Siirry sisältöön
Traktori maantiellä
Traktorit ja työkoneet liikenteessä

Tiellä liikkuessaan traktori tai muu maataloustyökone, kuten leikkuupuimuri, kulkee muuta liikennettä hitaammin ja se voi kääntyä tieltä yllättävissä paikoissa.

Kun traktoria käytetään tienpitoon tai muihin tiellä tai sen vieressä tapahtuviin töihin, on sillä vapautuksia joistakin tieliikenteen säännöksistä. Traktori voi siihen kiinnitettyine työkoneineen olla myös hyvin leveä, sillä tienpitoon tai maatalouteen käytettäviin työkoneisiin, työvälineisiin ja hinattaviin laitteisiin ei sovelleta liikenteessä yleisesti sovellettavia päämittoja koskevia säännöksiä (tieliikennelain 129-130 §). Niitä saa kuitenkin kuljettaa yli 4 metriä leveänä vain, jos tielaitteet eivät rajoita liikkumista.

Työkone tai laite ei myöskään saa vaarantaa muuta liikennettä, ja kaikki kohtuudella vaadittavat toimenpiteet ylileveyden poistamiseksi on suoritettava.

Traktorin kaltaisten hitaiden ajoneuvojen kuljettajien on seurattava erityisesti takaa tulevaa muuta liikennettä. Traktorissa tai työkoneessa, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 50 km/h, on oltava hitaan ajoneuvon kilpi. Hitaan ajoneuvon kilven saa asentaa myös traktoriin, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa. Hitaan ajoneuvon kilpi täytyy olla traktoriin kiinnitetyssä työvälineessä tai perävaunussa, jos työväline tai perävaunu estää traktorissa olevan kilven näkymisen. Traktorin kuljettajan on tärkeää myös varmistaa, että sekä traktorissa että sen perävaunussa on asianmukaiset, toimivat ja puhtaat valot.

Jos traktorin tai työkoneen istumapaikalle on asennettu turvavyö tai muu liikkumista estävä turvalaitelaite, tulee kuljettajan ja matkustajan niitä ajon aikana käyttää. Traktorimönkijöillä ajaessa kypärän käyttäminen on pakollista, ellei sitä ole varustettu korilla tai turvakaarella. Jos kyydissä on alle 15-vuotias matkustaja, on kuljettajan huolehdittava myös matkustajan kypärän käyttämisestä.

Traktorin tai työkoneen ohittaminen

Vaikka traktori kulkee hitaasti, se voi käyttäytyä yllättävästi. Työkohteesta toiseen liikkuessaan traktori voi kääntyä paikoissa, joissa ei ole selkeää risteystä, esimerkiksi suoraan pellolle. Traktoreiden ja työkoneiden ohittaminen vaatii eritystä tarkkuutta. Oman vauhdin hiljentäminen ennen ohitusta ja kohtuullinen vauhdin kiihdytys ohituksen aikana säilyttävät yllättäviä tilanteita varten tarvittavan pelivaran.

Kääntyvää traktoria, puimuria tai muuta työkonetta väistettäessä tulee huomioida, että ne voivat leveinä tai muuten poikkeavan mitoituksen vuoksi vaatia käännöksissä reilumman tilan, ja siksi niillä kääntyessä voidaan joutua poikkeamaan normaaleista kääntymis- ja ryhmittymissäännöistä. Lisäksi tulee huomata, että maataloustyössä ajoneuvo helposti likaantuu, ja muun muassa taka- ja suuntavalot voivat myös olla lian peitossa, mikä hankaloittaa vilkun huomaamista.

Näin ohitat traktorin turvallisesti

  • Alenna omaa ajonopeuttasi ennen ohitusta, jottei nopeusero ohitettavan hitaamman ajoneuvon kanssa ole liian suuri. Näin on enemmän aikaa reagoida.
  • Älä aja liian lähelle edellä ajavaa traktoria, jotta voit paremmin nähdä traktorin eteen ja arvioida sopivan ohitusnäkyvyyden.
  • Ennakoi traktorin kuljettajan aikeita seuraamalla traktorin vilkkuja, ajolinjan muutoksia sekä edessä olevaa liikenneympäristöä. Risteyksiä lähestyttäessä ei saa eikä kannata ohittaa.
  • Siirry vastaantulevan kaistalle riittävän kaukana ohitettavasta traktorista. Näin ehdit tarvittaessa palata omalle kaistalle, jos osoittautuukin, ettei vapaata ohitustilaa olekaan tarpeeksi.

Traktoreiden määrittely ja luokittelu

Traktori on pääosin maa- ja metsätaloudessa käytettäväksi suunniteltu moottoriajoneuvo. Traktoreita käytetään paljon myös tienhoitotehtävissä sekä moninaisissa maansiirto- ja muissa kuljetuksissa.

Pyörillä varustetut traktorit kuuluvat ajoneuvoluokkaan T

Traktorit jaetaan ominaisuuksien mukaan luokkiin T1-T4. Suomessa perinteisessä maatalouskäytössä olevat traktorit kuuluvat luokkaan T1 ja niin sanotut traktorimönkijät kuuluvat pääosin luokkaan T3. Ominaisuuksien mukaan traktorien luokittelu on seuraava:

T1 -luokka

Pyörillä varustetut traktorit, joiden kuljettajaa lähinnä olevan akselin pienin raideväli on vähintään 1,15 metriä, omamassa ajokuntoisena yli 0,6 tonnia ja maavara enintään 1,0 m.

T2-luokka

Pyörillä varustetut traktorit, joiden pienin raideväli on alle 1,15 metriä, omamassa ajokuntoisena yli 0,6 tonnia ja maavara enintään 1,0 m.

T3-luokka

Pyörillä varustetut traktorit, joiden omamassa on ajokuntoisena enintään 0,6 tonnia.

T4-luokka

Erikoiskäyttöön tarkoitetut traktorit, kuten korkean maavaran traktorit (T4.1), erikoisleveät traktorit (T4.2) ja matalan maavaran traktorit (T4.3).

EU-asetus 167/2013 toi traktoreiden luokitteluun myös nopeuden mukaisen luokittelun. Ennen sitä traktoreiden rakenteellinen enimmäisnopeus oli 40 km/h lukuun ottamatta liikennetraktoreita, joiden rakenteellinen enimmäisnopeus on 50 km/h.

EU-asetuksen mukaisesti traktoreiden luokan perään merkitään suurimman rakenteellisen nopeuden mukaan kirjain a tai b seuraavasti:

  • a-kirjain pyörillä varustetuille traktoreille, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h
  • b-kirjain pyörillä varustetuille traktoreille, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h.

Liikennetraktori

Liikennetraktori on kansallinen ajoneuvoluokka, joka poistui uutena rekisteröitävien traktoreiden osalta vuoden 2017 lopussa. Liikennetraktorin suurin rakenteellinen nopeus on enintään 50 kilometriä tunnissa.

C-luokka

Telaketjuin liikkuvat ja ohjattavat traktorit.

Moottorityökoneet

Moottorityökone on työkoneeksi suunniteltu ja valmistettu ajoneuvo, joka ei rakenteensa takia sovellu matkustajien tai tavaroiden kuljettamiseen. Moottorityökone voi olla myös työmaalla tehtäviin kuljetuksiin, kuten maa-ainesten kuljetuksiin tarkoitettu dumpperi, jollei sitä luokitella kuorma-autoksi.

Traktorien ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset

T1-T3-luokan traktorien sekä T1-a – T4-a-luokan traktorien suurin liikenteessä sallittu nopeus on 40 km/h. Liikennetraktorin suurin sallittu nopeus on 50 kilometriä tunnissa. Nopean traktorin, eli b-luokan traktorin, suurin sallittu nopeus on 60 km/h. Kuitenkin sellaisen b-luokan nopean traktorin, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa ja joka on varustettu lukkiutumattomilla jarruilla, suurin sallittu nopeus on 80 kilometriä tunnissa.

Moottorityökoneen, kuten leikkuupuimurin, suurin sallittu nopeus on 40 km/h.

Traktorin ajokortti

Traktorin kuljettamiseen tarvittava ajokortti määräytyy traktorin rakenteellisen nopeuden ja enimmäismassan mukaan.

Traktoreiden kuljettaminen edellyttää hyväksytyn T-luokan (T1-a, T1-b, T2-a, T2-b ja T3-a) tai AM-121 (T3-b) tutkinnon suorittamista. T-luokan ajokortin saa aikaisintaan 15-vuotiaana. T-luokan ajokortilla saa ajaa traktoreita (paitsi T3-b -luokkaa), moottorityökonetta ja moottorikelkkaa niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen. B-luokan ajo-oikeus on oikeuttanut 1.7.2018 alkaen kuljettamaan kaikkia T-luokan ajoneuvoja (kuitenkin niin, että yli 60 km/h kulkevien traktoreiden ja niiden yhdistelmien massaraja on 3500 kg).

T3-b luokan kuljettajalta edellytetään vähintään AM-121 -korttia. Sen saa aikaisintaan 15-vuotiaana, ja kortin saamiseksi vaaditaan hyväksytyn teoria- ja ajokokeen suorittaminen.

Traktoreiden, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enemmän kuin 60 km/h ajokorttiluokan vaatimus riippuu traktorin kokonaismassasta:

  • Jos kokonaismassa enintään 3 500 kg kuljettamiseen vaaditaan B-luokan ajo-oikeus.
  • Jos kokonaismassa yli 3500 kg, mutta enintään 7500 kg vaaditaan C1-luokan ajo-oikeus.
  • Jos kokonaismassa yli 7500 kg kuljettamiseen vaaditaan C-luokan ajo-oikeus.
  • Yli 60km/h kulkevaan traktoriin voi kytkeä perävaunun ilman E-luokan yhdistelmäajokorttivaatimusta. Yhdistelmän kuljettamiseen vaadittu ajokorttiluokka määräytyy traktorin kokonaismassan mukaan.

Traktorin kuljettajalta vaaditaan kuorma- ja linja-autokuljettajan ammattipätevyys silloin, kun traktorin kuljettaminen edellyttää kuorma-autokorttia ja kyseessä on kaupallinen ajo.

Liikennetraktori-ajokorttiluokka poistui 1.7.2018. Tätä ennen voimassa olleet liikennetraktorin ajo-oikeudet muutettiin traktorin ja mopoauton ajo-oikeuksiksi.

Lisätietoa traktorimönkijöiden luokituksesta mönkijäsivuiltamme.

Henkilökuljetus traktorilla

Traktorilla ja moottorityökoneella saa kuljettaa matkustajia enintään rekisteriin merkityn määrän. Moottorityökoneella, jota ei ole rekisteröity, saa kuljettaa matkustajia enintään moottorityökoneen valmistajan tarkoittaman määrän.

Jos umpinaisella ohjaamolla varustetussa traktorissa tai moottorityökoneessa kuljetetaan korkeintaan 135 cm pituista lasta, tulee lapsen kuljettamista varten ajoneuvoon kiinnittää lapsen pituuteen ja painoon nähden sopiva turvaistuin tai muu lasten turvalaite. Tällainen istuin on kiinnitettävä luotettavasti ajoneuvoon ja lasta varten tulee joko ajoneuvossa tai turvalaitteessa olla vähintään kolmen pisteen vyökiinnitys. Lapsen istuimen yläpuolella olevan vapaan tilan tulee olla kuormittamattoman istuimen istuinpinnasta ylöspäin mitattuna vähintään 0,80 metriä.

Traktorin perävaunulla saa kuljettaa perävaunun kuormaamiseen tai kuorman purkamiseen tarvittavia henkilöitä työ- tai määräpaikalle ja sieltä takaisin, jos kuljetus tapahtuu turvallisesti.

Traktorimönkijöitä koskevat lisäksi seuraavat määräykset:

Ohjaustangolla ja satulamallisella istuimella varustetulla maastoajoneuvolla tai traktorilla ajettaessa kuljettajan ja matkustajan on ajon aikana käytettävä tyypiltään hyväksyttyä ja asianmukaisesti kiinnitettyä suojakypärää. Korilla tai suojakaarella varustetussa laitteessa kypärää ei vaadita. Lääkäri voi myöntää poikkeuksen kypärän käyttämiseen sairauden, vamman tai muun erityisen syyn takia.

Ohjaustangolla ja satulamallisella istuimella varustetussa ajoneuvossa lasta saa kuljettaa ainoastaan, jos lapsen paikallaan pysyminen voidaan luotettavasti varmistaa. Lapsen kuljettamiseen muulla kuin ohjaustangolla varustetulla ajoneuvolla sovelletaan henkilöautoa koskevia säännöksiä.