Gå till innehållet
Lapsia koulukuljetuksen kyydissä
Skoltransport

Mer än 100 000 elever i grundskoleåldern reser hemifrån till skolan och tillbaka varje dag i skoltransporter som anordnas av kommunerna. De viktigaste förutsättningarna för att organisera skoltransporter finns i lagen om grundläggande utbildning och i vägtrafiklagen.

Vem har rätt till skoltransport?

I 32 § i lagen om grundläggande utbildning (Öppnas i ett nytt fönster) föreskrivs i vilka situationer och för vem skoltransport ska ordnas. En elev i grundläggande utbildning eller tilläggsundervisning som har längre än fem kilometer till skolan har rätt till avgiftsfri transport. Elever i förskoleundervisning har också rätt till avgiftsfri transport hemifrån till förskoleundervisning eller därifrån till hemmet, om resans längd är längre än 5 km. Om barnet omfattas av både förskoleundervisning och småbarnspedagogik har eleven rätt till avgiftsfri transport för resor mellan förskoleundervisning och småbarnspedagogik om resan är längre än 5 km.

Dessutom har en elev rätt till avgiftsfri transport när den väg som avses ovan med beaktande av hans eller hennes ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig. De metoder som används för att bedöma farorna med vägavsnitt bestäms av utbildningsleverantören. Exempelvis kan räkningsmetoden ViaSmart användas för att beräkna ett index (riskvärde) för att beskriva trafikfarorna utifrån vägens och trafikens egenskaper. Bekanta dig med ViaSmart (Öppnas i ett nytt fönster)

Ett alternativ till fri transport är att ett tillräckligt understöd beviljas för transport eller ledsagande av eleven.

Skoltransport i vägtrafiklagen

Villkoren i vägtrafiklagen gäller för skol- och dagvårdstransporter som anordnas av en kommun, en samkommun, en skola eller en inrättning som beställningstrafik, och transporten subventioneras av kommunen eller staten.

I en personbil som är registrerad för en förare och åtta passagerare får det på varje sittplats som är minst 70 centimeter bred, med undantag för platsen bredvid föraren, vid skol- och dagvårdstransporter transporteras två passagerare som får plats där. Det totala antalet passagerare får då vara 13, om alla passagerare är under 13 år vid läsårets början, och i övriga fall 12.

I en buss som används för skol- och dagvårdstransport får det förutom föraren transporteras högst så många passagerare som motsvarar det antal sittplatser som antecknats i registret.

Övriga villkor avseende passagerarantal finns i 142 § i vägtrafiklagen (Öppnas i ett nytt fönster).

En bil som används skoltransporter ska ha en framåt synlig, reflekterande eller upplyst skylt eller en kupa som monteras utanpå taxilyktan eller i stället för den. Skyltens eller kupans bottenfärg ska vara gul och den ska ha röda kanter, och i dess mitt ska det finnas en likadan svart figur som på vägmärke A17, Barn. Skylten eller kupan ska vara av sådan storlek, vara så placerad och ha sådan synlighet att de som väntar på skjuts ser den på tillräckligt långt håll för att kunna stoppa bilen.

Skylten eller kupan får också synas i andra riktningar än framåt. Skylten eller kupan får belysa eller reflektera bara gul färg. Skylten eller kupan får inte störa andra vägtrafikanter. Märkning får endast användas endast under skol- och dagvårdstransporter. Dessutom får en gulbrunt blinkande varningslampa användas när passagerare stiger på eller av.

Transport- och kommunikationsverket kan utfärda mer detaljerade föreskrifter om skultens och kupans placering, storlek, färger samt reflex- och belysningsegenskaper.

Användning av säkerhetsanordningar och ansvar för deras användning

Föraren och passageraren ska använda bilbältet på sätet eller någon annan fasthållningsanordning som begränsar rörelse och som är installerad i fordonet.

För att transportera ett barn under 135 cm används en skyddsanordning för barn om fordonet har bilbälten eller om en skyddsanordning för barn annars kan monteras i fordonet. Avvikelse från denna skyldighet kan dock göras i fordon i taxitrafik på så sätt att barn som är kortare än 135 centimeter får transporteras på annan plats än i framsätet när de använder bilbälte, om ingen skyddsanordning finns att tillgå. Barn under 3 år får dock aldrig transporteras i ett fordon utan skyddsanordning.

I bussar ska barn som sitter på en egen sittplats använda bilbälte eller en skyddsanordning för barn.

Om ett barn under 15 år färdas tillsammans med sin vårdnadshavare, är det vårdnadshavaren som ansvarar för att barnet använder en ändamålsenlig skyddsanordning. Om ett barn under 15 år färdas utan sin vårdnadshavare ska föraren av fordonet, med undantag av en förare av en buss i kategori M3 (över 5 000 kg), se till att skyddsanordning används vid transporten av barnet.

Ruttplanering ökar säkerheten

Vid planering av skolvägarna bör man ta hänsyn till att passagerare inte behöver korsa vägbanan i onödan när de stiger in i eller ut ur fordonet. De farligaste situationerna är när en elev rusar till en skoltransport eller springer framför eller bakom en stående bil tvärs över vägen.

Vid planering av på- och avstigningsplatserna för transportfordon i närheten av skolor bör man uppmärksamma att fordonstrafiken inte äventyrar säkerheten för dem som transporteras eller för andra personer som rör sig i området.

Alkolås är obligatoriskt vid skoltransporter

Alkolås är obligatoriskt vid skol- och dagvårdstransporter. En bil utan alkolås kan användas tillfälligt i högst fem dagar, till exempel på grund av reparation av en alkolåsförsedd bil. Transportens beställare ska omedelbart informeras om undantagssituationen.

Att bryta mot användningen av alkolåset är belagt med bötesstraff.