Gå till innehållet

Unga förare hoppas att kompisarna berättar om de känner sig otrygga i bilen

Enligt en ny enkätundersökning utförd av Trafikskyddet önskar unga förare att de skulle få höra om en passagerare är rädd för att åka med hen. Med #SafeSpaceAutoon-kampanjen vill vi uppmuntra unga passagerare att uttrycka rädslor eller beröm högt åt föraren.

För unga förare ökar risken för olyckor när baksätet är fullt med kompisar. Grupptryck kan öka den ungas risktagande i trafiken och få hen att agera mot sina egna principer. I stället för att hetsa upp kan kompisarna också stöda föraren under körningen och vid behov ingripa i chaufförens farliga körsätt.

Många unga förare förhåller sig positivt till respons från passagerare. Enligt Trafikskyddets enkät ansåg sju av tio (75 %) 15-24-åringar att det är bra om passagerare berättar om hen är rädd för att åka med föraren.*

”Kompisarna har en stor roll i säkerheten under resan, särskilt genom att hjälpa och uppmuntra föraren, men också genom att ingripa i chaufförens riskfyllda beteende. Det lönar sig absolut att säga till om man är rädd för att åka med en kompis ”, uppmuntrar Rutila.

Unga är väldigt negativa till risktagning i trafiken

Om någon oroar sig för kompisens körsätt är det sannolikt att någon annan i bilen tänker likadant. Av ungdomar som svarade på enkäten uppgav tre av fyra (74 %) att de ogillar starkt om föraren kör riskfyllt. Ändå skulle hälften av dem som är negativa till riskfylld körning kunna åka med en förare som kör på det sättet. 

Största delen av ungdomarna strävar efter att röra sig så säkert som möjligt i trafiken men det egna beteendet kan mycket väl också anpassas till kompisgruppens normer. I grupp är det lätt att tro att ingen annan anser att det är viktigt att till exempel följa hastighetsbegränsningarna om saken inte diskuteras. Andra kan dock starkt ogilla fortkörning för sig själv. Om de inte säger sina tankar högt kan det uppstå en pluralistisk ignorans om att alla tror att överträdelser av hastighetsbegränsningarna är allmänt accepterade i gruppen. Genom att säga till om saken kan man lugna ner både sig själv och någon annan passagerare.

”Även passagerarna ansvarar för att resan framskrider på ett säkert sätt och de har också möjlighet att göra bra val i bilen. Man kan slå sönder pluralistiska ignoransen genom att öppna munnen”, berättar Rutila.

Med kampanjen #SafeSpaceAutoon uppmuntrar vi dig att säga till chauffören om du är rädd

Trafikskyddets #SafeSpaceAutoon-kampanj för unga syns och hörs under de två första veckorna i juli bland annat i sociala medier, köpcentrum, biografer och radion. Huvudtemat för kampanjen som inleddes i april är passagerarfärdigheter med hjälp av vilka passageraren kan stöda föraren och främja en trygg framfärd.

Med hjälp av kampanjen uppmanar vi ungdomarna både att uttrycka sin oro och ge beröm när kompisen agerar säkert i en körsituation. 

”Vi vill att de unga ska inse att var och en genom sitt eget agerande eller sin egen passivitet kan påverka resans säkerhet. Syftet är alltså att få den unga att fundera på vad hen själv kan göra så att alla kommer fram säkert”, kommenterar Rutila. 

Följ kampanjen i sociala medier med taggarna #SafeSpaceAutoon och #Liikenneturva.

*Trafikskyddet utredde i maj 2022 hur 15-24-åringar förhåller sig till trafiken. Kantar TNS Oy genomförde enkäten och den besvarades av sammanlagt 929 unga, varav 72 procent hade B-körkort.