Gå till innehållet
jalankulkijoita suojatiellä

Fotgängare i trafiken

En fotgängare är en trafikant som måste följa trafikreglerna. En fotgängare är skyldig att agera förutseende, vilket kräver omsorg och försiktighet i trafiken. En fotgängare får inte orsaka fara och skada genom sina egna handlingar.

Trafikregler för fotgängare

Fotgängare är förutom de som går till fots också bland annat sparkcyklister, rullstolsanvändare, rullskridskoåkare, samt personer som rör sig med barnvagn eller på skidor. Fotgängare ska följa trafikreglerna för fotgängare samt använda den plats i trafiken som är avsedd för fotgängare. Som fotgängare räknas också de som leder en cykel eller moped samt personer som använder ett hjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots.

Även fotgängare är vägtrafikanter som har vissa rättigheter och skyldigheter. Fotgängaren ska följa trafikreglerna och även i övrigt iaktta den omsorg och försiktighet som omständigheterna kräver. Dessutom ska fotgängaren förutse andra trafikanters handlingar och anpassa sina egna handlingar i enlighet med detta för att främja en smidig och trygg trafik. Vägtrafikanten får inte i onödan hindra eller störa trafiken.

En fotgängare ska använda en gångbana eller vägren. Om det inte finns en gångbana eller vägren, eller om de inte är framkomliga utan olägenhet, ska fotgängaren använda cykelbanans eller körbanans kant. På körbanan är fotgängarens plats i den vänstra kanten. Vägen ska korsas längs ett övergångsställe eller en under-/överfart, om sådan finns i närheten.

  • De som går på gångbanan kan gå var som helst på gångbanan.
  • En person som går på en cykelväg ska gå längs någondera kanten. Lagen tar inte ställning till hur möten med fotgängare hanteras och vem som väjer i vilken riktning. Då man rör sig i gånghastighet borde det inte vara svårt att väja.
  • På en körbana ska fotgängaren använda den vänstra kanten. Den högra kanten ska dock användas om detta på grund av färdleden eller av andra skäl är säkrare.
  • Den som leder en cykel eller en moped ska använda körbanans högra kant.
  • På en gårdsgata får fotgängaren använda alla delar av gatan. Fotgängaren får dock inte i onödan hindra fordonstrafiken.
  • Genom att använda en reflex i skymning och mörker och genom att korsa körbanan på ett övergångsställe alltid när detta är möjligt kan man öka sin säkerhet som fotgängare. Vid halt väglag kan halkfria skor, halkskydd och förutseende förhindra fall.

Fotgängaren ska vara medveten om de skyldigheter som gäller honom eller henne och följa dem. Även när du går kan en mobiltelefon distrahera dig från trafiken. Innan du till exempel skickar meddelanden är det säkrast att stanna. Undvik också att använda dina hörlurar när du rör dig i livlig trafik. Mobilanvändaren märker inte ens nödvändigtvis att han eller hon orsakar farliga situationer, eftersom mobilen får all uppmärksamhet.

På rullstolsanvändare tillämpas de bestämmelser som gäller fotgängare. Detsamma gäller personer som använder ett hjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots och vars största konstruktiva hastighet är 15 km/h.

Anordningar som stöder gående

Anordningar eller förflyttningshjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots används på gångbanan. Dessa anordningar har en motoreffekt på högst 1 kW och en högsta konstruktionshastighet på 15 km/h.

Med anordningar som stöder gående avses till exempel balanserade en- eller flerhjuliga persontransportörer, såsom

  • balansskotrar, och
  • andra liknande lätta fordon med elmotor.

Lätta anordningar med en hastighet på högst 15 km/h likställs i trafikreglerna med sparkbrädor och rullskridskor, dvs. de omfattas av trafikregler för fotgängare och ska användas på gångbanan.

Ett lätt, självbalanserande elfordon kan också användas på gångbanan, men föraren måste då ge fotgängarna fri passage.

Olyckor för fotgängare

Antalet dödsfall i trafiken och skador bland fotgängare har halverats under de senaste tio åren.

Under de senaste tre åren har i genomsnitt 21 fotgängare omkommit och 360 fotgängare skadats varje år. Enligt uppgifterna från år 2019 skadades 37 personer allvarligt. Av de omkomna var 60 procent män. Av de skadade var 57 procent kvinnor. Fotgängarna utgjorde en tiondel av alla som omkom i trafiken och sju procent av alla som skadades.

Sextio procent av dödsfallen och nio av tio skador inträffade i tätorter. Ett av fem offer dödades på ett övergångsställe. Sextio procent av skadorna bland fotgängare inträffade på ett övergångsställe.

Nästan hälften av alla fotgängare som omkom och nästan en tredjedel av dem som skadades var över 64 år. Fyra av fem fotgängare som omkom och nästan var tredje som skadades på ett övergångsställe var över 64 år. Över en fjärdedel av fotgängarna som skadades i vägtrafiken var barn eller unga.

Hälften av alla dödsfall inträffade i mörker eller skymning. Undersökningskommissionerna för trafikolyckor uppskattade att en reflex eventuellt kunde ha räddat livet på tre fotgängare utan reflex som dog i en olycka som inträffade i mörker (olyckor 2015-2019).