Gå till innehållet
Kuljettaja astumassa autoon.
Äldre personer oroar sig för körhälsan

Trafikskyddets färska enkät visar att var sjunde bilist som fyllt 65 år har lagt märke till att körförmågan har försämrats med åldern. Man oroar sig också för den egna körhälsan. Å andra sidan berättar fler än fyra av fem att den erfarenhet som åldern medför också hjälper till att undvika risksituationer i trafiken.

I Trafikskyddets enkät för personer som fyllt 65 år* har nästan varannan respondent (44 %) lagt märke till att åldrandet medfört nya utmaningar för att röra sig i trafiken. Var sjunde respondent (15 %) som använder bil har lagt märke till att körförmågan har försämrats med åldern. Å andra sidan upplever en stor del (83 %) av de äldre förarna att erfarenhet hjälper till att undvika risksituationer i trafiken.

”Åldrandet försämrar oundvikligen funktionsförmågan. Ofta sker inga förändringar i körskickligheten, utan förmågan att köra tryggt i olika situationer försämras. Den erfarenhet och kompetens och det omdöme som åldern medför hjälper dock till att förutse och undvika många risker. Det är viktigt att regelbundet göra en uppföljning av sin hälsa och se upp för förändringar i körförmågan”, summerar Mia Nyholm, planerare vid Trafikskyddet.

”När man får problem med hälsan lönar det sig inte att vänta med läkarbesöket för att man är rädd för att förlora körrätten. Att behandla en sjukdom stöder ofta också körhälsan”, fortsätter Nyholm.

Nyholm berättar att man inte alltid ens tänker på de risker som döljer sig i ens eget körsätt.

”Om hälsan försämras kan målet bara vara att snabbt komma fram. Vid sjukdomar som framskrider långsammare märker man inte nödvändigtvis själv ens betydande förändringar i körförmågan. Närstående identifierar i allmänhet tecken och kan anmärka på saken. Då lönar det sig att lyssna.”

Nästan var tionde förare uppger i Trafikskyddets enkät att de oroar sig för sin egen körhälsa åtminstone då och då. De önskar också att de närstående skulle berätta om de märker förändringar i körförmågan. För en liten del har närstående uttryckt sin oro.

Man förbereder sig inte egentligen på att sluta köra bil

Över hälften av de äldre förarna som svarade på Trafikskyddets enkät uppger att de behöver bil för att sköta en familjemedlems eller närståendes ärenden. Nästan 90 % upplever att deras vardag skulle försvåras mycket om de inte kunde köra bil. Nästan tre av fyra tror att det också skulle innebära att man tvingas avstå från hobbyer eller att åka ut till stugan.

”Även pensionerade människor har många orsaker och behov att använda bil. I synnerhet äldre personer som bor på landet och långt från service tillförlitar sig ofta på sin egen bil. Även i tätare bebyggda områden kan det till exempel vara svårt att skjutsa barnbarn. Det är däremot inte aktuellt att sätta sig bakom ratten om körhälsan inte är på topp”, betonar Nyholm.

Hälften av de respondenter som kör bil hade inte på något sätt förberett sig på en vardag där körhälsan inte längre räcker till för att köra tryggt. Var tionde hade gjort eller tänker göra ändringar, en fjärdedel hade utrett andra möjliga färdsätt och var femte hade diskuterat saken med närstående.

”Det lönar sig att utreda alternativa färdsätt eller andra arrangemang och i mån av möjlighet även ta dem i bruk i god tid, inte först när man är tvungen. Att bevara körförmågan stöds också av att man rör sig fysiskt, åtminstone en del av resan. När funktionsförmågan försvagas blir det också ofta mer krävande att röra sig kortare sträckor. Hemkommunen kan till exempel erbjuda servicetrafik eller skjutstjänster. Kommunen kan även låna ut hjälpmedel som stöder rörligheten, eller ge ekonomiskt stöd för rörligheten”, berättar Nyholm.

*Trafikskyddet utredde äldres tankar om och erfarenhet av trafiken och att röra sig i trafiken med en enkät i augusti–oktober 2023. Enkäten genomfördes av Suomen Kyselytutkimus Oy och besvarades av sammanlagt 1 100 personer som fyllt 65 år. Informationen samlades in både som telefonintervjuer och med en elektronisk enkät.