Gå till innehållet
Sähköpotkulautailijat ja pyöräilijä ajaa pyörätiellä, kävelijät kävelevät jalkakäytävällä.
Reglerna för elsparkcykling är dåligt kända

Enligt Trafikskyddets enkäter har användarna bristande kunskaper om reglerna för elsparkcykling. Det finns oklarheter både om var på vägen elsparkcyklisten ska åka och om de apparatspecifika begränsningarna. Elsparkcyklarna upplevs också ha orsakat farliga situationer. Trafikskyddets nya kampanj betonar vikten av att följa trafikregler och beakta medtrafikanter även då man rör sig på elsparkcykel.

Trafikskyddet utredde med hjälp av enkäter finländarnas erfarenheter av elsparkcyklar och de trafikregler som gäller för transportmedlet. Endast 64 procent av dem som svarade på enkäten* som genomfördes på våren, visste att man i regel ska köra på cykelleder med elsparkcykel. Något fler (75 procent) visste att man ska visa riktningstecken när man svänger även med elsparkcykel.

Att en vuxen inte får köra på trottoarer med elsparkcykel visste endast 59 procent av respondenterna till enkäten** som gjordes i slutet av året. Respondenterna kände bättre till regeln om att man inte får transportera passagerare med elsparkcykel. Den var bekant för 77 procent av dem som svarat på enkäten.

”De uthyrbara elsparkcyklarna har blivit vanligare i många städer, från Villmanstrand till Rovaniemi och från Karleby till Idensalmi. När man ställer sig på åkdonet bör man förstå att det är fråga om ett fordon. Precis som andra förare måste också den som kör med elsparkcykel följa trafikreglerna”, betonar Trafikskyddets utbildningsinstruktör Pasi Pohjonen.

Kör rätt – även med elsparkcykel

På sin webbplats (på finska) (Öppnas i ett nytt fönster) har Trafikskyddet sammanställt centrala regler för hur du åker elsparkcykel. Syftet med kampanjen är att få speciellt dem som utnyttjar hyrda elsparkcyklar  att ge akt på trafikreglerna oberoende av hur man färdas.

”Genom att färdas på rätt ställe på vägen och inte köra på trottoarerna kommer man redan långt. Vi tar hänsyn till varandra, ser på ljussignalerna och trafikmärkena och håller en sådan hastighet så att vi inte utsätter oss själva eller andra för fara. Att vara nykter och använda hjälm är förstås också en förutsättning för att vi ska kunna röra oss tryggt i trafiken”, räknar Pohjonen upp.

Elsparkcyklarna upplevs ha ökat otryggheten

Trafikskyddets enkät från årsslutet visade att den allt mer elektrifierade trafiken har medfört en känsla av otrygghet. Påståendet att uthyrbara elsparkcyklar har ökat otryggheten i stadsområden höll hela tre av fyra respondenter med om helt eller delvis.

I vårens enkät berättade var fjärde att hen hamnat i en farlig situation som fotgängare på grund av elsparkcyklister. Av respondenterna uppgav 21 procent att de som cyklister råkat ur för en farlig situation och motsvarande siffra bland bilister var 24 procent.

Å andra sidan upplevde 63 procent av respondenterna elsparkcyklarna som ett bra komplement till möjligheterna att röra sig i stadsmiljö.

”Eldrivna transportmedel är ännu relativt nya som färdmedel i Finland. Uthyrbara elsparkcyklar har bidragit till fenomenet och naturligtvis tar det sin tid att vänja sig vid det. Alla som använder dem måste dock vara medvetna om sitt ansvar i trafiken. Fast grejen är hyrd kan man ju inte köra iväg som om man skulle ha eld i baken. Och ansvaret slutar inte med att man kör, utan man ska också parkera åkdonet så att det inte är i vägen för andra. Det här är speciellt viktigt för att personer med särskilda behov ska kunna röra sig hinderfritt”, betonar Pohjonen.

*Trafikskyddet utredde finländarnas trafikattityder med en enkätundersökning mars–april 2022.  Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy och besvarades av sammanlagt 1029 personer, varav 81 procent var bilister.

**Trafikskyddet genomförde en enkätundersökning slutet av 2021. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy november–december 2021 och besvarades av sammanlagt 1064 personer, varav 82 procent var bilister.