Gå till innehållet
Pyöräilijän ohittaminen maantiellä.
Man kör om cyklister på landsvägen med för litet avstånd

Trafikskyddets enkät rapporterade om ofta för små säkerhetsavstånd, okunskap och risktagning i samband med omkörningen av cyklister. Sommaren och dess olika cykelevenemang, såsom Saimaa Cycle Tour, leder till ett ökat antal cyklister även på landsvägarna. Ett säkert sätt att köra om cyklister att passera dem på den intilliggande filen

Största delen av bilisterna som svarade på Trafikskyddets enkät* under våren upplever att de håller ett säkert avstånd när de kör om cyklister. Ändå anser sju av tio att bilister kör om cyklisterna för nära. Var femte person som kör om en cyklist upplever att man i allmänhet inte behöver väja in på filen för den mötande trafiken.

”Vid omkörning får cyklisten inte nödvändigtvis det utrymme som cyklisten behöver. Att bedöma säkerhetsavståndet från sidled kan vara ett osäkert sätt att gå tillväga på när man ser på situationen utifrån eller från cykelsitsen. Ett säkert omkörningsavstånd påverkas också av fordonets hastighet och storlek. Luftströmmen kan göra att cykeln börjar kasta och orsaka en farlig situation. Man garanterar säkerheten vid en omkörning genom att välja rätt omkörningsplats och använda filen bredvid cyklisten”, betonar Trafikskyddets kontaktchef Leena Piippa.

Förbered dig på tvåhjuliga i trafiken under sommaren

Sommaren sätter fart på både stugtrafiken och cykelturismen och för med sig cykelevenemang till olika delar av Finland. Saimaa Cycle Tour är ett cykelevenemang som går runt Saimen och på samma vägar som många människors färd till sina stugor. Hundratals människor väntas komma till cykelevenemanget, och i Saimaa Cycle Tours fall väntas tusentals cyklister. Det här bör beaktas redan innan man sätter sig bakom ratten.

”Det är klart att det under evenemangets gång uppstår omkörningssituationer för många bilister. Om omkörningsplatsen inte genast öppnas till exempel på grund av sikthinder, ska man stanna på tillräckligt avstånd bakom cyklisten. Att hamna bakom en cyklist en liten stund är inte ett stort dröjsmål med tanke på hela resan, så förhoppningsvis har varje förare tålamod”, förklarar Juho Suikkari vid Saimaa Cycle Tour. 

Framförhållning är ett sätt att öka säkerheten även i den här situationen. När man upptäcker en cyklist framför sig ska man lyfta foten från gasen och stänga av farthållaren. På så sätt kan man bättre förutse omkörningssituationen och behöver inte göra plötsliga inbromsningar bakom cyklisten i händelse av att det kommer mötande trafik.

Man måste vänta på att en säker omkörningssituation uppenbarar sig

Av de bilister som svarade på Trafikskyddets enkät skulle ungefär var tionde inte nödvändigtvis vara tillräckligt långt bakom cyklisten, ifall det hade uppstått risker i samband med omkörningssituationen. Ungefär var femte bilist upplever att det alltid finns plats att köra om en cyklist och att cyklister som kör längs körbanans kant därför inte påverkar körhastigheten. Endast 32 procent berättar att de aldrig har kört om en cyklist på en landsväg när det kommit en bil i den mötande filen. På motsvarande sätt säger 40 procent att de inte har gjort en omkörning i en situation där det inte finns tillräcklig sikt. Av alla som svarade på enkäten ansåg 17 procent att man får köra om cyklister på körbanan även inom ett område med omkörningsförbud, också om man då skulle bli tvungen att passera spärrlinjen.

”Svaren tyder på att man inte förhåller sig lika allvarligt till omkörning av cyklister som till omkörning av andra fordon. När det gäller cyklister borde man dock vara ännu noggrannare, eftersom de inte har ett skyddande skal av plåt runt sig. Man ska endast köra om när omkörningsplatsen är säker och laglig. Sikten är alltså tillräcklig, ingen kommer emot och man kan hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till den som man kör om såväl före, under som efter omkörningen”, betonar Piippa.

Mer information

kontaktchef Leena Piippa, Trafikskyddet, tfn 020 7282 386
Juho Suikkari, Saimaa Cycle Tour, tfn 050 353 8281

*Trafikskyddet utredde upplevelser om omkörning av cyklister med en enkätundersökning i mars–april 2022.  Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy och besvarades av sammanlagt 1029 personer, varav 81 procent var bilister.