Siirry sisältöön
Pyöräiijä ohittaa kävelijöitä yhdistetyllä väylällä.

Tervetuloa liikenneturvallisuusstrategia

Tänään julkaistiin valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta. Sen kyljessä valmistui myös liikenneturvallisuusstrategia, joka on merkittävä teko turvallisemman liikenteen eteen jo itsessään. Molemmat viitoittavat Suomen tietä kohti liikenteen nollavisiota.

Liikenneturvallisuusstrategiaa (Avautuu uuteen ikkunaan) on tehty liikenne- ja viestintäministeriön johdolla pari viimeistä vuotta. Strategia käsittää kaikki liikennemuodot, mutta eritystä huomiota siinä saa tieliikenne, joka vaikuttaa kaikkien suomalaisen arjessa päivittäin.

Suomessa liikenneturvallisuustyön uusi kirivaihe käynnistyi jo pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa. Hallitus kirjasi ohjelmaansa, että liikenneturvallisuuden parantaminen otetaan uudelleen mukaan liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Liikenneturvallisuusstrategia onkin tärkeä ja merkittävä liikenneturvallisuusteko jo itsessään. Se ei ole vain bittiavaruuteen hukkuva kirjoitelma vaan tahdonilmaus.

Suunnitelmallisuus on liikenneturvallisuustyön yksi tärkeimmistä elementeistä. Sekä European Transport Safety Council että Maailman terveysjärjestö WHO ovat korostaneet tämän askeleen merkitystä. Se on kuin talon rakennusurakan aloittava tekninen piirros, joka herättää työmaan käyntiin ja mahdollistaa eri urakoitsijoiden, sähköasentajien ja putkimiesten työskentelyn kohti yhteisesti visioitua harjakorkeutta.

Nollavisio tekee paluun

Tavoitteena liikenneturvallisuusstrategiassa on nollavisio – visio liikenteestä, jossa kenenkään ei tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua. Käytännössä vuoteen 2030 mennessä liikennekuolemia tulisi olla alle 100. Myös vakavien loukkaantumisten määrää tulee vähentää vähintään puoleen vuoden 2020 tasosta.

Nollavisio ei ajatuksena ole uusi, mutta aika sille on kypsempi. Nollavisio koki vähättelyä 2000-luvun alkupuolella, mutta siitä on siirrytty kohti sen ymmärrystä, että muunlainen visio liikenteen turvallisuudesta ei ole inhimillisesti kestävä tai hyväksyttävä.

On ilmiselvää, että liikennekuolemien ja -loukkaantumisten määrän jatkuva vähentäminen vaatii uutta tahtoa, uutta innostusta ja uusia turvallisuustoimia. Suomen tieliikenteen turvallisuuskehitys on ollut yksi Euroopan heikoimmista sekä 10 että 20 vuoden aikajänteellä. Viimeisimmässä eurooppalaisessa vertailussa olemme vajonneet sijalle 15, kun verrataan tieliikenteessä menehtyneitä suhteutettuna väkilukuun (ETSC PIN 15/2021).

Konkreettisia keinoja ja toimia

Liikenneturvallisuusstrategiassa on tarkoitus löytää vaikuttavia keinoja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Näitä keinoja on listattu strategian mukana julkaistuun toimenpideohjelmaan, joka on strategiatyön kiinnostavin ja konkreettisin osuus. Mitä teemme jatkossa toisin?

Toimenpideohjelmasta löytyy yhteensä 103 toimenpidettä, joista 68 kohdistuu tieliikenteen turvallisuuteen. Listaus toimenpiteistä vastuutahoineen ja vaikutusarvioineen on tärkeä, sillä se mahdollistaa liikenneturvallisuustyön seuraamisen.

Laajan toimenpidelistauksen joukossa on moninaisia toimia ja tulevaisuuden työkohteita Liikenneturvallekin. Osa tutumpia ja osa uudempia aluevaltauksia.

Yksi ohjelmaan kirjattu kokonaisuus on nopeuden hallinta. Liikenneturvalle se tietää jatkamista tutulla tiellä muun muassa kaupunkien ja kuntien kannustamisessa ajonopeuksien rauhoittamiseen. Kuntia herätellään lisäämään 30 km/h katuosuuksien määrää etenkin siellä, missä kävellään ja pyöräillään paljon. Kuntien etenemistä tässä työssä on olennaista myös seurata.

Toimenpiteissä tartutaan myös päihteisiin. Alkolukko on toimiva keino ehkäistä rattijuopumuksen uusimista. Jo nykyään alkolukko on vaihtoehto ajokiellolle, mutta käytössä aivan liian harvoin. Osittain tämä johtuu siitä, että järjestelmä ei kannusta alkolukon käyttöönottoon. Ohjelmaan onkin kirjattu, että nykykäytäntö tarkistetaan ja tarpeen vaatiessa päivitys ulotetaan myös lainsäädäntöön. Aiheeseen liittyy laajemminkin ajokieltojen pohdinta.

Lisäselvitykseen meni myös promilleraja pyöräilyyn ja sähköpotkulautailuun. Toimenpide sai runsaasti kannatusta keskeisiltä toimijoilta lausuntovaiheessa. Nykymuodossaan lainsäädäntö  tarjoaa poliisille heikosti keinoja puuttua päihtyneenä ajoon moottorittomalla ajoneuvolla ja siten vähentää tankojuopumusta. Selkeälle promilleraja on tarve ja nyt käynnistetään selvityshanke asian edistämiseksi.

Myös huumerattijuopumuksien seuraamuksista käynnistetään arviointihanke. Huumeet ovat yhä merkittävämpi tieliikenteen ongelma ja tätä ongelmaa tulee torjua myös lainsäädännön keinoin. Muissa Pohjoismaissa on olemassa toimivia ratkaisuja, jotka toisivat seuraamuksiin kohtuutta ja skaalaa. Eri huumausaineiden vaikutus ajokykyyn vaihtelee ja tämä voidaan huomioida paremmin.

Töitä valistajalle

Liikenneturvalle toimenpideohjelma antaa työnsarkaa. Valistusta ja koulutustehtäviä kirjattiin lukuisista aiheista, joita teemme yhdessä ja erikseen yhteistyökumppanien kanssa. Kokonaisuudessaan Liikenneturvan työlistan löydät alla olevasta taulukosta.

Tänään voimme juhlia tärkeiden asiakirjojen julkistusta, mutta työ ei odota. Seuraavaksi kääritäänkin hihat ja jatketaan hommia. Listattujen muutosten toimeenpanolle on annettu aikaa seuraavat viisi vuotta. Samalla on seurattava liikenneturvallisuustilanteen kehittymistä. Seurannalle perustetaan myös oma työryhmä ja lisäksi liikenneturvallisuus saa oman valtakunnallisen fooruminsa. Liikenneturvallisuudesta onkin tärkeä pitää melua ja muistuttaa päättäjiä ja kansalaisia siitä, että työtä liikenneturvallisuuden eteen on tehtävä – ja tehdään – joka päivä. Me onnistumme puolittamaan liikennekuolemat vuoteen 2030 mennessä – kysymys on tahdosta.

TunnisteToimenpideVastuutahoVaikutusarvio
13Luodaan mikroliikkumisen verkosto. Verkoston tehtäviä ovat muun muassa ajantasaisen tiedon kerääminen ja vaihtaminen. Lisäksi verkoston tehtävänä on tunnistaa mahdollisia sääntelytarpeita sekä uusia liikkumisen muotoja ja niiden vaikutuksia liikenneturvallisuuteenLiikenne- ja viestintävirasto. Verkoston jäseniä olisivat Onnettomuustietoinstituutti, Liikenneturva, Poliisihallitus ja THL, Tilastokeskus, Väylävirasto, kuntien edustajat, pelastustoimi sekä mikroliikkumiset palveluntarjoajat.Mikroliikkumisvälineet ovat uusi ilmiö, ja mm. sääntelyä tulee jatkuvasti kehittää seurantatiedon perusteella. Vaikutukset kohdistuvat nykytilanteessa erityisesti suurimpiin kaupunkeihin ja nuoriin.
14Kerätään systemaattisesti tietoa tienkäyttäjien asenteista ja kokemuksista eri menetelmin tieliikenneturvallisuuden edistämiseksi.LiikenneturvaTiedot tienkäyttäjien asenteista ja kokemuksista antavat tietoa tieliikenteen turvallisuuden tilasta. Tietoa voidaan hyödyntää tieliikenneturvallisuutta koskevassa päätöksenteossa.
27Alaikäisen lapsen suorittaessa kuljettajatutkintoa huoltajille tarjotaan päätöksenteon tueksi tietoa nuorten kehityksestä sekä kuljettajalta edellytettävistä valmiuksista.Liikenneturva, Liikenne- ja viestintävirasto, Autokoululiitto, AutoliittoTällä hetkellä huoltajille suunnattua viestintää ei kuljettajatutkinnon aikana ole. Jatkossa todennäköisesti vanhempien rooli alaikäisen nuoren ajokortin hankinnassa tulee kasvamaan, mikäli ajokorttilain uudistus toteutuu.
28Vanhempien merkitys liikennekasvatustyössä otetaan jatkossa paremmin huomioon ja selvitetään tehokkaita vanhempiin kohdistuvia opastamisen ja tiedottamisen toteutustapoja.LiikenneturvaVanhempiin kohdistuvilla toimenpiteillä sekä vanhempien nuorille asettamilla rajoituksilla ja valvonnalla voidaan vähentää nuorten riskialttiita tilanteita liikenteessä. Vaikutukset ovat kuitenkin pienempiä perheissä, joissa vanhemmat eivät itse ole sitoutuneita turvalliseen käyttäytymiseen. Riskikäyttäytyminen ja persoonallisuus näyttää periytyvän. Näin ollen kaikki vanhemmat eivät todennäköisesti vapaaehtoisesti vastaanota tarjottua tietoa.
29Tarjotaan vapaaehtoisia kursseja sekä koulutuksia ikääntyneille ajotaitojen ylläpitämiseksi ja tiedon lisäämiseksi uusista liikennesäännöistä.Kunnat, Eläkejärjestöt, Liikenneturva, Autoliitto, Autokoululiitto, Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry.Ikääntyneiden osuus tieliikenteessä on entisestään kasvamassa samoin kuin ikääntyneiden ajokortinhaltijoiden määrä. Ylläpitämällä ikääntyneiden ajotaitoja parannetaan niin ikääntyneiden kuin muidenkin liikkujien liikenneturvallisuutta. Erityisesti ikääntyneet miehet ovat keskimääräistä haastavammin tavoitettava kohdejoukko.
34Tuetaan ja kehitetään ehkäisevän päihdetyön tavoitteita ja menetelmiä huomioimaan päihteet liikenteessä. Kehitetään nuorten parissa työskenteleville ehkäisevää päihdetyötä sekä liikennekasvatusta yhdistäviä toimintamalleja, jotka huomioivat vertaisryhmän merkityksen nuoren päihteiden käyttöön ja liikennekäyttäytymiseen, tarjoavat nuorille keinoja torjua ryhmäpaineita sekä vahvistavat turvallisia valintoja tukevaa sosiaalista normia.THL ja Liikenneturva
sekä järjestöt, esimer-kiksi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Palkitsemalla turvallisia valintoja saadaan vähennettyä riskialtista ajotyyliä erityisesti nuorilla kuljettajilla. Myös ns. matkustajataitojen, kuten puuttuminen kuljettajan riskialttiiseen ajoon, opettamisesta on todettu olevan hyötyä.
35Edistetään turvallista liikkumista varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa. Pyöräliikennekasvatuksessa painotetaan erityisesti ennakointi- ja vuorovaikutustaitoja, turvavarusteiden käyttöä sekä kiinnitetään huomiota turvallisten asenteiden kehittymisen tukemiseen. Edistetään liikkumissuunnitelmia sekä turvallisten ja sujuvien reittien suunnittelua ja opastetaan joukkoliikenteen käyttöön.Kunnat, Pyöräliitto, Liikenneturva ja VanhempainliittoPyöräliikenteen kulkutapaosuuden kasvaessa tulevaisuudessa, ja hyvän turvallisuustilanteen säilyttämiseksi pyöräilykasvatukseen ja turvalaitteiden käytön edistämiseen tulee panostaa aiempaa enemmän.
43Huoltajille korostetaan heidän merkitystään liikennekasvatuksessa ja heidän oman esimerkkinsä tärkeyttä esimerkiksi turvavarusteiden käytössä. Tarjotaan opastavia materiaaleja muun muassa lapsen turvalliseen kuljettamiseen pyörällä.LiikenneturvaToimenpide on tärkeä ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Hyvän turvallisuustilanteen säilyttämiseksi vanhempien esimerkin tärkeyttä tulee korostaa aiempaa enemmän.
45Elinikäisen liikennekasvatuksen merkitystä korostetaan lisäämällä erityisesti työikäisten tienkäyttäjien ymmärrystä omasta roolista ja sen vaikutuksesta tieliikenneturvallisuuteen.Liikenneturva, ELY-keskukset ja kunnat.Työikäisten aiheuttamia kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtuu paljon, joten työikäiset on keskeinen liikenneturvallisuustyön kohderyhmä. Joukon tavoittaminen on haastavaa ja se vaatii erityyppisiä toimenpiteitä ja sekä mm. työpaikkojen kautta vaikuttamista. Työn tulee olla jatkuvaa ja pitkäjänteistä. Suuren joukon vuoksi myös kuolemien vähentämispotentiaali on suuri.
46Tuotetaan tiedotus- ja koulutusmateriaalia mikroliikkumisen liikennesäännöistä ja turvallisen liikenteen edellytyksistä. Lisäksi mikroliikkuminen huomioidaan liikennekasvatuksessa.Liikenneturva, Opetushallitus.Tietämättömyys tai piittaamattomuus liikennesäännöistä ovat usein sähköpotkulautaonnettomuuksien taustalla. Liikennesääntöjen tuntemus ja niiden noudattaminen ovat keskeinen osa omaa ja muiden turvallisuutta.
47Ylläpidetään ja vahvistetaan yleistä kielteistä suhtautumista päihtyneenä ajamiseen (ml. lääkkeiden vaikutuksen alaisena ajamiseen) viestinnän ja koulutuksen keinoin. Käynnistetään laaja, valtakunnallinen rattijuopumusta ja huumerattijuopumusta torjuva liikenneturvallisuuskampanja, joka perustuu sosiaalisen normin vahvistamiseen ja johon yhdistyy valvonta.Liikenneturva, Liikenne- ja viestintävirasto, poliisi, THL sekä järjestöt Tapaturmien ehkäisyverkostoRattijuopumuskampanjat vähentävät onnettomuuksia yleisiä liikenneturvallisuuskampanjoita enemmän. Vaikutuksen realisoituminen edellyttää laajaa kampanjaa, johon liitetään poliisin valvonta. Toimenpide tukee yhteiskunnan tahtotilaa päihteettömästä liikenteestä.
48Kohdistetaan turvallisuusviestintää erityisesti ikääntyville miehille liittyen ajoterveyteen ja ikääntymiseen. Hyödynnetään läheisten kautta vaikuttamista.LiikenneturvaToimenpiteen kohdejoukko on suuri mutta se on myös keskimääräistä haastavammin tavoitettavissa. Edellyttää hyvin kohdistettu ja henkilökohtaista viestintää yleisen kampanjoinnin tueksi.
49Viestitään ikääntyville eri yhteyksissä pyöräliikenteen turvalaitteista sekä heille suunnatuista polkupyöristä.LiikenneturvaIäkkäiden vakavia pyöräilyonnettomuuksia sattuu paljon verrattuna nuorempiin ikäryhmiin. Iäkkäät ovat yliedustettuina pyöräilijöiden kuolemaan ja vakavaan loukkaantumiseen johtaneissa onnettomuuksissa, ja iäkkäiden pyöräilyturvallisuuden edistämiseen tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota.
50Jatketaan turvallisten ajonopeuksien edistämistä poliisin perinteisen valvonnan ja turvallisuusviestinnän keinoin.Poliisihallitus, Liikenneturva.Perinteisellä liikennevalvonnalla on suuri merkitys liikenneturvallisuuden edistämisessä. Viestinnän ja valvonnan yhdistäminen on tehokas keino parantaa liikenneturvallisuutta.
53Lisätään tietoisuutta hirvieläinonnettomuuksista jatkamalla Hirvimerkki-kampanjaa.Metsästäjäliitto, Autokoululiitto, Liikenneturva.Kouluttamalla autoilijoita ennakoimaan hirvikolareita, kehittämällä uusia tapoja varoittaa riskialueista ja opastamalla, kuinka toimia kolarin sattuessa voidaan edistää liikenneturvallisuutta.
55Edistetään turvallista liikkumista tasoristeyksissä viestinnän keinoin.Liikenneturva ja Suomen tieyhdistys, ELY-keskukset, kunnat, Poliisihallitus, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto.Tienkäyttäjien puutteelliset tiedot turvallisesta käyttäytymisestä tasoristeystä ylitettäessä tai virheellinen vaaran arviointi ovat usein myötävaikuttamassa tasoristeysonnettomuuksien tapahtumiseen.