Gå till innehållet
Trafiksäkerhet är ett viktigt tema för ungdomsarbetare

Av Trafikskyddets enkät framgår att nästan alla ungdomsarbetare behandlar trafikfostran i sitt eget arbete. Tre av fem oroar sig för de ungas trafikbeteende inom sitt eget område.

Av Trafikskyddets enkät* framgår att trafiksäkerhet är ett viktigt tema för ungdomsarbetet. Över nio av tio (91 %) ungdomsarbetare berättar att de behandlar trafikfostran i sitt eget arbete. Trots det anser över två av tre (71 %) av de som svarade på enkäten att trafikfostran kunde behandlas mer inom ungdomsarbetet än i nuläget.

”Ungdomarna rör sig mycket i trafiken, så det är naturligt att ämnet också lyfts fram inom ungdomsarbetet. Enligt enkäten diskuterar man oftast trafiken med ungdomarna vid sidan av annat. Det är förståeligt om dessa diskussioner väcker ett behov av en mer omfattande behandling av temat”, säger Eeva-Liisa Markkanen, planerare vid Trafikskyddet.

Trots den positiva utvecklingen under de senaste åren är unga överrepresenterade i trafikolyckor. Nästan var tredje person som skadats i vägtrafiken är 15–24 år och trafiksäkerheten i åldersgruppen är sämre i Finland än genomsnittet i EU. Detta syns också i enkätresultaten, eftersom nästan tre av fem (59 %) ungdomsarbetare berättar att de ungas trafikbeteende inom det egna området oroar.

”Trafiksäkerheten bland unga är ett återkommande ämne som har varit mycket aktuellt även under pandemin. Undantagsförhållandena påverkar ungdomarna mycket när den ledda hobbyverksamheten är på paus och ungdomslokalerna och andra mötesplatser är stängda. Att röra sig och samlas i trafiken är ett av de fåtal saker som man nu kan göra på ett relativt normalt sätt”, funderar Markkanen.

Vuxna ska föregå med gott exempel i stället för att öka riskerna

I enkäten lyfter man också starkt fram de vuxnas roll i trafiken. Nästan hälften (48 %) av ungdomsarbetarna upplever att de vuxna borde förhålla sig mer positivt till unga i trafiken. Dessutom anser cirka två av fem (42 %) av de som svarade på enkäten att vissa vuxnas handlingssätt gentemot unga äventyrar deras säkerhet i trafiken.

”Även i vår enkät till unga upplevde hela hälften att vuxna ibland avsiktligt mobbar unga förare i trafiken. Vi vuxna borde förstå att unga bara övar på att ta sig fram tryggt i trafiken och ta hänsyn till andra. De vuxna ska också föregå med gott exempel i trafiken och inte öka riskerna”, betonar Markkanen.

Trafikskyddet erbjuder stöd för ungdomsarbetare

De som svarat på enkäten anser att de vanligaste faktorerna som ökar risken för unga i trafiken är fortkörning, körning med trimmad moped samt att köra på bakhjulet eller annan riskfylld körning. Den nya mopedsäsongen är återigen på intågande och man kan till exempel få stöd för att tala om detta aktuella ämne via Trafikskyddets mopedvideor (Öppnas i ett nytt fönster).

”Överlag gör ungdomsarbetarna ett viktigt arbete genom att vara närvarande i de ungas vardag och samtidigt lyfta fram tryggt beteende i trafiken. De behöver stöd för att behandla ämnet och det försöker vi ge just med hjälp av olika material eller utbildningar”, konstaterar Markkanen.

*Trafikskyddet utredde ungdomsarbetarnas erfarenheter av trafikfostran inom ungdomsarbetet med en enkät våren 2020. Enkäten besvarades av sammanlagt 146 yrkespersoner som arbetar med ungdomsarbete från olika delar av Finland. Materialet samlades in med både en öppen webbenkät och en pappersblankett i samband med evenemanget Nuori2020.