Kuntien järjestämissä koulukyydeissä matkustaa päivittäin kodeista kouluun ja sieltä takaisin runsaat 100 000 perusopetusikäistä oppilasta.

Perusopetuslaissa (32§) määritellään, missä tilanteissa ja kenelle koulukuljetus on järjestettävä. Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Tieliikennelain (142§ ja 143§) ehtoja sovelletaan koulu- ja päivähoitokuljetuksessa, jonka järjestää kunta, kuntayhtymä, koulu tai laitos tilausliikenteenä ja kuljetukseen saadaan kunnan tai valtion tukea.

Koulukuljetuspäätöksiä tehtäessä koulumatkan vaarallisuuden arviointiin voidaan käyttää apuna maksullista Rambollin Koululiitu-menetelmää. Koululiitu on laskentamenetelmä, joka arvioi tiestön ja liikenteen ominaisuuksien perusteella indeksin (riskiluku) kuvaamaan tien vaarallisuutta. Riskiluvun määrittämisessä käytetään 13 muuttujaa. Koululiitua käyttää kuljetustarpeen arvioinnissa yli 130 kuntaa eri puolilla Suomea. Tutustu Koululiituun.

Auton merkitsemisellä ja reitin suunnittelulla lisätään turvallisuutta

Jos autoa käytetään tilausliikenteenä järjestettävään koulu- ja päivähoitokuljetukseen, joka saa kunnan tai valtion tukea, tulee siinä olla eteenpäin näkyvä kilpi. Kilven pitää olla heijastava tai valaistu. Kyseessä voi olla myös taksivalon päälle tai tilalle asennettava kupu. Kilven tai kuvun tulee olla pohjaväriltään keltainen ja siinä tulee olla punaiset reunat sekä keskellä samanlainen musta kuvio kuin liikennemerkissä A17: "Lapsia". Kilven tai kuvun pitää olla kooltaan, sijoittelultaan ja näkyvyydeltään sellainen, että kyytiä odottavat näkevät sen riittävän kaukaa, jotta voivat pysäyttää auton. Kilpi tai kupu saa näkyä myös muihin suuntiin kuin eteenpäin. Kilpi tai kupu saa valaista tai heijastaa vain keltaista väriä. Kilpi tai kupu ei saa häiritä muita tienkäyttäjiä. Edellä tarkoitettua koulu- ja päivähoitokuljetuksen merkintää ei saa käyttää muulloin kuin koulu- ja päivähoitokuljetuksen aikana. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä kilven ja kuvun sijoittamisesta, koosta, väreistä sekä heijastavuus- ja valaisuominaisuuksista.

Koulukuljetusreittien suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon, että matkustajat eivät autoon noustessaan tai siitä poistuessaan tarpeettomasti joudu ylittämään ajorataa. Vaarallisimpia ovat sellaiset tilanteet, joissa oppilas ryntää koulukuljetusautoon tai juoksee pysähtyneen auton edestä tai takaa tien yli.

Koulujen läheisyydessä kuljetusautoihin nousemis- ja poistumispaikkojen suunnittelussa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että ajoneuvoliikenne ei vaaranna kuljetettavien tai muiden alueella liikkuvien turvallisuutta.

Alkolukko on pakollinen koulukuljetuksissa

Alkolukko on koulu- ja päivähoitokuljetuksissa pakollinen. Alkolukotonta autoa voidaan käyttää tilapäisesti enintään viisi päivää, esimerkiksi alkolukollisen auton korjauksen vuoksi. Poikkeustilanteesta on viipymättä ilmoitettava kuljetuksen tilaajalle.

Alkolukon käyttörikkomuksesta seuraa sakkorangaistus.

Aihepiirit: