Siirry sisältöön
Pysäköintikielto 5 m ennen suojatietä

Mikä on peruste sille, että auton pysäköinti on kielletty 5 metrin etäisyydellä suojatiestä? Entä jos katuun ei ole maalattu suojatietä, niin lasketaanko etäisyys merkistä? Onko tässä jotain tulkintaa?

Voimassa olevan tieliikennelain (729/2018) 37 § säätää pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevista kielloista tältä osin seuraavasti:

”Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä. Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä: 1) jalkakäytävällä, suojatiellä, pyörätiellä, pyörätien jatkeella eikä viiden metrin matkalla ennen suojatietä, risteävää pyörätietä tai risteävää pyörätien jatketta; Suojatien eteen pysäköity ajoneuvo estäisi suojatietä lähestyvää kuljettajaa näkemästä suojatietä lähestyviä jalankulkijoita ja toisaalta myös suojatielle menemässä olevan jalankulkijan mahdollisuudet tehdä havaintoja lähestyvästä ajoneuvosta ovat heikommat. Tieliikennelain 2 § määrittelee suojatien seuraavasti: ”Tässä laissa tarkoitetaan: … 8) suojatiellä jalankulkijoiden käytettäväksi ajoradan, pyörätien tai raitiotien ylittämiseen tarkoitettua, liikennemerkillä tai tiemerkinnällä osoitettua tien osaa;”

Suojatien liikennemerkki (E1) on määritelty lain liitteessä 3.5:

”Merkillä osoitetaan paikka, jossa on noudatettava suojatietä koskevia liikennesääntöjä. Merkki voidaan sijoittaa ajoradan oikealle puolelle, yläpuolelle, ajoradalla olevalle korokkeelle tai ajoradan vasemmalle puolelle. Jollei tiemerkinnällä L3 muuta osoiteta, osoittaa merkin paikka ajosuunnassa suojatien etureunan.”

Suojatie voi siis olla osoitettu joko liikennemerkillä, ajoratamerkinnällä tai molemmilla ja ajoratamerkinnän puuttuessa merkin paikka osoittaa suojatien etureunan.