Gå till innehållet
Ohittaminen tulee tehdä turvallisesti. Jätä tilaa eteen, taakse ja sivulle.
Omkörningsbeteendet får inga rosor

Trafikskyddets enkät berättar en karg historia om finländarnas omkörningsbeteende. Merparten av svarandena har blivit omkörda med betydande överhastighet och många även på ställen var omkörning är förbjudet. Många berättar att de själva varit tvungna att bromsa, eftersom den som kört om kommit för nära vid retur till körfilen. Man bryr sig alltså inte om säkerhetsavståndet heller.

I Trafikskyddets färska enkät * frågades bilisterna om erfarenheter av trafiken under det senaste året. Nio av tio rapporterade att de ofta eller ibland har blivit omkörda med betydande fortkörning (över 10 km/h över hastighetsbegränsningen). Sex av tio medger att de också själva har gjort det minst någon gång. 18 procent av förarna berättar att de åtminstone ibland har kört om ett långsammare fordon på område med omkörningsförbud. På motsvarande sätt säger 60 procent att de själva har blivit omkörda inom omkörningsförbudsområdet.

Speciellt under sommaren ökar mångfalden av trafikanter och det finns överlag ett större antal trafikanter i trafiken. Det finns tvåhjulingar, museibilar, arbetsmaskiner, karavanare och andra fortskaffningsmedel som färdas långsammare än en vanlig kombibil. Trafikskyddets kontaktchef Tarja Korhonen påminner om att den som börjar omkörningen ansvarar för säkerheten vid omkörningen.

”Om en förare upprepade gånger råkar i en situation, där hen upplever att man bara måste köra om är det skäl att se sig själv i spegeln och fundera kritiskt på sin användning av gaspedalen. Om man måste köra om ska man förhålla sig till det med det allvar som situationen kräver. Vår enkät vittnar snarare om motsatsen ”, konstaterar Korhonen och påminner om att omkörning inte ger ett separat tillstånd för brott mot reglerna eller för fortkörning.

”Man får till exempel inte köra om på omkörningsförbudsområden, i korsningar eller genom att bryta spärrlinjen. Om det inte går att köra om någon säkert måste man köra bakom den långsammare föraren och hålla tillräckligt avstånd.

Riskfyllda omkörningar ökar olycksfallsrisken

I Trafikskyddets enkät uppger nästan 15 procent av förarna att de ofta eller ibland kör om, även om det är en lång kö framför.

”Det är inte vettigt att köra om i en lång kö. Det lönar sig att fundera på hur lite tid man i verkligheten vinner med att med våld försöka fortskrida snabbare än det övriga trafikflödet. Det skapar dragspelsrörelse och ökar risken för påkörning bakifrån ”, räknar Korhonen upp.

Trafikskyddets enkät vittnar också om att omkörningar har eskalerat till situationer där olyckan nästan varit framme. En annan vägtrafikant har alltså genom sin verksamhet förhindrat en olycka. Något över hälften av de bilister som svarande har under det senaste året varit tvungna att åtminstone ibland bromsa när den omkörande bilen har kommit så nära vid retur till körfilen. Nästan två av fem har åtminstone ibland råkat i en situation där de för att undvika kollision har bromsat när en mötande bil har gjort en omkörning på en väg med två körfält.

”Bilisternas erfarenheter ritar en karg bild av finländarnas omkörningsbeteende. När man börjar köra om ska det finnas tillräckligt med sikt och utrymme för omkörningen.  Om man inte kan göra en säker omkörning ska man hålla sig lugn och koncentrera sig på det viktigaste, alltså en säker färd för egen och andra trafikanters del”, betonar Korhonen.

Även den som omkörs är skyldig att för sin del främja säkerheten vid omkörningen.

”Omkörningssituationen får inte försvåras genom att till exempel höja den egna hastigheten. Om man av en eller annan orsak kör långsammare än den övriga trafiken kan man låta andra köra förbi genom att då och då ta en paus och köra in till en rastplats – i synnerhet om det har börjat samlas en kö bakom. Det lönar sig alltså att följa med i backspeglarna”, summerar Korhonen.

Kom ihåg vid omkörning:

  • Har omkörning blivit en vana? Överväg alltid ditt omkörningsbehov innan du beslutar att köra om någon. I en kö är det säkrare att anpassa sig till farten och följa trafikströmmen.
  • Före omkörning ska du följa upp trafiken bakom dig och säkerställa att vägsträckan framför dig är tom på en tillräckligt lång sträcka. Omkörning kräver förvånansvärt mycket utrymme.
  • Börja omkörningen från tillräckligt långt håll. Visa riktningstecken när du börjar köra om någon och när du återvänder till din egen fil. Kom ihåg en lätt kurvande rörelse när du byter fil.
  • Kontrollera säkerhetsavståndet till fordonet du kör om. Återvänd inte till din egen fil innan du i backspegeln ser hela fordonet som körts om.
  • Du får inte köra om någon på ett område med omkörningsförbud eller i en korsning. Omkörning ger dig inte heller specialtillstånd till fortkörning.

* Trafikskyddet utredde finländarnas erfarenheter av trafiken i månadsskiftet maj–juni 2022. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy. Sammanlagt 1005 personer besvarade enkäten, varav 81 procent var bilförare.