä aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään. Alkamisajaksi voidaan merkitä myös pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi. Jos siis pysäköit klo 10.45, asetetaan kiekko klo 11:een.

Jos pysäköintikiekon käyttövelvollisuus päättyy klo 17, ja pysäköit klo 16.15, merkitään alkamisaika silti yllämainitulla tavalla eli klo 16:30:een. Kun pysäköintikiekon käyttövelvollisuus seuraavana aamuna jatkuu, alkaa siitä uusi sallittu pysäköintijakso (esim. 2h).

Kiekkoa tai muuta tapaa ilmaista pysäköinnin alkamisaika ei tarvitse käyttää ollenkaan, jos pysäköinti tapahtuu kokonaan kiekon käyttövelvollisuuden voimassaoloajan ulkopuolella.

Katso lisäkilvet tarkasti

Pysäköinnin sallivien tai kieltävien merkkien yhteyteen on usein sijoitettu lisäkilpiä, jotka antavat oleellista tietoa kyseisessä paikassa pysäköinnistä – merkki merkitsee, lisäkilpi tai -kilvet tarkentavat. Lisäkilvillä voidaan ilmoittaa esimerkiksi merkin vaikutusalue, pysäköintitapa, pysäköinnin aikarajoitus, pysäköintikiekon käyttövelvollisuus ja pysäköinnin maksullisuus sekä näiden voimassaoloaika arkisin, lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhinä.

Vuoropysäköinti

Vuoropysäköintikilvet kadunvarsilla palvelevat useimmiten ylläpitotehtäviä eli esimerkiksi lumen auraamista ja siirtämistä. Jos pysäköinti kielletty -merkkiin on maalattu keskelle yksi valkoinen pystyviiva (Avautuu uuteen ikkunaan), osoittaa se, että pysäköinti on kielletty kuukauden parittomina päivinä ajoradan sillä puolella, jolle merkki on asennettu.

Vastaavasti kaksi valkoista viivaa (Avautuu uuteen ikkunaan) merkin keskellä tarkoittaa, että pysäköinti on kielletty sillä puolella katua kuukauden parillisina päivinä. Jos rajaus on voimassa vain osan vuorokautta, kellonajat osoitetaan lisäkilvellä. Ilman lisäkilpeä rajoitus on voimassa aamukahdeksasta seuraavaan päivään kello kahdeksaan.

Yleisimpiä pysäköintivirheitä

Pysäköintivirheet aiheutuvat usein ajattelemattomuudesta tai unohduksesta. Siksi kannattaakin varata matkaan riittävästi aikaa, jotta auton ehtii pysäköidä oikein ja turvallisesti määränpäässä – myös paikassa, joka ei ole ennalta tuttu.

Tavallisimpia pysäköintiin liittyviä virheitä ovat esimerkiksi:

 • Pysäköintikiekon virheellinen käyttö (esim. väärä aika) tai ylipäänsä pysäköinnin alkamisajan ilmoittamatta jättäminen.
 • Väärin arvioitu maksu (liian vähän) maksullisella pysäköintipaikalla.
 • Tahallinen virheellinen pysäköinti, jos tilaa ei ole sallituilla paikoilla.
 • Auto pysäköity pysäköintikieltomerkin vaikutusalueelle.
 • Auto pysäköity kiinteistön ajoväylälle, esimerkiksi pelastustielle.
 • Auto ei ole parkkiruudussa kunnolla vaan esimerkiksi ajettu ruutujen väliin tai viivan päälle.
 • Risteysalueelle tai liian lähelle suojatietä pysäköinti.

Lähde: Turun  (Avautuu uuteen ikkunaan)ja Helsingin (Avautuu uuteen ikkunaan)kaupungit

Moottoripyörän pysäköinti

 • Moottoripyörä pysäköidään pääsääntöisesti kuten autokin.
 • Moottoripyörää ei saa pysäköidä jalkakäytävälle tai kevyen liikenteen väylille, toisin kuin mopon ja polkupyörän saa.
 • Moottoripyörää ei saa pysäköidä polkupyöräparkkiin.
 • Parkkikiekkoa tai muuta tapaa ilmoittaa pysäköinnin alkamisaika ei tarvitse käyttää, mutta moottoripyörän pysäköintiä koskevat samat aikarajoitukset kuin autojakin.

Mopoauton, mönkijän ja traktorimönkijän pysäköinti

 • Mopoauto, mönkijä tai traktorimönkijä pysäköidään pääsääntöisesti kuten autokin.
 • Jos pysäköintipaikka on lisäkilvellä osoitettu jollekin tietylle ajoneuvoryhmälle, esimerkiksi henkilöautoille, niin silloin mitään muuta ajoneuvoa kuten esimerkiksi mopoautoa, mönkijää tai traktorimönkijää ei saa siihen pysäköidä.
 • Mopoautoa, mönkijää tai traktorimönkijää ei saa pysäköidä jalkakäytävälle tai kevyen liikenteen väylille, toisin kuin mopon ja polkupyörän saa.
 • Mopoautoa, mönkijää tai traktorimönkijää ei saa pysäköidä mopo- tai polkupyöräparkkiin.
 • Mopoauton, mönkijän ja traktorimönkijän pysäköintiä koskevat samat aikarajoitukset kuin autojakin. Pysäköinnin alkamisaika on ilmoitettava.
 • Mopoauton, mönkijän ja traktorimönkijän parkkeerauksesta maksulliselle pysäköintipaikalle tulee maksaa kuten autostakin.
 • Erilaiset matkapuhelimella toimivat parkkisovellukset ovat etenkin mönkijöiden ja traktorimönkijöiden kohdalla näppäriä, sillä usein niiden avulla pystyy välttämään paperisen parkkilapun käyttämisen.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus

Jos ajoneuvossa on liikkumisesteisen pysäköintitunnus (entisessä tieliikennelaissa vammaisen pysäköintilupa), ajoneuvon saa pysäköidä yleisillä alueilla:

 • Liikkumisesteisille autoilijoille tarkoitetuille pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä.
 • Maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta.
 • Alueella, jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkillä (pysäköinti kielletty – tai pysäköintikieltoalue -liikennemerkki). 
 • Rajoitusta pidemmäksi aikaa sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu. Pysäköinnin kestoa ei ole tarkemmin laissa määritelty.

Pysäköintitunnus on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan, autossa tuulilasin sisäpuolelle josta se on ulkoapäin luettavissa. Pysäköinnin alkamisaikaa ei tarvitse ilmoittaa. Pysäköidessä on kuitenkin huomioitava, ettei ajoneuvo saa häiritä muuta liikennettä. 

Ajoneuvoa ei kuitenkaan saa pysäköidä paikkaan, joka on liikennemerkillä tai lisäkilvellä osoitettu tietyn ajoneuvoryhmän, kuten kuorma-autojen, taksien tai linja-autojen pysäköintipaikaksi. Esimerkiksi jos pysäköinti kielletty -merkin lisäksi on lisäkilpi ”ei koske takseja”, niin paikka on tarkoitettu pelkästään taksien pysäköintiin, eikä liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella saa siihen pysäköidä.

Maksulliselle pysäköintipaikalle saa maksua suorittamatta pysäyttää myös taksiliikenteessä olevan ajoneuvon tai invataksin liikkumisesteisen ottamista tai jättämistä varten..

Yksityisillä alueilla käytännöt voivat usein olla kirjavampia. Lisätietoa aiheesta Invalidiliiton verkkosivuilla. (Avautuu uuteen ikkunaan)

Sanktiot

Useimmiten ajoneuvon pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta seuraa pysäköintivirhemaksu. Jos pysäköintivirheestä on aiheutunut tai voinut aiheutua vakavaa vaaraa tai haittaa, voivat seuraukset olla ankarammatkin. Pysäköintivirhemaksu määrätään myös pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten rikkomisesta. Liikenneturva ei ota kantaa yksittäisiin tapauksiin rangaistus-, sakko- tai syyllisyysnäkökulmasta.

Kysy lisää

Jos sinulla on kysyttävää pysäköinnistä, voit olla yhteydessä oman alueesi pysäköinninvalvontaan.