Siirry sisältöön
Kolme lasta ylittää suojatietä varusteinaan heijastinliivi ja heijastimia.
Lasten osallisuus esille valtakunnallisella liikenneturvallisuusviikolla

Valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa vietetään jälleen 13.17.9.2021. Teemana on ”Näe ja näy liikenteessä”. Liikenneturva ja Opetushallitus korostavat, että lasten ja nuorten osallisuus liikennekasvatuksen toteuttamisessa on tärkeää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kuulluksi tulemista, mahdollisuutta vaikuttaa oppimisaineistoihin ja -menetelmiin sekä hyvän esimerkin näyttämistä ikätovereille.

Valtakunnallinen liikenneturvallisuusviikko alkaa tänään 13.9. Liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on muistuttaa liikennekasvatuksen merkityksestä ja kannustaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita kaikilla kouluasteilla ottamaan liikenneturvallisuusaiheet esiin omassa yhteisössään.

Teeman ”Näe ja näy” avulla halutaan virittää niin kouluissa kuin kotonakin keskustelua pimeällä liikkumisesta, tarkkaavaisuudesta liikenteessä sekä lasten ja nuorten huomioimisesta liikenteessä.

”Liikenneturvallisuus on osa hyvinvointiosaamista, jonka vahvistaminen kuuluu niin peruskoulun kuin lukionkin opetussuunnitelmiin. Se on sekä itsestä että muista huolehtimista. Liikenneturvallisuusviikolla korostetaan lasten ja nuortenosallistumista jaosallisuuden kokemista. Kyse on tietojen ja taitojen kartuttamisesta mutta vähintään yhtä paljon myös liikenneturvallisuutta edistävien asenteiden omaksumisesta. Liikennekasvatuksen toteuttamisessa olennaista ei ole pelkästään se, miten me aikuiset sen ymmärrämme, vaan myös se, mitä lapset ja nuoret itse ajattelevat liikenteestä ja miten he siellä liikkuvat”, kertoo opetusneuvos Kati Mikkola Opetushallituksesta.

”Vaikka lasten liikenneturvallisuus on aikuisten vastuulla, voi lapsi itsekin osallistua liikennekasvatukseen aktiivisena toimijana eikä vain sen kohteena. Esimerkiksi yksi viikon tehtävä yläkouluissa tai toisella asteella on tehdä paikallislehdelle mielipidekirjoitus koulumatkan tai muun liikenteen vaaranpaikoista. Nuoret pääsevät myös itse suunnittelemaan liikennekasvatussisältöjä yhdessä luokan kanssa”, jatkaa Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi.

Liikennekasvatus antaa toimintamalleja eri tilanteisiin

Liikenneturvan koululaiskyselyssä* kysyttiin esimerkiksi ikävistä tilanteista koulumatkalla. Koululaisten vastauksissa korostuivat pyörällä kaatumisten ja liukastumisten lisäksi läheltä piti -tilanteet tien ylityksissä ja risteyksissä. Myös kaahaavat autoilijat ja vaikeus saada tilaa tien ylittämiseen suojatiellä nousivat esille.

”Kouluissa annettavalla liikennekasvatuksella on erittäin tärkeä merkitys lapsille ja nuorille. Sillä pystytään tarjoamaan toimintamalleja esimerkiksi siihen, miten edellä mainituissa ikävissä tilanteissa toimitaan. Liikennekasvatus siis antaa lapselle konkreettista apua ja siten parantaa liikenneturvallisuutta. Myös koettu turvallisuus vahvistuu, mikä on tärkeää itsenäisen liikkumisen tukemisessa”, Niemi alleviivaa.

Lisätietoja:

suunnittelija Tomi Niemi, Liikenneturva (puh. 020 7282 334)

opetusneuvos Kati Mikkola, Opetushallitus (puh. 029 5331 822)

*Liikenneturvan koululaiskyselyn tiedot kerättiin opettajien avulla. Opettajat kävivät oppilaiden kanssa keskusteluja etukäteen asetettujen kysymysten pohjalta ja kirjasivat ajatukset ylös. Tuloksiin on nostettu keskusteluissa yleisimmin esiin nousseet teemat. Keskusteluja käytiin eri puolilla Suomea. Niihin osallistui yhteensä 732 oppilasta, pääosin vuosiluokilta 14.