Kuljetuksiin saadaan kunnan tai valtion tukea. Kuntien järjestämissä koulukyydeissä matkustaa päivittäin kodeista kouluun ja sieltä takaisin runsaat 120 000 lasta.

Koulukuljetusasetus koskee

  • päivähoitokuljetuksia
  • esi-, perus-, ja lisäopetusta saavia ja
  • toisen asteen koulutusta.

Jos esikoululaisen matkat kotoa tai päivähoidosta esiopetukseen ja takaisin muodostuvat iän tai muiden olojen takia oppilaalle liian vaikeaksi tai vaaralliseksi tai oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, hänellä on oikeus maksuttomaan. Kunta kuljetuksen järjestäjänä päättää, miten kuljetus toteutetaan. (Perusopetuslaki 32 §).

Koulukuljetuspäätöksiä tehtäessä koulumatkan vaarallisuuden arviointiin voidaan käyttää apuna Koululiitua. Koululiitu on laskentamenetelmä, joka arvioi tiestön ja liikenteen ominaisuuksien perusteella indeksin (riskiluku) kuvaamaan tien vaarallisuutta. Riskiluvun määrittämisessä käytetään 13 muuttujaa. Koululiitua on käyttänyt kuljetustarpeen arvioinnissa noin 200 kuntaa eri puolilla Suomea. Tutustu Koululiituun.

Reitin valinnalla lisätään turvallisuutta

Koulukuljetusreitti on valittava siten, että matkustajat eivät autoon noustessaan tai siitä poistuessaan tarpeettomasti joudu ylittämään ajorataa. Vaarallisimpia ovat sellaiset tilanteet, joissa oppilas ryntää koulukuljetusautoon tai juoksee pysähtyneen auton edestä tai takaa tien yli.

Koulujen luona autoihin on noustava ja niistä poistuttava tähän tarkoitukseen varatulla ja erikseen merkityllä paikalla. Sen on sijaittava koulun alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Paikan valinnassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että ajoneuvoliikenne ei vaaranna kuljetettavien tai muiden alueella liikkuvien turvallisuutta.

Koulukuljetusautossa on oltava oppilasluettelo. Auto on merkittävä edessä ja takana olevalla koulukyytikilvellä. Kilven saa korvata takseissa valaistulla koulukuljetusta ilmaisevalla kuvulla.
Kuljettajan lisäksi autossa voidaan kuljettaa enintään rekisteriin merkityn istumapaikkaluvun mukainen määrä matkustajia.

Koulukuljetusauton nopeusrajoitus on 80 km/h.

Alkolukko on pakollinen koulukuljetuksissa

Alkolukko on koulu- ja päivähoitokuljetuksissa pakollinen. Alkolukotonta autoa voidaan käyttää tilapäisesti enintään viisi päivää, esimerkiksi alkolukollisen auton korjauksen vuoksi. Poikkeustilanteesta on viipymättä ilmoitettava kuljetuksen tilaajalle.

Alkolukon käyttörikkomuksesta seuraa sakkorangaistus. Poliisin on ilmoitettava epäillystä käyttörikkomuksesta kuljetuksen tilaajalle.

Aihepiirit: