Siirry sisältöön

Liikenneturvan selvitykset

Liikenneturvan selvitykset tarjoavat tutkittua tietoa eri liikenneaiheista.

Vanhempia tutkimuksia ja tiivistelmiä voi kysyä Liikenneturvan tietopalvelusta (Avautuu uuteen ikkunaan).

Maastoliikenneonnettomuudet 2014-2018 (2020)

Tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet maastoliikenneonnettomuudet 2014–2018. Juha Valtonen. Liikenneturvan selvityksiä 3/2020. (Avautuu uuteen ikkunaan)(PDF)

Selvityksessä tarkastellaan tutkijalautakuntien tutkimia kuolemaan johtaneita maastoliikenneonnettomuuksia vuosina 2014-2018. Aineistona on yhteensä 56 onnettomuutta, joista moottorikelkkaonnettomuuksia on yhteensä 41 kappaletta. Liian heikoilla jäillä liikkuminen erottuu aineistosta yleisimpänä turman syynä. Ainakin joka kolmannessa selvityksessä tarkastellusta maastoliikenneonnettomuudesta kuljettaja syyllistyi rattijuopumukseen. Kaikkien onnettomuuksien osalta ei tutkinnassa saatu tietoa alkoholin osuudesta.

Ammattikuljettajien ajoterveys ja ajokunto (2020)

Selvitys ammattikuljettajien ajoterveyteen ja ajokuntoon kohdistuvista interventioista. Mika Hatakka, Martti Peräaho, Sirkku Laapotti. Liikenneturvan selvityksiä 2/2020. (Avautuu uuteen ikkunaan)(PDF)

Selvityksessä tarkastellaan kansainvälisen ja kotimaisen kirjallisuuden pohjalta, mitä tavara‐ ja henkilöliikenteessä toimiviin kuljettajiin kohdistuvia tutkimuksia ja interventioita on tehty viime vuosina. Kirjallisuuskatsausta täydennettiin haastattelemalla henkilöitä, jotka ovat olleet tekemässä ammattiliikenteen terveyteen ja ajokuntoon kohdistuvia interventioita Suomessa.

Yleisenä havaintona oli, että tutkimukset ja interventiot ovat selkeästi painottuneet kuljettajiin ja heihin suoraan vaikuttamiseen. Menetelminä käytetään useimmiten koulutusta tai tiedottamista, elämäntapainterventioita tai teknisiä palautejärjestelmiä.

Liikenneturvan motoristikysely (2020)

Moottoripyöräily: Liikenneturvan motoristikysely 2019. Erkka Savolainen, Toni Vuoristo ja Leena Pöysti. Liikenneturvan selvityksiä 1/2020. (Avautuu uuteen ikkunaan)(PDF)

Liikenneturva toteutti laajan moottoripyöräilykyselyn syksyllä 2019. Verkkokyselyssä selvitettiin  moottoripyöräilijöiden näkemyksiä, kokemuksia ja mielipiteitä moottoripyöräilystä ja siihen vastasi yhteensä 4 953 henkilöä.

Automaation vaikutuksia liikenteeseen tulevaisuudessa (2019)

Ammattikuljettajien näkemyksiä automaation vaikutuksista liikenteeseen tulevaisuudessa. Tuisku-Tuuli Salonen. Liikenneturvan selvityksiä 1/2019. (Avautuu uuteen ikkunaan)(PDF)

Kyselytutkimuksessa selvitettiin ammattikuljettajien käsityksiä liikenteen automaation vaikutuksista tulevaisuudessa. Vastaajat olivat pääosin kuorma-auton ja linja-auton kuljettajia. Heiltä kysyttiin muun muassa kokemuksista nykyisestä automaatioteknologiasta ja suhtautumisesta automaattisen auton käyttöön ammattikuljettajan työssä sekä arvioita erilaisista tulevaisuudenkuvista, mahdollisista hyödyistä ja uhkista, vastuukysymyksistä, ihmiskuljettajan korvattavuudesta ja vaikutuksista turvallisuuteen

Polkupyöräilijän kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet 2011-2015 (2017)

Polkupyöräilijän kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet vuosina 2011–2015. Juha Valtonen. Liikenneturvan selvityksiä 3/2017. (Avautuu uuteen ikkunaan)(PDF)

Selvityksessä jaetaan viiden vuoden aikana (2011 − 2015) tapahtuneet polkupyöräilijän kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet ryhmiin sen mukaan, minkä tyyppinen liikenneonnettomuus on ollut kyseessä. Onnettomuuksia tarkastellaan erityisesti tapahtumispaikan risteysjärjestelyiden ja liikenteenohjauksen perusteella. Tietolähteinä on käytetty Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilastoa, Liikenneviraston tietokantaa tieliikenneonnettomuuksista sekä Onnettomuustietoinstituutin aineistoa tutkijalautakuntien tutkimista onnettomuuksista.

Lasten kokemuksia koulumatkoista ja liikenteessä liikkumisesta (2017)

Lasten kokemuksia koulumatkoista ja liikenteessä liikkumisesta. Tuisku-Tuuli Salonen. Liikenneturvan selvityksiä 2/2017. (Avautuu uuteen ikkunaan)(PDF)

Liikenneturva keräsi ala-asteikäisten lasten kokemuksia koulumatkasta. Selvityksen tavoitteena ei ollut tuottaa tilastotieteellistä tietoa, vaan koota yhteen lasten ajatuksia koulumatkojen myönteisistä ja kielteisistä puolista sekä muita kokemuksia koulumatkan turvallisuuteen ja vanhempien antamaan esimerkkiin liittyen.

Suhtautuminen turvatekniikkaan ja automaattiautoihin (2017)

Suhtautuminen turvatekniikkaan ja automaattiautoihin. Liikenneturvan kyselytuloksia 2016-2017. (Avautuu uuteen ikkunaan)(PDF)

Dioihin on koottu Liikenneturvan kyselytutkimusten tuloksia 2016-2017 teemasta turvatekniikka ja automaatio.

Onnettomuudet ja talvikelit (2017)

Onnettomuudet ja talvikelit – onnettomuusmäärät päivittäin talvina 2000-2016. Juha Valtonen. Liikenneturvan selvityksiä 1/2017. (Avautuu uuteen ikkunaan)(PDF)

Selvitys kokoaa yhteen viidentoista vuoden ajalta kuvausta talvikeleistä, ja niiden vaikutuksesta liikenteeseen. Kelin vaikutusta liikenteeseen kuvataan poliisin kirjaamien liikenneonnettomuuksien lukumäärällä. Aineisto on peräisin Liikenneviraston tietokannasta. Tarkastelussa Suomi on jaettu neljään osaan siten, että on pyritty karkeasti noudattamaan talven keskimääräisen pituuden ja ankaruuden jakautumista Ilmatieteen laitoksen tietojen perusteella.

Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus (2016)

Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus. Antero Lammi. Liikenneturvan selvityksiä 3/2016. (Avautuu uuteen ikkunaan)(PDF)

Raportissa kuvataan Liikenneturvan syksyllä 2015 tekemiä heijastimien näkyvyyden kenttätestauksia

ESRA: Suomalaisten tieliikenteen riskikäyttäytyminen ja asenteet kansallisessa ja eurooppalaisessa tarkastelussa (2016)

ESRA: Suomalaisten tieliikenteen riskikäyttäytyminen ja asenteet kansallisessa ja eurooppalaisessa tarkastelussa. Leena Pöysti ja Anja Lohiniva-Parviainen. Liikenneturvan selvityksiä 2/2016 (Avautuu uuteen ikkunaan)(PDF)

Selvityksessä on analysoitu ESRA-kyselyn tuloksia Suomen osalta ja verrattu tuloksia muiden ESRA hankkeessa mukana olleiden maiden tuloksiin. Selvityksessä on keskitytty tarkastelemaan seuraavia teemoja: 1) ajaminen alkoholin ja/tai huumeiden/ lääkkeiden vaikutuksen alaisena 2) turvalaitteiden käyttö, 3) ajonopeus sekä 4) tarkkaamattomuutta aiheuttavat häiriötekijät.

ESRA hankkeen sivut (Avautuu uuteen ikkunaan)