Gå till innehållet
Säkerhetsavstånd ger spelrum i sommartrafiken

I Trafikskyddets enkät uppger nio av tio förare att de beaktar säkerhetsavståndet till den som kör framför dem. Tillräckliga säkerhetsavstånd på vägen och vid omkörning ger mer spelrum, dvs. säkert utrymme att agera. Irritationen i trafiken minskar också. Säkerhetsavstånd är ett enkelt sätt att ta andra trafikanter i beaktande.

I Trafikskyddets enkät uppgav 43 procent av förarna att de alltid upprätthåller tillräckligt säkerhetsavstånd till den som kör framför dem. En dryg tiondel medger att säkerhetsavståndet bara ibland (8 %) eller sällan (4 %) är tillräckligt.

Trafikskyddets kontaktchef Tuula Taskinen påminner att det med tillräckligt säkerhetsavstånd är lättare att se vad som sker framför en, eftersom den som kör framför en inte hindrar sikten. Säkerhetsavstånd hjälper att förutse situationer och ger föraren spelrum för överraskningar. Körningen är också jämnare och mer ekonomisk.

”Bedömningen av ett tillräckligt säkerhetsavstånd kan dock variera på vägen, särskilt om man själv vill köra om någon. Den som hänger i någons bakre stötfångare upplever detta inte nödvändigtvis som lika stressande som den som kör framför en. Detta hängande är dock ett av de mest irriterande sakerna i trafiken enligt våra enkäter. Genom att upprätthålla säkerhetsavstånd ökar du inte bara din egen säkerhet, utan du gör också medföraren en tjänst. Även atmosfären i trafiken förbättras”, uppmuntrar Taskinen.

Säkerhetsavstånd är ett viktigt verktyg också vid omkörning

Särskilt på sommaren rör sig många olika trafikanter på vägen. Det finns tvåhjulingar, veteranfordon, arbetsmaskiner, husvagnar och andra typer av transporter med lägre fart.

”Tyvärr är den bild man ser i bilreklamer av tomma vägar som för en mot solnedgången inte vardagligt i trafiken. Om föraren upprepade gånger hamnar i situationen där han eller hon upplever att föraren framför en måste köras om, är det skäl att kritiskt granska hur tungfotad man själv är på gaspedalen. Den som kör om någon ansvarar för säkerheten vid omkörningen. Omkörning ger inte specialtillstånd till att bryta mot reglerna eller fortkörning”, betonar Taskinen.

Till exempel på ett område med omkörningsförbud eller i korsningar får man inte köra om någon, och omkörning ger inte tillstånd att överskrida spärrlinjen. Man ska ha tillräckligt bra sikt och utrymme för att köra om någon och man ska också kunna upprätthålla ett ordentligt säkerhetsavstånd till den som man kör om före, under och efter omkörningen. Om det inte går att köra om någon säkert, måste man köra bakom den långsammare föraren och hålla tillräckligt avstånd.

Också den som körs om har en skyldighet att säkerställa en säker omkörning. Man får inte försvåra omkörningen till exempel genom att öka sin egen hastighet, även om det är irriterande att någon hänger efter en.

”Var och en kan av en eller annan orsak köra långsammare än den övriga trafiken. Då kan man rytmisera sin egen körning och ta den övriga trafiken i beaktande genom att nu och då köra till en rastplats – särskilt om det har uppstått en kö bakom en. Man bör alltså komma ihåg att kontrollera backspeglarna. Genom samarbete kan man åstadkomma en trevlig och säker sommartrafik för alla”, önskar Taskinen.

Kom ihåg vid omkörning:

  • Har omkörning blivit en vana? Överväg alltid ditt omkörningsbehov innan du beslutar att köra om någon. I en kö är det säkrare att anpassa sig till farten och följa trafikströmmen.
  • Före omkörning ska du följa upp trafiken bakom dig och säkerställa att vägsträckan framför dig är tom på en tillräckligt lång sträcka. Omkörning kräver förvånansvärt mycket utrymme.
  • Börja omkörningen från tillräckligt långt håll. Visa riktningstecken när du börjar köra om någon och när du återvänder till din egen fil. Kom ihåg en lätt kurvande rörelse när du byter fil.
  • Kontrollera säkerhetsavståndet till fordonet du kör om. Återvänd inte till din egen fil innan du i backspegeln ser hela fordonet som körts om.
  • Du får inte köra om någon på ett område med omkörningsförbud eller i en korsning. Omkörning ger dig inte heller specialtillstånd till fortkörning.

*Trafikskyddets enkät genomfördes i november-december 2020. (Öppnas i ett nytt fönster) Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy på uppdrag av Trafikskyddet och besvarades av sammanlagt 1 017 personer, varav 81 procent var bilförare.