Siirry sisältöön
Lapsia koulukuljetuksen kyydissä

Koulukuljetus

Kuntien järjestämissä koulukyydeissä matkustaa päivittäin kodeista kouluun ja sieltä takaisin runsaat 100 000 perusopetusikäistä oppilasta. Koulukuljetusten järjestämiseen liittyvät keskeisimmät ehdot sisältyvät perusopetus- ja tieliikennelakiin.

Kenelle kuuluu koulukuljetus?

Perusopetuslaki (Avautuu uuteen ikkunaan) 32§ määrittelee, missä tilanteissa ja kenelle koulukuljetus on järjestettävä. Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Myös esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa esiopetukseen tai sieltä kotiin, jos yhdensuuntaisen matkan pituus on yli 5 km. Jos lapsi on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen välisille matkoille yhdensuuntaisen matkan ylittäessä 5 km.

Lisäksi oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Tieosuuksien vaarallisuuden arvioinnissa käytettävistä menetelmistä päättää opetuksen järjestäjä. Arvioinnissa voidaan käyttää esim. Koululiitu-laskentamenetelmää, joka arvioi tiestön ja liikenteen ominaisuuksien perusteella indeksin (riskiluku) kuvaamaan tien vaarallisuutta. Tutustu Koululiituun (Avautuu uuteen ikkunaan)

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Koululaiskuljetus tieliikennelaissa

Tieliikennelain ehtoja sovelletaan koulu- ja päivähoitokuljetuksessa, jonka järjestää kunta, kuntayhtymä, koulu tai laitos tilausliikenteenä ja kuljetukseen saadaan kunnan tai valtion tukea.

Kuljettajalle ja kahdeksalle matkustajalle rekisteröidyssä henkilöautossa saa kullakin vähintään 70 senttimetrin levyisellä istumapaikalla, kuljettajan viereistä paikkaa lukuun ottamatta, kuljettaa koulu- tai päivähoitokuljetuksessa kahta siihen sopivaa matkustajaa. Matkustajien kokonaismäärä saa tällöin olla 13, jos kaikki matkustajat ovat lukuvuoden alkaessa alle 13-vuotiaita, ja muutoin 12.

Koulu- ja päivähoitokuljetukseen käytettävässä linja-autossa saa kuljettajan lisäksi kuljettaa enintään rekisteriin merkityn istumapaikkaluvun mukainen määrä matkustajia.

Muut matkustajamääriin liittyvät ehdot löytyvät tieliikennelain 142§:stä (Avautuu uuteen ikkunaan).

Koulukuljetukseen käytettävässä autossa tulee olla eteenpäin näkyvä, heijastava tai valaistu kilpi tai taksivalaisimen päälle tai tilalle asennettu kupu. Kilven tai kuvun tulee olla pohjaväriltään keltainen ja siinä tulee olla punaiset reunat sekä keskellä samanlainen musta kuvio kuin liikennemerkissä A17, Lapsia. Kilven tai kuvun pitää olla kooltaan, sijoittelultaan ja näkyvyydeltään sellainen, että kyytiä odottavat näkevät sen riittävän kaukaa pysäyttääkseen auton.

Kilpi tai kupu saa näkyä myös muihin suuntiin kuin eteenpäin. Kilpi tai kupu saa valaista tai heijastaa vain keltaista väriä. Kilpi tai kupu ei saa häiritä muita tienkäyttäjiä. Merkintää ei saa käyttää muulloin kuin koulu- ja päivähoitokuljetuksen aikana. Lisäksi saa käyttää ruskeankeltaista vilkkuvaa varoitusvalaisinta ottaessa tai jättäessä matkustajia.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä kilven ja kuvun sijoittamisesta, koosta, väreistä sekä heijastavuus- ja valaisuominaisuuksista.

Turvalaitteiden käyttö ja vastuu niiden käytöstä

Kuljettajan ja matkustajan on ajon aikana käytettävä istumapaikalle asennettua turvavyötä tai heidän liikkumistaan estävää muuta ajoneuvoon asennettua turvalaitetta.

Alle 135 senttimetriä pitkän lapsen kuljettamiseen on käytettävä lasten turvalaitetta, jos ajoneuvossa on turvavyöt tai lasten turvalaite, on muuten ajoneuvoon asennettavissa. Tästä velvollisuudesta voidaan kuitenkin poiketa taksiliikenteessä olevassa ajoneuvossa siten, että alle 135 senttimetriä pitkää lasta saadaan kuljettaa turvavyötä käyttäen muulla kuin etuistuimella, mikäli turvalaitetta ei ole saatavilla. Alle 3-vuotiasta lasta ei kuitenkaan saa koskaan kuljettaa ajoneuvossa ilman turvalaitetta.

Linja-autossa lapsen on omalla istumapaikalla istuessaan käytettävä turvavyötä tai lasten turvalaitetta.

Lapsen mukana matkustava huoltaja on vastuussa siitä, että alle 15-vuotiasta lasta kuljetetaan asianmukaista turvalaitetta käyttäen. Ellei huoltaja ole mukana, ajoneuvon kuljettajan on, M3-luokan (yli 5000 kg) linja-auton kuljettajaa lukuun ottamatta, huolehdittava siitä, että alle 15-vuotias lapsi matkustaa turvalaitetta käyttäen.

Reitin suunnittelulla lisätään turvallisuutta

Koulukuljetusreittien suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon, että matkustajat eivät autoon noustessaan tai siitä poistuessaan tarpeettomasti joudu ylittämään ajorataa. Vaarallisimpia ovat sellaiset tilanteet, joissa oppilas ryntää koulukuljetusautoon tai juoksee pysähtyneen auton edestä tai takaa tien yli.

Koulujen läheisyydessä kuljetusautoihin nousemis- ja poistumispaikkojen suunnittelussa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että ajoneuvoliikenne ei vaaranna kuljetettavien tai muiden alueella liikkuvien turvallisuutta.

Alkolukko on pakollinen koulukuljetuksissa

Alkolukko on koulu- ja päivähoitokuljetuksissa pakollinen. Alkolukotonta autoa voidaan käyttää tilapäisesti enintään viisi päivää, esimerkiksi alkolukollisen auton korjauksen vuoksi. Poikkeustilanteesta on viipymättä ilmoitettava kuljetuksen tilaajalle.

Alkolukon käyttörikkomuksesta seuraa sakkorangaistus.