Siirry sisältöön
Ikääntyneet autoilijat kahvitauolla
Ikääntyneet liikenteessä

Liikenneturvallisuudesta puhuessamme tarkoitamme ikääntyneillä tai senioreilla 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä, yleensä vanhuuseläkkeellä olevia henkilöitä. Ikääntyneiden osuus väestöstä on kasvanut ja kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että ikääntyneet pystyvät ja haluavat liikkua liikenteessä turvallisesti.

Onnettomuusriski kasvaa vanhetessa

Ikääntyneiden osuus jalankulkijoina ja pyöräilijöinä kuolleista on selvästi muita ikäryhmiä korkeampi, kun se suhteutetaan heidän osuuteensa väestöstä. Myös henkilöauton kuljettajien onnettomuusriski lähtee nousemaan noin 70 vuoden iässä, kun se suhteutetaan ajokortinhaltijoiden määrään ikäryhmässä. Haurastuva keho altistaa vakavalle loukkaantumiselle ja menehtymiselle liikenteessä. Kehon muutokset vaikuttavat myös siihen, millaisia onnettomuuksia ikääntyneelle väestölle tyypillisesti tapahtuu. Liikennetilanteiden havaitseminen, arviointi ja reagointi voivat hidastua, mikä tekee erityisesti nopeatempoisista ja monimutkaisista liikennetilanteista haastavia.

Vanheneminen muuttaa ihmistä yleensä hitaasti ja vähitellen. Muutokset ovat hyvin yksilöllisiä. Vaikka ikä toisi tullessaan liikkumista hankaloittavia vaivoja ja puutteita, moni osaa varautua niihin ennakoinnilla ja varovaisuudella. Kokemus ja harkinta ovat turvallisuutta lisääviä tekijöitä.

Iän myötä yleistyvien sairauksien ja lääkityksen vaikutukset liikenteessä tulee myös huomioida. Parhaimmillaan sairauden hyvä hoito ja lääkitys edistävät turvallista liikkumista liikenteessä. Oman olotilan tarkkailu ennen liikenteeseen lähtöä ja siellä ollessa on tärkeää. Lisätietoa sairauksien ja lääkityksen vaikutuksista liikenteessä on Sairaudet, lääkkeet ja toimintakyky liikenteessä -oppaassa (pdf).

Ikääntyneiden liikenneturvallisuustilasto

Tieliikenteessä menehtyneistä noin kolme kymmenestä ja loukkaantuneista noin joka kahdeksas oli täyttänyt 65 vuotta vuonna 2022. Suurin osa ikääntyneiden vakavista liikenneonnettomuuksista tapahtuu autolla matkustettaessa, joko kuljettajana tai matkustajana. Ikääntyvä keho on herkempi vammautumaan ja vammat paranevat huonommin kuin nuoremmilla.

Lue lisää ikääntyneiden onnettomuuksista.

Väestön vanhentuessa ajokortillisten ikääntyneiden osuus kasvaa. 2010-luvulla 65 vuotta täyttäneiden ajokortin haltijoiden lukumäärä kasvoi yli 300000:lla henkilöllä. Se on enemmän kuin tapahtunut ajokortin haltijoiden määrän kasvu kaikissa ikäluokissa yhteensä. Ikäkuljettajien määrän on ennustettu kasvavan ainakin 2040-luvulle asti. Erityisesti vanhimmissa ikäluokissa ajokortit lisääntyvät reippaasti. 80 vuotta täyttäneiden ajokortin haltijoiden on arvioitu nelinkertaistuvan vuoteen 2040 mennessä.

Vuodesta 2010 vuoteen 2040 ajokorttimäärien on arveltu kasvavan seuraavasti:

  • 65-69 -vuotiaat yli 10 %
  • 70-74 -vuotiaat lähes 65 %
  • 75-79 -vuotiaat noin 2,5 kertaiseksi
  • yli 80 -vuotiaat nelinkertaiseksi

Katso voimassa olevien ajokorttien tilasto 65 vuotta täyttäneistä. (Avautuu uuteen ikkunaan)

Ajokorttien määrän kasvu selittyy osittain sillä, että ikääntyneemmät ovat entistä terveempiä.  He sekä haluavat että pystyvät jatkamaan liikkumista omalla autolla. Terveet, hyväkuntoiset ja ajamaan tottuneet ikääntyneet kuljettajat eivät muodosta erityistä riskiä liikenteessä.

Ikääntyneiden tyypilliset riskit liikenteessä

Ikääntyneille tyypillisiä riskejä liikenteessä ovat

  • auton kuljettajana kolmion takaa ajaminen risteykseen, erityisesti vasemmalle kääntyminen
  • jalankulkijana suojatien ylittäminen sekä kaatuminen
  • pyöräilijänä risteysajo.

Ikääntyneiden auton kuljettajien aiheuttamien kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien taustalla ovat useimmiten havainto- ja ajovirheet.  Myös sairaskohtauksia esiintyy. Iäkkäille sattuu muuta väestöä vähemmän onnettomuuksia, joissa taustalla on riskikäyttäytymistä, kuten alkoholin käyttöä tai ylinopeutta.

Ikääntyneiden jalankulkijoiden kuolemista lähes kolmannes ja loukkaantumisista yli puolet tapahtuvat suojatiellä. Tienylitykset tulisikin tehdä turvallisiksi rakenteellisia ratkaisuja apuna käyttäen ja autoliikennettä rauhoittamalla. Ajokaistojen välissä oleva koroke antaa ikääntyneelle jalankulkijalle mahdollisuuden ylittää katu rauhallisesti huomioiden muu liikenne yhdestä suunnasta kerralla.

Jalankulkijan tapaturma tieliikennealueella on tieliikenneonnettomuus silloin, kun osallisena onnettomuudessa on ajoneuvo (henkilöauto, polkupyörä tms.). Siten esimerkiksi jalankulkijoiden kaatumiset talviliukkailla jäävät tieliikennetilaston ulkopuolelle. Kaatumistapaturmat ovat yleisiä ikääntyneillä. Osa niistä tapahtuu myös tieliikennealueella, erityisesti talviliukkailla.

Ikääntyneillä pyöräilijöillä riski kuolla liikenteessä on korkeampi kuin muulla väestöllä. Pyöräily on kävelyn tavoin hyvä fyysistä toimintakykyä ylläpitävä tapa liikkua. Jos ikääntyneellä henkilöllä ei kuitenkaan ole terveyden takia edellytyksiä kuljettaa autoa turvallisesti, on todennäköistä, ettei pyöräilykään ole enää turvallista.

Ikääntyneiden liikenneturvallisuuden edistäminen

Väestön vanheneminen on otettava huomioon muun muassa liikenteen suunnittelussa. Liikenneturva pitää esillä ikääntyneiden turvallista liikkumista pyrkimyksenään varmistaa, että se otetaan huomioon liikennettä koskevissa suunnitelmissa ja ratkaisuissa.

Liikenneturva tukee ikääntyneiden turvallista liikennekäyttäytymistä viestinnän ja koulutuksen keinoin sekä tarjoamalla erilaisia aineistoja ikääntyneille, heidän läheisille ja heidän parissa työskenteleville ammattiryhmille. Koulutus- ja luentopyynnöt sekä osallistumispyynnöt paikallisiin tapahtumiin pyydämme esittämään lähimmälle Liikenneturvan toimipisteelle. Lisätietoa paikallisesta toiminnasta saa myös toimipisteistä. Eri kohderyhmille avoimet koulutukset löytyvät koulutussivuilta.