Kuntien järjestämissä koulukyydeissä matkustaa päivittäin kodeista kouluun ja sieltä takaisin runsaat 120 000 lasta.

Perusopetuslain 32 §:ssä määritellään, missä tilanteissa ja kenelle koulukuljetus on järjestettävä. Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. 

LVM:n koulu- ja päivähoitokuljetusasetuksen ehtoja sovelletaan päivähoitokuljetuksiin ja esiopetukseen, perusopetukseen ja lisäopetukseen osallistuvien oppilaiden sekä toisen asteen koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden kuljetuksiin, jos kuljetuksen järjestää kunta, kuntayhtymä, koulu tai laitos tilausliikenteenä ja kuljetukseen saadaan kunnan tai valtion tukea.

Koulukuljetuspäätöksiä tehtäessä koulumatkan vaarallisuuden arviointiin voidaan käyttää apuna Koululiitua. Koululiitu on laskentamenetelmä, joka arvioi tiestön ja liikenteen ominaisuuksien perusteella indeksin (riskiluku) kuvaamaan tien vaarallisuutta. Riskiluvun määrittämisessä käytetään 13 muuttujaa. Koululiitua on käyttänyt kuljetustarpeen arvioinnissa noin 200 kuntaa eri puolilla Suomea. Tutustu Koululiituun.

Reitin valinnalla lisätään turvallisuutta

Koulukuljetusreitti on valittava siten, että matkustajat eivät autoon noustessaan tai siitä poistuessaan tarpeettomasti joudu ylittämään ajorataa. Vaarallisimpia ovat sellaiset tilanteet, joissa oppilas ryntää koulukuljetusautoon tai juoksee pysähtyneen auton edestä tai takaa tien yli.

Koulujen luona autoihin on noustava ja niistä poistuttava tähän tarkoitukseen varatulla ja erikseen merkityllä paikalla. Sen on sijaittava koulun alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Paikan valinnassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että ajoneuvoliikenne ei vaaranna kuljetettavien tai muiden alueella liikkuvien turvallisuutta.

Koulukuljetusautossa on oltava oppilasluettelo. Auto on merkittävä edessä ja takana olevalla koulukyytikilvellä. Kilven saa korvata takseissa valaistulla koulukuljetusta ilmaisevalla kuvulla.
Kuljettajan lisäksi autossa voidaan kuljettaa enintään rekisteriin merkityn istumapaikkaluvun mukainen määrä matkustajia.

Koulukuljetusauton nopeusrajoitus on 80 km/h.

Alkolukko on pakollinen koulukuljetuksissa

Alkolukko on koulu- ja päivähoitokuljetuksissa pakollinen. Alkolukotonta autoa voidaan käyttää tilapäisesti enintään viisi päivää, esimerkiksi alkolukollisen auton korjauksen vuoksi. Poikkeustilanteesta on viipymättä ilmoitettava kuljetuksen tilaajalle.

Alkolukon käyttörikkomuksesta seuraa sakkorangaistus. Poliisin on ilmoitettava epäillystä käyttörikkomuksesta kuljetuksen tilaajalle.

Aihepiirit: