Kuntien järjestämissä koulukyydeissä matkustaa päivittäin kodeista kouluun ja sieltä takaisin runsaat 120 000 perusopetusikäistä oppilasta.

Perusopetuslaissa (32§) määritellään, missä tilanteissa ja kenelle koulukuljetus on järjestettävä. Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Tieliikennelain (142§ ja 143§) ehtoja sovelletaan koulu- ja päivähoitokuljetuksessa, jonka järjestää kunta, kuntayhtymä, koulu tai laitos tilausliikenteenä ja kuljetukseen saadaan kunnan tai valtion tukea.

Koulukuljetuspäätöksiä tehtäessä koulumatkan vaarallisuuden arviointiin voidaan käyttää apuna maksullista Rambollin Koululiitu-menetelmää. Koululiitu on laskentamenetelmä, joka arvioi tiestön ja liikenteen ominaisuuksien perusteella indeksin (riskiluku) kuvaamaan tien vaarallisuutta. Riskiluvun määrittämisessä käytetään 13 muuttujaa. Koululiitua käyttää kuljetustarpeen arvioinnissa yli 130 kuntaa eri puolilla Suomea. Tutustu Koululiituun.

Auton merkitsemisellä ja reitin suunnittelulla lisätään turvallisuutta

Koulu- ja päivähoitokuljetuksessa, jonka järjestää kunta, kuntayhtymä, koulu tai laitos tilausliikenteenä ja kuljetukseen saadaan kunnan tai valtion tukea, käytettävässä autossa tulee olla edessä ja takana neliön muotoinen, heijastavalla keltaisella pohjalla varustettu kilpi, jonka sivut ovat 40 senttimetriä pitkiä, jossa on 25 millimetriä leveät punaiset reunat ja jonka keskellä on samanlainen musta kuvio kuin tämän lain liitteen 3.1 mukaisessa liikennemerkissä A17, Lapsia. Kilpi on kiinnitettävä siten, että sen yläreuna on enintään 150 senttimetrin korkeudella tien pinnasta. Henkilöautoissa kilpi saadaan kuitenkin asentaa myös katolle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kilpi saadaan henkilöautoissa korvata taksivalaisimen päälle tai sen tilalle asennetulla vähintään taksivalaisimen kokoisella keltaisella kuvulla, jossa on samanlainen musta kuvio kuin liikennemerkissä A17. Kuvussa on koulu- ja päivähoitokuljetuksen aikana käytettävä valoa.

Koulu- ja päivähoitokuljetuksen päätyttyä kilpi tai kupu on heti poistettava.

Koulukuljetusreittien suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon, että matkustajat eivät autoon noustessaan tai siitä poistuessaan tarpeettomasti joudu ylittämään ajorataa. Vaarallisimpia ovat sellaiset tilanteet, joissa oppilas ryntää koulukuljetusautoon tai juoksee pysähtyneen auton edestä tai takaa tien yli.

Koulujen läheisyydessä kuljetusautoihin nousemis- ja poistumispaikkojen suunnittelussa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että ajoneuvoliikenne ei vaaranna kuljetettavien tai muiden alueella liikkuvien turvallisuutta.

Alkolukko on pakollinen koulukuljetuksissa

Alkolukko on koulu- ja päivähoitokuljetuksissa pakollinen. Alkolukotonta autoa voidaan käyttää tilapäisesti enintään viisi päivää, esimerkiksi alkolukollisen auton korjauksen vuoksi. Poikkeustilanteesta on viipymättä ilmoitettava kuljetuksen tilaajalle.

Alkolukon käyttörikkomuksesta seuraa sakkorangaistus.

Aihepiirit: