Siirry sisältöön
Kuljettaja astumassa autoon.
Ikääntyneitä huolettaa ajoterveys

Joka seitsemäs 65 vuotta täyttänyt autoilija on huomannut ajokykynsä heikentyneen iän myötä, kertoo Liikenneturvan tuore kysely. Omasta ajoterveydestä kannetaan myös huolta. Toisaalta useampi kuin neljä viidestä kertoo iän tuoman kokemuksen auttavan myös välttämään riskitilanteita liikenteessä.

Liikenneturvan 65 vuotta täyttäneille suunnatussa kyselyssä* lähes joka toinen vastaaja (44 %) on huomannut ikääntymisen tuoneen uudenlaisia haasteita liikenteessä liikkumiseen. Autoilevista vastaajista joka seitsemäs (15 %) on huomannut ajokykynsä heikentyneen iän myötä. Toisaalta suuri osa (83 %) ikäkuljettajista kokee, että kokemus auttaa välttämään riskitilanteita liikenteessä.

”Ikääntyminen heikentää toimintakykyä vääjäämättä. Usein ajotaidossa ei tapahdu muutoksia, vaan kyky ajaa turvallisesti erilaisissa tilanteissa heikentyy. Iän tuoma kokemus, osaaminen ja harkinta auttavat kuitenkin ennakoimaan ja välttämään monia riskejä. Tärkeää on tehdä oman voinnin seurannasta tapa ja tarkkailla ajokyvyssä tapahtuvia muutoksia”, summaa Liikenneturvan suunnittelija Mia Nyholm.

”Terveydellisten ongelmien ilmaantuessa lääkärille menoa ei kannata viivyttää sen takia, että pelkää ajo-oikeuden menettämistä. Sairauden hoito tukee usein myös ajoterveyttä”, Nyholm jatkaa.

Nyholm kertoo, että aina ei tule edes ajatelleeksi omassa ajamisessa piileviä riskejä.

”Jos olotila heikkenee, tavoitteena voi olla vain päästä nopeasti perille. Hitaammin etenevissä sairauksissa ei välttämättä itse huomaa edes merkittäviä muutoksia ajokyvyssä. Läheiset yleensä tunnistavat merkit ja saattavat huomauttaa asiasta. Silloin kannattaa kuunnella.”

Lähes joka kymmenes kuljettajista kertoo Liikenneturvan kyselyssä kantavansa huolta omasta ajoterveydestään ainakin hetkellisesti. He myös toivovat, että läheiset kertoisivat, jos he huomaavat ajokyvyssä muutoksia. Pienelle osalle läheinen on ilmaissutkin huolestuneisuutensa.

Ajoterveyteen ja -kykyyn liittyviä väittämiä, samaa mieltä vastanneet autoilevat

Autolla ajamisen lopettamiseen ei juuri varauduta

Yli puolet Liikenneturvan kyselyyn vastanneista ikäkuljettajista kertoo tarvitsevansa autoa perheenjäsenen tai läheisen asioiden hoitamiseen. Lähes 90 prosenttia kokee arkensa hankaloituvan paljon, jos autoa ei olisi. Lähes kolme neljästä uskoo, että se tarkoittaisi myös harrastuksesta tai mökkeilystä luopumista.

”Myös eläkkeellä ihmisillä on monia syitä ja tarpeita auton käyttöön. Etenkin maalla ja kaukana palveluista asuvien ikääntyneiden liikkuminen nojaa usein omaan autoon. Myös tiheämmin asutuilla seuduilla voi esimerkiksi lastenlasten kuskaaminen olla hankalien yhteyksien päässä. Ratin taakse ei kuitenkaan ole asiaa, jos ajoterveys ei riitä”, Nyholm painottaa.

Puolet autoilevista vastaajista ei ollut varautunut mitenkään arjen pyörittämiseen tilanteessa, jossa ajoterveys ei enää riitä turvalliseen ajamiseen. Joka kymmenes oli muuttanut tai aikoo muuttaa, neljäsosa oli selvittänyt muita mahdollisia kulkutapoja ja joka viides oli keskustellut asiasta läheisensä kanssa.

”Vaihtoehtoisia kulkutapoja tai muita järjestelyjä kannattaa selvittää ja ottaa mahdollisuuksien mukaan myös käyttöön hyvissä ajoin, eikä vasta silloin, kun on pakko. Ajokyvyn säilyttämistä tukee myös omin voimin liikkuminen, edes osan matkasta. Kun toimintakyky heikkenee, lyhytkin liikkuminen muuttuu usein vaativammaksi. Asuinkunnalla voi olla esimerkiksi tarjolla palveluliikennettä, kyyditsemispalveluita, liikkumisen apuvälineitä lainaan tai rahallista tukea liikkumiseen”, Nyholm kertoo.

Autoiluun liittyviä väittämiä, samaa mieltä vastanneet autoilevat

Miten olet varautunut arkesi sujumiseen siltä varalta, että ajoterveytesi ei enää riitä turvalliseen autoiluun (autoilevat vastaajat)

*Liikenneturva selvitti ikääntyneiden ajatuksia ja kokemuksia liikenteestä ja liikkumisestä kyselyllä elo-lokakuussa 2023. Suomen Kyselytutkimus Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1100 iältään vähintään 65-vuotiasta henkilöä. Tieto kerättiin sekä puhelinhaastatteluna että sähköisellä kyselyllä.