Siirry sisältöön

Liikenneturvallisuudesta puhuessamme tarkoitamme ikääntyneillä tai senioreilla 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Ikääntyneet ovat väestöosuuteensa suhteutettuna yliedustettuina vakavissa liikenneonnettomuuksissa ja heidän väestöosuutensa kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että ikääntyneet pystyvät ja haluavat liikkua liikenteessä turvallisesti.

Onnettomuusriski nousee vanhetessa

Henkilöauton kuljettajien onnettomuusriski lähtee keski-iän jälkeen nousemaan noin 70 vuoden iässä. Haurastuva keho altistaa vakavalle loukkaantumiselle ja menehtymiselle liikenteessä. Kehon muutokset myös vaikuttavat siihen, millaisia onnettomuuksia ikääntyneelle väestölle tyypillisesti tapahtuu. Liikennetilanteiden havaitseminen, arviointi ja reagointi voivat hidastua, mikä tekee erityisesti monimutkaisista liikennetilanteista haastavia.

Vanheneminen muuttaa ihmistä yleensä hitaasti ja vähitellen, siten muutokset ovat myös hyvin yksilöllisiä. Vaikka ikä toisi tullessaan liikkumista hankaloittavia vaivoja ja puutteita, moni osaa varautua niihin ennakoinnilla ja varovaisuudella. Kokemus ja harkinta ovat turvallisuutta lisääviä tekijöitä.

Iän myötä yleistyvien sairauksien ja lääkityksen vaikutukset liikenteessä tulee myös huomioida. Parhaimmillaan sairauden hyvä hoito ja lääkitys edistävät turvallista liikkumista liikenteessä. Oman olotilan tarkkailu ennen liikenteeseen lähtöä ja siellä ollessa on tärkeää. Lisätietoa sairauksien ja lääkityksen vaikutuksista liikenteessä on Sairaudet, lääkkeet ja toimintakyky liikenteessä -oppaassa (pdf).

Ikääntyneiden liikenneturvallisuus tilastollisesti

Tieliikenteessä menehtyneistä lähes joka kolmas ja loukkaantuneista joka seitsemäs on täyttänyt 65 vuotta. Suurin osa ikääntyneiden vakavista liikenneonnettomuuksista tapahtuu autolla matkustettaessa, joko kuljettajana tai matkustajana. Ikääntyvä keho on herkempi vammautumaan ja vammat paranevat huonommin kuin nuoremmilla.

Väestön vanhentuessa myös ajokortillisten ikääntyneiden osuus kasvaa. 2010-luvulla 65 vuotta täyttäneiden ajokortin haltijoiden lukumäärä kasvoi yli 300000:lla henkilöllä. Se on enemmän kuin tapahtunut ajokortin haltijoiden määrän kasvu kaikissa ikäluokissa yhteensä. Ikäkuljettajien määrän on ennustettu kasvavan ainakin 2040-luvulle asti. Erityisesti vanhimmissa ikäluokissa ajokortit lisääntyvät reippaasti. 80 vuotta täyttäneiden ajokortin haltijoiden on arvioitu nelinkertaistuvan vuoteen 2040 mennessä.

Vuodesta 2010 vuoteen 2040 ajokorttimäärien on arveltu kasvavan seuraavasti:

  • 65-69 -vuotiaat yli 10 %
  • 70-74 -vuotiaat lähes 65 %
  • 75-79 -vuotiaat noin 2,5 kertaiseksi
  • yli 80 -vuotiaat nelinkertaiseksi

Katso voimassa olevien ajokorttien tilasto 65 vuotta täyttäneistä. (Avautuu uuteen ikkunaan)

Ajokorttien määrän kasvu selittyy osittain sillä, että entistä ikääntyneemmät ovat terveitä ja sekä haluavat että pystyvät jatkamaan liikkumista omalla autolla. Terveet, hyväkuntoiset ja ajamaan tottuneet ikääntyneet kuljettajat eivät muodosta erityistä riskiä liikenteessä.

Ikääntyneiden tyypilliset riskit liikenteessä

Ikääntyneille tyypillisiä riskejä liikenteessä ovat

  • auton kuljettajana kolmion takaa ajaminen risteykseen, erityisesti vasemmalle kääntyminen
  • jalankulkijana suojatien ylittäminen sekä kaatuminen
  • pyöräilijänä risteysajo.

Ikääntyneiden auton kuljettajien aiheuttamien vakavien liikenneonnettomuuksien taustalla ovat useimmiten havainto- ja ajovirheet sekä sairaskohtaukset erityisesti ulosajoissa. Iäkkäille sattuu muuta väestöä vähemmän onnettomuuksia, joissa taustalla on riskikäyttäytymistä, kuten alkoholin käyttöä tai ylinopeutta.

Ikääntyneiden jalankulkijoiden kuolemista kolmannes ja loukkaantumisista yli puolet tapahtuvat suojatiellä. Tienylitykset tulisikin tehdä turvallisiksi rakenteellisia ratkaisuja apuna käyttäen ja autoliikennettä rauhoittamalla. Ajokaistojen välissä oleva koroke antaa ikääntyneelle jalankulkijalle mahdollisuuden ylittää katu rauhallisesti yksi ajokaista kerrallaan.

Jalankulkijan tapaturma tieliikennealueella on tieliikenneonnettomuus silloin, kun osallisena onnettomuudessa on ajoneuvo (henkilöauto, polkupyörä tms.). Siten esimerkiksi jalankulkijoiden kaatumiset talviliukkailla jäävät tieliikennetilaston ulkopuolelle. Kaatumisista aiheutuvat henkilövahingot ovat yleisiä ikääntyneillä. Osa niistä tapahtuu myös tieliikennealueella, erityisesti talviliukkailla. 

Ikääntyneillä pyöräilijöillä riski kuolla liikenteessä on korkeampi kuin muulla väestöllä. Pyöräily on kuitenkin kävelyn tavoin hyvä toimintakykyä ylläpitävä tapa liikkua.    

Ikääntyneiden liikenneturvallisuuden edistäminen

Väestön vanheneminen on otettava huomioon muun muassa liikenteen suunnittelussa. Liikenneturva pitää esillä ikääntyneiden turvallista liikkumista pyrkimyksenään varmistaa, että se otetaan huomioon liikennettä koskevissa suunnitelmissa ja ratkaisuissa.

Liikenneturva tukee ikääntyneiden turvallista liikennekäyttäytymistä tarjoamalla koulutusta ja aineistoja ikääntyneille sekä heidän läheisille ja eri ammattiryhmille. Koulutus- ja luentopyynnöt sekä osallistumispyynnöt paikallisiin tapahtumiin pyydämme esittämään lähimmälle Liikenneturvan toimipisteelle. Lisätietoa paikallisesta toiminnasta saa myös toimipisteistä. Tulossa olevat kaikille avoimet koulutukset löytyvät koulutukset-sivulta.

Teematilaisuudet ja materiaalit ikääntyneille

Liikenneturvasta saa alustajan tilaisuuteen, jossa käsitellään iäkkäiden turvallista liikkumista. Tilaisuus räätälöidään kuulijakunnan toivomusten mukaan. Teematilaisuuksien tavoitteena on jakaa tietoa iäkkäiden liikkujien tyypillisistä vaaratilanteista ja antaa niihin selviytymisvinkkejä. Asiaa tarkastellaan iäkkäiden jalankulkijoiden, pyöräilijöiden,
autoilijoiden ja joukkoliikennettä käyttävien kannalta.

Teematilaisuus kestää 1–2 tuntia. Se sopii hyvin esimerkiksi yhdistysten säännöllisten kokoontumisten yhteyteen. Liikenneturvasta järjestyy kouluttaja, jos tilaaja kokoaa ryhmän ja sen käytössä on koulutustila. Teematilaisuus on maksuton palvelu. Sitä kannattaa tiedustella Liikenneturvan aluetoimistosta hyvissä ajoin ennen suunniteltua ajankohtaa.

Liikenneturva tuottaa myös materiaalia ikääntyneiden liikenneturvallisuudesta, muun muassa oppaita.