Kävelijän liikennesäännöt

Kävellen kulkevan on liikenteessä liikkuessaan käytettävä jalkakäytävää tai piennarta. Jos jalkakäytävää tai piennarta ei ole, tai sillä kulkeminen ei jostain syystä onnistu, kävelijän on käytettävä pyörätietä tai ajoradan reunaa. Ajoradalla kävelijän paikka on ensisijaisesti vasemmassa reunassa. Ajorata ylitetään suojatietä pitkin, jos se suinkin on mahdollista.

  • Pyörätiellä kävellen kulkevan on yleensä käytettävä sen reunaa.
  • Ajoradalla kävelijän on ensisijaisesti kuljettava vasenta reunaa. Jos oikean reunan käyttäminen on kuitenkin kulkureitin tai muiden syiden vuoksi turvallisempaa, käytetään sitä.
  • Polkupyörää tai mopoa taluttava saa käyttää ajoradan oikeaa reunaa.
  • Kävellen saa pihakadulla kulkea sen kaikilla osilla. Kävelijä ei kuitenkaan saa tarpeettomasti estää ajoneuvoliikennettä.

Myös kävelijä on liikenteessä tienkäyttäjä, jolla on myös tienkäyttäjän oikeudet ja velvollisuudet. Tienkäyttäjänä kävelijän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tienkäyttäjä ei saa tarpeettomasti estää tai häiritä liikennettä.

Heijastimen käyttö hämärän ja pimeän aikaan sekä ajoradan ylittäminen suojatietä pitkin aina kun mahdollista parantavat jalkaisin matkaavan turvallisuutta. Liukkaalla kelillä ennakointi ja pitävät jalkineet ehkäisevät kaatumisia.

Kävellen kulkevan on pimeän tai hämärän aikana tiellä liikkuessaan yleensä käytettävä asianmukaista heijastinta.

Yhteispeli liikenteessä onnistuu silloin, kun kävelijä on tietoinen itseään koskevista velvollisuuksista ja noudattaa niitä.

Invalidiajoneuvot

Pyörätuolia käyttävään sovelletaan jalankulkijoita koskevia säännöksiä. Sama koskee vammaista, joka kävelynopeudella kuljettaa käsikäyttöistä tai sellaista moottorikäyttöistä invalidiajoneuvoa, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 15 km/h. Muutoin hänen on noudatettava polkupyöräilijöitä koskevia säännöksiä.

Jalankulkua avustavat laitteet

Jalankulkua avustavilla tai korvaavilla laitteilla ja liikkumisvälineillä kuljetaan jalankulkuväylillä. Näissä laitteissa on enimmillään 1 kW:n moottori ja niiden rakenteellinen enimmäisnopeus on 15 km/h.

Kävelyä avustavilla laitteilla tarkoitetaan esimerkiksi tasapainotettuja yksi- tai useampipyöräisiä henkilökuljettimia, kuten

  • tasapainoskoottereita ja
  • muita vastaavia kevyitä sähkömoottorisia kulkuvälineitä.

Kevyet, enintään 15 km/h kulkevat laitteet rinnastetaan liikennesäännöissä potkulautoihin ja rullaluistimiin, eli niihin sovelletaan jalankulkijan liikennesääntöjä ja niiden paikka on jalankulkuväylillä.

Itsestään tasapainottuvaa laitetta voi käyttää myös jalkakäytävällä, jos siellä kulkee kävelyvauhtia.

Jalankulkijaryhmät ja kulkueet

Valvotun jalankulkijaryhmän sekä järjestäytyneen kulkueen on käytettävä piennarta tai kulkusuunnassa ajoradan oikeaa puolta. Ryhmän, jossa enintään kaksi lasta kulkee rinnakkain, on käytettävä jalkakäytävää, piennarta tai pyörätietä, mikäli mahdollista.

Valvotulla jalankulkijaryhmällä tai järjestäytyneellä kulkueella, joka käyttää valaisemattomalla tiellä piennarta tai ajorataa tai pyörätietä, on oltava pimeän tai hämärän aikana taikka sääolosuhteiden sitä edellyttäessä tien keskiviivan puolella edessä vähintään yksi valkoista tai keltaista valoa eteenpäin näyttävä valaisin ja takana yksi taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin.

Jalankulkijan näkyminen pimeällä (animaatio)

Jalankulkijoiden onnettomuudet

Jalankulkijoiden liikennekuolemien määrä on laskenut 15 prosentilla ja loukkaantuneiden määrä on vähentynyt neljänneksellä viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 26 ja loukkaantunut 400 jalankulkijaa vuodessa. Vuoden 2017 tietojen mukaan vakavasti loukkaantuneita oli 79. Miehiä menehtyneistä oli hieman yli puolet. Loukkaantuneista naisia oli 57 %. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä 12 % ja loukkaantuneista 7 % on ollut jalankulkijoita.

Taajamissa tapahtui kuusi kymmenestä kuolemantapauksesta ja yhdeksän kymmenestä loukkaantumisesta. Uhreista lähes joka kolmas menehtyi suojatiellä. Jalankulkijoiden loukkaantumisista yli puolet tapahtui suojatiellä.

Kaikista kuolleista jalankulkijoista puolet oli yli 64-vuotiaita ja loukkaantuneista joka kolmas. Suojatiellä menehtyneistä jalankulkijoista neljä viidestä ja loukkaantuneista lähes joka kolmas oli yli 64 -vuotias. Yli neljännes tieliikenteessä loukkaantuneista jalankulkijoista oli lapsia tai nuoria.

Kaikista kuolemantapauksista yli neljännes tapahtui pimeällä tai hämärässä ja lähes kolme neljästä päivänvalossa. Vuosina 2014-2016 Onnettomuustietoinstituutti tutki 24 pimeällä tai hämärällä tapahtunutta kuolemantapausta. Heijastinta käyttämällä joka viides heistä olisi voinut pelastua kuolemalta.

Törmäysnopeus ja jalankulkija

Törmäysnopeus ratkaisee, millaiset mahdollisuudet jalankulkijalla on selviytyä hengissä. Todennäköisyys menehtymiselle kasvaa jyrkästi, kun törmäysnopeus on yli 60 km/h. Eero Pasasen vuonna 1991 ilmestyneessä väitöskirjassa julkaistu S-mallinen kuvaaja on ehkä lainatuin suomalaisista liikennetutkimuksen tuloksista. Kuvaajaa päivitettiin vuonna 2009 (Rosén & Sander) kuvaamaan paremmin nykyautojen jalankulkijoille aiheuttamaa kuolemanriskiä.

Aihepiirit: