Gå till innehållet
Erilaisia ihmisiä liikenteessä
30 km/h lönar sig

Att sänka körhastigheten är ett effektivt sätt att öka säkerheten, särskilt i områden där människor i alla åldrar går och cyklar mycket. Det innebär miljöer för skolor och daghem, sjukhus och servicecenter samt bostadsområden. Kommunerna har en nyckelroll i trafiksäkerhetslösningar i dessa områden.

Ungefär hälften av trafikolyckorna som leder till personskador inträffar i tätorter. I områden där det är mycket gående och cyklande är nedfart en effektiv säkerhetsåtgärd. Hastighetsbegränsningar och formning av en trafikmiljö till stöd av dem är fortfarande ett av de viktigaste sätten att minska trafikolyckorna i många kommuner. Ett vägmärke löser dock inte allt. Restriktioner ska också följas.  Hastighetsbegränsningar behöver stöd från trafikmiljön samt trovärdig poliskontroll.

Varför är en hastighetsgräns på 30 km/h värt det?

  • Fysik. Stoppsträckan blir längre och resthastigheten ökar med hastigheten. Vid den punkt där den som kör 30 km/h har stannat har den som kör 40 km/h precis börjat bromsa och har en hastighet på långt över 30 km/h. Kollisionshastigheten har en direkt effekt på skaderisken för en fotgängare eller cyklist. Se graf.
  • Övergångsställen är värda deras namn. Lägre körhastigheter ger tydlig lättnad för fotgängare och cyklister att korsa gator och uppfarter. Också bilister lägger märke till och har bättre tid att reagera på förändrade trafiksituationer. Hastighetsbegränsningen 30 km/h är rekommenderbar speciellt i områden där flera går och cyklar och där det finns flera övergångsställen, skolor och servicehus.
  • Upplevd trygghet. När de som svarade på Trafikskyddets enkätundersökning ombads beskriva hastighetsbegränsningen 30 km/h i en tätort associerade 62 procent av de tillfrågade begränsningen med säkerhet. Känslan av trygghet påverkar direkt våra mobilitetsval. Hur trygg och säker trafiken upplevs är också en viktig attraktionsfaktor för kommunerna.
  • Mot nollvisionen. I utkastet till Finlands trafiksäkerhetsstrategi är sänkandet av hastigheterna en nämnd åtgärd för att förbättra säkerheten för fotgängare och cyklister.

Vad är hastighetsgränsen på din egen hemgata?

Trafikskyddet har använt Digiroads data för att ta reda på hur hastighetsbegränsningarna fördelar sig på det kommunala gatunätet. Det är stora skillnader mellan kommunerna, men i genomsnitt har en fjärdedel av de kommunala gatorna en maxhastighet på 30 km/h. Siffrorna i sig säger oss inte om det är säkrare att röra sig i en kommun eller annan. Av de stora städerna har Esbo det högsta antalet begränsningar på 30 km/h, 59 procent. Tammerfors är nästa med 56 procent och Helsingfors tredje med 51 procent.

Åtta av tio tillfrågade i Trafikskyddets enkätundersökning hoppas att de nya ledamöten i kommunfullmäktige aktivt ska främja trafiksäkerheten i sina hemkommuner.

Hur acceptabel är en begränsning på 30 m/h i tätorten i områden där flera fotgängare och cyklister rör sig.
80 % hoppas att nya kommunfullmäktige ska aktivt främja trafiksäkerheten i egen kommun.