Kun traktoria käytetään tienpitoon tai muihin tiellä tai sen vieressä tapahtuviin töihin, on sillä vapautuksia joistakin tieliikenteen säännöksistä. Traktori voi siihen kiinnitettyine työkoneineen olla myös hyvin leveä, sillä tienpitoon tai maatalouteen käytettäviin työkoneisiin, työvälineisiin ja hinattaviin laitteisiin ei sovelleta liikenteessä yleisesti sovellettavia päämittoja koskevia säännöksiä. Niitä saa kuitenkin kuljettaa yli 4 metriä leveänä vain, jos tielaitteet eivät rajoita liikkumista.

Työkone tai laite ei myöskään saa vaarantaa muuta liikennettä, ja kaikki kohtuudella vaadittavat toimenpiteet ylileveyden poistamiseksi on suoritettava.

Traktorin kaltaisten hitaiden ajoneuvojen kuljettajien on seurattava erityisesti takaa tulevaa muuta liikennettä. Traktorissa tai työkoneessa, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 50 km/h, on oltava hitaan ajoneuvon kilpi. Hitaan ajoneuvon kilpi täytyy olla traktoriin kiinnitetyssä työvälineessä tai perävaunussa, jos työväline tai perävaunu estää traktorissa olevan kilven näkymisen. Traktorin kuljettajan on tärkeää myös varmistaa, että sekä traktorissa että sen perävaunussa on asianmukaiset, toimivat ja puhtaat valot.

Turvavyön käyttäminen on traktorissa erittäin suositeltavaa, vaikkei se asennetuista turvavöistä huolimatta pakollista olekaan. Traktorimönkijöillä ajaessa kypärän käyttäminen on pakollista, ellei sitä ole varustettu korilla tai turvakaarella.

Traktorin tai työkoneen ohittaminen

Vaikka traktori kulkee hitaasti, se voi käyttäytyä yllättävästi. Työkohteesta toiseen liikkuessaan traktori voi kääntyä paikoissa, joissa ei ole selkeää risteystä, esimerkiksi suoraan pellolle. Traktoreiden ja työkoneiden ohittaminen vaatii eritystä tarkkuutta. Oman vauhdin hiljentäminen ennen ohitusta ja kohtuullinen vauhdin kiihdytys ohituksen aikana säilyttävät yllättäviä tilanteita varten tarvittavan pelivaran.

Kääntyvää traktoria, puimuria tai muuta työkonetta väistettäessä tulee huomioida, että ne voivat leveinä tai muuten poikkeavan mitoituksen vuoksi vaatia käännöksissä reilumman tilan, ja siksi niillä kääntyessä voidaan joutua poikkeamaan normaaleista kääntymis- ja ryhmittymissäännöistä. Lisäksi tulee huomata, että maataloustyössä ajoneuvo helposti likaantuu, ja muun muassa taka-ja suuntavalot voivat myös olla lian peitossa, mikä hankaloittaa vilkun huomaamista.

Näin ohitat traktorin turvallisesti

  •  Alenna omaa ajonopeuttasi ennen ohitusta, jottei nopeusero ohitettavan hitaamman ajoneuvon kanssa ole liian suuri. Näin on enemmän aikaa reagoida.
  •  Älä aja liian lähelle edellä ajavaa traktoria, jotta voit paremmin nähdä traktorin eteen ja arvioida sopivan ohitusnäkyvyyden.
  •  Ennakoi traktorin kuljettajan aikeita seuraamalla traktorin vilkkuja, ajolinjan muutoksia sekä edessä olevaa liikenneympäristöä. Risteyksiä lähestyttäessä ei saa eikä kannata ohittaa.
  •  Siirry vastaantulevan kaistalle riittävän kaukana ohitettavasta traktorista. Näin ehdit tarvittaessa palata omalle kaistalle, jos osoittautuukin, ettei vapaata ohitustilaa olekaan tarpeeksi.

Traktoreiden määrittely ja luokittelu

Traktori on pääosin maa- ja metsätaloudessa käytettäväksi suunniteltu moottoriajoneuvo. Traktoreita käytetään paljon myös tienhoitotehtävissä sekä moninaisissa maansiirto- ja muissa kuljetuksissa.

Pyörillä varustetut traktorit kuuluvat ajoneuvoluokkaan T

Traktorit jaetaan ominaisuuksien mukaan luokkiin T1-T4. Suomessa perinteisessä maatalouskäytössä olevat traktorit kuuluvat luokkaan T1 ja niin sanotut traktorimönkijät kuuluvat pääosin luokkaan T3. Ominaisuuksien mukaan traktorien luokittelu on seuraava:

T1 -luokka

Pyörillä varustetut traktorit, joiden kuljettajaa lähinnä olevan akselin pienin raideväli on vähintään 1,15 metriä, omamassa ajokuntoisena yli 0,6 tonnia ja maavara enintään 1,0 m.

T2-luokka

Pyörillä varustetut traktorit, joiden pienin raideväli on alle 1,15 metriä, omamassa ajokuntoisena yli 0,6 tonnia ja maavara enintään 1,0 m.

T3-luokka

Pyörillä varustetut traktorit, joiden omamassa on ajokuntoisena enintään 0,6 tonnia.

T4-luokka

Erikoiskäyttöön tarkoitetut traktorit, kuten korkean maavaran traktorit (T4.1), erikoisleveät traktorit (T4.2) ja matalan maavaran traktorit (T4.3).

EU-asetus 167/2013 toi traktoreiden luokitteluun myös nopeuden mukaisen luokittelun. Ennen sitä traktoreiden rakenteellinen enimmäisnopeus oli 40 km/h lukuun ottamatta liikennetraktoreita, joiden rakenteellinen enimmäisnopeus on 50 km/h.

EU-asetuksen mukaisesti traktoreiden luokan perään merkitään suurimman rakenteellisen nopeuden mukaan kirjain a tai b seuraavasti:

  • a-kirjain pyörillä varustetuille traktoreille, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h
  • b-kirjain pyörillä varustetuille traktoreille, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h.

Liikennetraktori

Liikennetraktori on kansallinen ajoneuvoluokka, joka poistui uutena rekisteröitävien traktoreiden osalta vuoden 2017 lopussa. Liikennetraktorin suurin rakenteellinen nopeus on enintään 50 kilometriä tunnissa.

C-luokka

Telaketjuin liikkuvat ja ohjattavat traktorit.

Moottorityökoneet

Moottorityökone on työkoneeksi suunniteltu ja valmistettu ajoneuvo, joka ei rakenteensa takia sovellu matkustajien tai tavaroiden kuljettamiseen. Moottorityökone voi olla myös työmaalla tehtäviin kuljetuksiin, kuten maa-ainesten kuljetuksiin tarkoitettu dumpperi, jollei sitä luokitella kuorma-autoksi.

Traktorien ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset

T1-T3-luokan traktorien sekä T1-a - T4-a-luokan traktorien suurin liikenteessä sallittu nopeus on 40 km/h. Liikennetraktorin suurin sallittu nopeus on 50 kilometriä tunnissa. Nopean traktorin, eli b-luokan traktorin, suurin sallittu nopeus on 60 km/h. Kuitenkin sellaisen b-luokan nopean traktorin, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa ja joka on varustettu lukkiutumattomilla jarruilla, suurin sallittu nopeus on 80 kilometriä tunnissa.

Moottorityökoneen, kuten leikkuupuimurin, suurin sallittu nopeus on 40 km/h.

Traktorin ajokortti

Traktorin kuljettamiseen tarvittava ajokortti määräytyy traktorin rakenteellisen nopeuden ja enimmäismassan mukaan.

Traktoreiden kuljettaminen edellyttää hyväksytyn T-luokan (T1-a, T1-b, T2-a, T2-b ja T3-a) tai AM-121 (T3-b) tutkinnon suorittamista. T-luokan ajokortin saa aikaisintaan 15-vuotiaana. T-luokan ajokortilla saa ajaa traktoreita (paitsi T3-b -luokkaa), moottorityökonetta ja moottorikelkkaa niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen. B-luokan ajo-oikeus on oikeuttanut 1.7.2018 alkaen kuljettamaan kaikkia T-luokan ajoneuvoja (kuitenkin niin, että yli 60 km/h kulkevien traktoreiden ja niiden yhdistelmien massaraja on 3500 kg).

T3-b luokan kuljettajalta edellytetään vähintään AM-121 -korttia. Sen saa aikaisintaan 15-vuotiaana, ja kortin saamiseksi vaaditaan hyväksytyn teoria- ja ajokokeen suorittaminen.

Traktoreiden, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enemmän kuin 60 km/h ja kokonaismassa alle 3 500 kg, kuljettamiseen vaaditaan B-luokan ajokortti. Jos tällaiseen traktoriin on kytketty perävaunu, on ajokorttivaatimus BE.

Jos T- tai B-kortin on saanut ennen 1.1.2016, on oikeus kuljettaa myös liikennetraktoriksi rekisteröityä traktoria maa- ja metsätalouden kuljetuksissa.

Rakenteelliselta nopeudeltaan yli 60 km/h ja kokonaismassaltaan yli 3500 kg olevan traktorin kuljettajalla täytyy olla C1- tai C-luokan ajo-oikeus. Jos traktoriin on kytketty perävaunu, on ajokorttivaatimus C1E tai CE.

Traktorin kuljettajalta vaaditaan kuorma- ja linja-autokuljettajan ammattipätevyys silloin, kun traktorin kuljettaminen edellyttää kuorma-autokorttia ja kyseessä on kaupallinen ajo.

Liikennetraktori-ajokorttiluokka poistui 1.7.2018. Tätä ennen voimassa olleet liikennetraktorin ajo-oikeudet muutettiin traktorin ja mopoauton ajo-oikeuksiksi.

Lisätietoa traktorimönkijöiden luokituksesta mönkijäsivuiltamme.

Henkilökuljetus traktorilla

Traktoriin ja moottorityökoneeseen saa kuljettajan lisäksi ottaa kuljetettavaksi enintään kaksi henkilöä, jos näille on järjestetty kiinteät, turvalliset ja vaatimukset täyttävät istuimet. Henkilöt eivät saa haitata näkyvyyttä eivätkä muutoinkaan ajoneuvon kuljettamista. Turvavöiden käyttö on suositeltavaa myös traktoreissa, jos sellaiset on traktoriin asennettu.

Umpinaisella ohjaamolla varustetussa traktorissa ja moottorityökoneessa saa kuljettaa lasta, jos lapsen kuljettamista varten ajoneuvoon on kiinnitetty lapsen pituuteen ja painoon nähden sopiva turvaistuin tai muu lasten turvalaite. Tällainen istuin on kiinnitettävä luotettavasti ajoneuvoon ja lasta varten joko traktorissa tai turvalaitteessa tulee olla vähintään kolmen pisteen vyökiinnitys. Lapsen istuimen yläpuolella olevan vapaan tilan tulee olla kuormittamattoman istuimen istuinpinnasta ylöspäin mitattuna vähintään 800 mm.

Traktoriperävaunulla saa kuljettaa omaa työväkeä sekä perävaunun kuormaamiseen tai kuorman purkamiseen tarvittavaa apuväkeä työ- tai määräpaikalle ja sieltä takaisin ehdolla, että kuljetus voi tapahtua turvallisesti.

Traktorimönkijöitä koskevat lisäksi seuraavat määräykset

Kuljettajan ja matkustajan on ajon aikana käytettävä tyypiltään hyväksyttyä suojakypärää, jollei hänen sairautensa tai vammansa taikka muu erityinen syy sitä estä, ajettaessa ohjaustangolla ja satulamallisella istuimella varustetulla maastoajoneuvolla ja traktorilla, jota ei ole varustettu korilla tai turvakaarella.

Ohjaustangolla ja satulamallisella istuimella varustetussa ajoneuvossa lasta saa kuljettaa ainoastaan, jos lapsen paikallaan pysyminen voidaan luotettavasti varmistaa. Lapsen kuljettamiseen muulla ohjaustangolla varustetulla ajoneuvolla sovelletaan henkilöautoa koskevia säännöksiä.

Aihepiirit: