Siirry sisältöön
Uuden auton iso näyttöpaneeli.
Automaatio tieliikenteessä

Turvallisuus on keskeinen tieliikenteen automaation kehittämistä ja hyödyntämistä ohjaava tekijä. Kuljettajan toimintoja siirtyy tekniikan kehittyessä automaation hoidettavaksi. Automaatio tukee ja täydentää kuljettajan havainnointia ja auttaa reagoimaan nopeammin muuttuviin liikennetilanteisiin. 

Automaatio tukee liikenneturvallisuuden nollavisioajattelua, jonka mukaan inhimillinen virhe ei saa johtaa kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen. Suomen hallitusohjelmassa onkin huomioitu tämä läpileikkaava pyrkimys ihmiskeskeisyyteen, mikä on asetettu myös liikenteen automaatiokehityksen keskiöön.

Automaattinen ajoneuvo kykenee suoriutumaan joistain ajotehtävistä ilman kuljettajaa. Automaation avulla voidaan myös parantaa liikenteen sujuvuutta sekä tukea liikenteen kestävää kehitystä. Verkottuneella ajoneuvolla tarkoitetaan ajoneuvojen kykyä olla yhteydessä ja kommunikoida langattomasti toisten ajoneuvojen sekä liikenteen infrastruktuurin kanssa. Tieliikenteen automaatiolla ja ajoneuvojen verkottumisella on suuri turvallisuuspotentiaali onnettomuuksien ehkäisemisessä.

Ajoneuvon automaation tasoa kuvataan yleensä kuusiportaisella asteikolla. Automaation nollatasolla kuljettaja hoitaa kaiken ajamiseen liittyvän. Tasolla viisi ajoneuvo hoitaa itsenäisesti kaiken ajamiseen liittyvän. Tällöin puhutaankin autonomisesta ajamisesta.

Ihmisen ja automaation vuorovaikutus

Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus on monimutkainen prosessi. Kaikkeen teknologiseen kehitykseen liittyy myös riskejä, joita voi olla vaikeaa ennustaa.

Automaation kehityksessä tulee huomioida inhimilliset virheet. On tarpeellista varmistaa, että liikenteessä hyödynnetty teknologia on intuitiivista, toimintavarmaa ja turvallista käyttää. On tärkeää, että kuljettajan vireystila ja keskittyminen liikennetilanteisiin säilyy järjestelmiä käytettäessä.

Kuljettajan istuessa ajoneuvoon hänellä on oltava tarkka tieto, miten juuri tämän ajoneuvon järjestelmät toimivat. Suurilla nopeuksilla ajettaessa yllättävät tilanteet voivat johtaa onnettomuuteen.

Ajamisen hallinnan siirto ajoneuvolta kuljettajalle on tapahduttava hallitusti ja turvallisesti.

Onnettomuudet

Automaation tuomista turvallisuushyödyistä ja vaikutuksista onnettomuuksiin on vielä vähän tutkimustietoa. Automaation turvallisuushyötyjen selvittämiseksi ja saamiseksi käyttöön on kannatettavaa, että tehdään kokeiluja ja pilottihankkeita. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntatoiminnasta saatavia tietoja tulisi hyödyntää aktiivisesti nousevien riskitekijöiden tunnistamisessa.

Euroopassa tutkittiin 1 000 ajoneuvon avulla vaikutuksia kuljettajiin ja onnettomuuksiin L3Pilot-projektissa (Avautuu uuteen ikkunaan). Onnettomuuksien määriä Euroopan alueella simuloitiin mallinnuksen avulla hyödyntämällä CARE -onnettomuustietokannasta saatavia tietoja. Automaattiajoon liittyvien toimintojen arvioitiin vähentävän henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien määriä riippuen ajoympäristöstä sekä järjestelmien levinneisyysasteesta.