Gå till innehållet
Sähköpotkulautailija noudattaa liikenteessä pyöräiliijän liikennesääntöjä
Trafikreglerna gäller även den som åker elsparkcykel

En stor del av de som svarade på Trafikskyddets enkät upplever att personer som rör sig med elsparkcykel inte följer trafikreglerna. Däremot anser endast en tredjedel av respondenterna att reglerna för elsparkcyklar är svåra. Trafikskyddets kampanj Kör riktigt som inleds idag repeterar de centrala reglerna för elsparkcykling.

När Trafikskyddet i slutet av 2022* utredde finländarnas inställning till elsparkcykling upplevde nästan hälften att uthyrningsbara elsparkcyklar lämpade sig väl för stadstrafiken. Över hälften ansåg att det fanns för många uthyrningsbara elsparkcyklar sommaren 2022. Bara mindre än en femtedel upplevde att elsparkcyklisternas sätt att agera utvecklades i en bättre riktning under sommaren. Trafikskyddets utbildningshandledare Pasi Pohjonen påpekar att alla, oberoende av vilket fordon man rör sig med i trafiken, måste visa respekt för gemensamma regler och ta hänsyn till andra trafikanter.

”En elsparkcykel är också ett fordon. När man ger sig ut i trafiken med ett fordon måste man känna till de trafikregler som gäller. Om man har bristande kunskaper om reglerna eller inte lyckas följa dem kan det orsaka farliga situationer och olyckor samt försämra atmosfären i trafiken. När reglerna inte följs kan det göra att folk förhåller sig mera negativt till motionsformen i allmänhet”, summerar Pohjonen.

”När elsparkcykelns strukturella maximihastighet är över 15 km/h följer man reglerna för cyklister och åker längs leder avsedda för cyklar. Om cykelbana saknas ska man förflytta sig till körbanan eller stiga av sparkcykeln. En elsparkcykel med maxhastighet över 15 km/h får inte användas på trottoaren”, fyller Trafikskyddets kontaktchef Tomi Rossi i.

Många skriver under att reglerna är tydliga. Endast en tredjedel av de som svarade på Trafikskyddets enkät upplevde att reglerna för elsparkcykling var svåra. Däremot upplever tre av fyra att de som rör sig med elsparkcykel inte följer trafikreglerna.

Elsparkcykeln är inget färdmedel för blöta kvällar

Trafikskyddets kampanj som startar idag går igenom reglerna för elsparkcykling. Kampanjens slogan Kör riktigt uppmuntrar till säkra val. Till exempel sker en betydande del av olyckorna med elsparkcykel då föraren är onykter. När man är berusad borde man däremot inte styra något fordon alls.

”En elsparkcykel som man enkelt kan hyra och ta i bruk kan kännas lockande i sommarkvällarna. Det är bra att på förhand fundera hur man tar sig fram under blötare kvällar, så man inte fattar mindre nyktra beslut när man är berusad”, betonar Pohjonen.

Man får inte heller ta med en kompis på en elsparkcykel eller transportera ett barn.

”Elsparkcyklarna är endast avsedda för en person i taget. Skyddsutrustning, men också personens kroppsbyggnad, påverkar hur allvarliga olyckor som uppstår när man faller eller krockar med oskyddade fordon. Om man i strid med reglerna till exempel transporterar ett barn mellan föräldern och styrinrättningen, löper barnet vid en kollision stor risk att skada ansiktet och bröstkorgen mot styrstången eller mot ett framförliggande hinder. Dessutom svingas ännu förälderns massa bakifrån på barnet”, varnar Rossi.

Elsparkcyklister följer inte trafikreglerna

Reglerna som gäller elsparkcykling är svåra

Jag tycker att elsparkcyklar som hyrs ut lämpar sig väl för stadstrafik

Det fanns för många uthyrningsbara elsparkcyklar förra sommaren

Elsparkcyklisternas agerande förbättrades förra sommaren

*Trafikskyddet utredde finländarnas tankar om trafiken i november 2022. Enkäten som genomfördes av Kantar Public besvarades av sammanlagt 1 113 personer, varav 82 procent körde bil.