Gå till innehållet
Ikääntyneet autoilijat kahvitauolla
Seniorer i trafiken

När vi talar om trafiksäkerhet för äldre eller seniorer avser vi personer som är över 65 år. Äldre personer är i förhållande till sin andel av befolkningen överrepresenterade i allvarliga trafikolyckor och den äldre andelen av befolkningen kommer att öka avsevärt i framtiden. Målet är att äldre ska kunna och vilja röra sig säkert i trafiken.

Olycksrisken ökar när du blir äldre

Olycksrisken för personbilsförare börjar öka efter medelåldern, vid cirka 70 års ålder. Kroppen som blir skörare är mer utsatt för allvarliga skador och för att man omkommer i trafiken. Ändringarna i kroppen påverkar också hurdana olyckor den åldrande befolkningen typiskt hamnar i. Äldre personer observerar trafiksituationer, bedömer och reagerar på dem långsammare, vilket gör särskilt komplicerade trafiksituationer utmanande.

Att åldras ändrar ofta människan långsamt och så småningom, därmed är ändringarna också mycket individuella. Även om åldern medför olägenheter och brister som gör det svårare att röra sig, kan många äldre personer förbereda sig på dessa genom förutseende och försiktighet. Erfarenhet och övervägning är faktorer som ökar säkerheten.

Det är även viktigt att beakta vilka effekter sjukdomar och läkemedel som blir vanligare då man åldras har. I bästa fall främjar behandling av sjukdom och medicinering säkerheten i trafiken. Det är viktigt att man observerar sitt tillstånd innan man ger sig ut i trafiken och när man är där. Mer information om vilka effekter sjukdomar och läkemedel har i trafiken finns i handboken Sjukdomar, läkemedel och funktionsförmåga i trafiken.

Trafiksäkerhetsstatistik för seniorer

Nästan en tredjedel av de döda och en sjundedel av de skadade i trafikolyckor är 65 år eller äldre. Största delen av de allvarliga trafikolyckor som drabbar äldre personer sker då man åker bil, antingen som förare eller passagerare. En kropp som åldras är mer benägen att bli skadad och skadorna läker sämre än hos yngre personer.

I takt med att befolkningen åldras kommer också andelen äldre med körkort att öka. Under 2010-talet ökade antalet körkortsinnehavare som fyllt 65 år med över 300 000. Detta är mer än ökningen av antalet körkortsinnehavare i alla åldersgrupper. Antalet äldre förare beräknas öka åtminstone fram till 2040-talet. Särskilt i de äldsta åldersgrupperna ökar antalet körkort märkbart. Det uppskattas att antalet körkortsinnehavare som fyllt 80 år kommer att fyrdubblas fram till 2040.

Man uppskattar att antalet körkort ökar mellan 2010 och 2040 enligt följande:

  • över 10 procent hos 65–69-åringar,
  • nästan 65 procent hos 70–74-åringar,
  • cirka 2,5-faldigt hos 75–79-åringar och
  • fyrfaldigt hos personer över 80 år.

Se statistiken över giltiga körkort för personer över 65 år (på Finska).

Att antalet körkort ökar får delvis sin förklaring av att äldre personer är friskare än tidigare och både vill och kan fortsätta köra själva. Friska och välmående äldre förare som är vana vid att köra utgör inte heller en särskild risk i trafiken.

Typiska risker för seniorer i trafiken

Följande risker är typiska för äldre personer i trafiken

  • att som förare köra in i en korsning trots väjningsplikt, särskilt när man svänger till vänster
  • att som fotgängare korsa ett övergångsställe samt att falla
  • att som cyklist köra i en korsning.

Orsakerna bakom allvarliga trafikolyckor som orsakas av äldre bilförare är oftast observations- och körfel samt sjukdomsattacker särskilt vid avkörningar. Äldre människor har färre olyckor till följd av riskabelt beteende, såsom alkoholkonsumtion eller fortkörning, än resten av befolkningen.

Vart tredje dödsfall och över hälften av skador hos äldre fotgängare sker på övergångsställen. Därför bör man göra det tryggt att korsa vägen med hjälp av strukturella lösningar och genom att lugna ner biltrafiken. Refugen mellan körfälten gör det möjligt för en äldre fotgängare att korsa gatan i lugn och ro, ett körfält i taget.

En fotgängarolycka i ett vägtrafikområde är en trafikolycka när ett fordon (personbil, cykel etc.) är inblandat i olyckan. Följaktligen är exempelvis fotgängare som faller på vinterhala vägar undantagna från vägtrafikstatistiken. Skador orsakade av fall är vanliga hos äldre. En del av dem äger också rum i vägtrafikområden, särskilt vid vinterhalka. 

Äldre cyklister löper en större risk att omkomma i trafiken jämfört med den övriga befolkningen. Både cykling och promenader är ändå ett bra sätt att upprätthålla funktionsförmågan.    

Att främja trafiksäkerhet bland seniorer

Att befolkningen åldras måste beaktas bland annat vid trafikplaneringen. Trafikskyddet betonar säkerhet i trafiken för seniorer i syfte att säkerställa att den beaktas i trafikplaner och trafiklösningar.

Trafikskyddet stöder de äldres säkra trafikbeteende genom att tillhandahålla utbildning och material för de äldre, deras familjer och olika yrkesgrupper. Utbildnings- och föreläsningsförfrågningar samt förfrågningar om att delta i lokala evenemang riktas till närmaste Trafikskyddskontor. Mer information om lokala aktiviteter fås också från våra kontor. Kommande utbildningar som är öppna för alla finns på sidan för utbildningar.

Temaevenemang och material för seniorer

Trafikskyddet tillhandahåller föreläsare för evenemang om seniorers trafiksäkerhet. Evenemanget skräddarsys efter publikens önskemål. Syftet med dessa temaevenemang är att förmedla information om de typiska farosituationerna för äldre i trafiken och att ge dem överlevnadstips. Frågan behandlas med avseende på äldre fotgängare, cyklister,
bilister och användare av kollektivtrafik.

Evenemanget varar 1–2 timmar. Det passar bra till exempel i samband med regelbundna föreningsmöten. Trafikskyddet tillhandahåller en utbildare om beställaren samlar ihop en grupp och kan erbjuda ett utbildningsrum. Temaevenemanget är avgiftsfritt. Kontakta Trafikskyddets distriktsbyrå i god tid före det planerade datumet.

Trafikskyddet producerar också material om trafiksäkerheten för seniorer, bland annat guider.