Gå till innehållet
Omkörningsbehovet tar många till riskgränserna

Trafikskyddets enkät visar att omkörningar får många finländare att ”glömma” trafikreglerna. Man upplever emellertid att man relativt bra känner till de regler som gäller omkörning. Trafikskyddet påminner om att ansvaret för en säker omkörning alltid ligger på den som kör om. Det finns inget specialtillstånd för att bryta mot reglerna eller köra överhastighet.

För många finländare är det viktigare att köra om än att följa reglerna. Sju av tio bland de som svarade på Trafikskyddets anser upplever att de allmänt taget känner till de regler som gäller för omkörning, antingen mycket eller relativt bra. I praktiken har emellertid över en fjärdedel av förarna minst någon gång kört om ett långsammare fordon och varit medveten om att de inte hinner köra om förrän spärrlinjen börjar. Var femte har kört om på motorvägen genom att använda den högra filen.

Omkörningar är även förknippade med okunskap och risktagning. Var sjunde finländare tror att man kan köra om en mopedbil eller traktor även på sträckor med förbjuden omkörning. En tredjedel av de förare som svarade berättar att de har börjat köra om en cyklist även om de har sett en mötande bil. Trafikskyddets kontaktchef Mari Voutilainen känner sig särskilt oroad över att man inte bryr sig om cyklistens säkerhet. Hon påminner om att det inte finns en skyddande metallkonstruktion omkring cyklisten. Till och med luftströmmen vid en sådan incident kan få cykeln att svaja och cyklisten att ramla.

”Oberoende av vem du kör om ska du följa den här principen vid omkörning: kör endast om när du kan göra det på ett säkert sätt. Man får inte köra om på sträckor där omkörning är förbjudet eller i korsningar och en omkörning betyder inte att man kan köra över spärrlinjen. Sikten ska vara fri och utrymmet för omkörning vara tillräckligt. Det ska finnas ett tillräckligt säkerhetsavstånd till den man kör om, såväl före, under och efter omkörningen. När man kör om en cyklist ska man även komma ihåg att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd i sidled: det är säkrast att köra om på den motkommande filen. Om man inte kan göra en säker omkörning ska man köra bakom den långsammare trafikanten och hålla ett tillräckligt avstånd”, betonar Voutilainen.

Riskfyllda omkörningar fördöms

Den fördel i tid som en omkörning medför är ofta verkligt liten, men omkörningar kan orsaka farosituationer och göra trafikströmmen mindre smidig. Därför bör man före en omkörning överväga om det  verkligen är nödvändigt att köra om.

”Om en förare upprepade gånger råkar i en situation, där han eller hon upplever att man bara måste köra om finns det skäl att granska den egna körhastigheten. Ibland kan man lätta på gaspedalen och låta farthållaren sköta jobbet, njuta av körningen och den bränslebesparing som en jämn hastighet ger”, tipsar Voutilainen.

Omkörningar som inte görs på ett säkert sätt orsakar även ogillande bland andra trafikanter. Två tredjedelar av de finländare som svarade på Trafikskyddets enkät* anser att omkörningar som görs över den gula linjen är allvarliga eller mycket allvarliga trafikförseelser. Något fler fördömer körning alltför nära bilen framför.

Några förare erkänner även att de avsiktligt har försvårat en omkörning genom att öka den egna hastigheten. Voutilainen påminner om att även den som blir omkörd är skyldig att för sin egen del se till att omkörningen kan göras på ett säkert sätt – man ska inte genom sitt eget agerande göra situationen mer osäker, även om den andra förarens körsätt retar gallfeber på dig.

Kom alltid ihåg när du kör om:

  • Har omkörning bara blivit till en vana för dig? Innan du börjar köra om ska du fundera på om det är nödvändigt.
  • Följ med trafiken bakom dig innan du börjar köra om och se till att sikten är tillräcklig. En omkörning kräver överraskande mycket utrymme.
  • Börja omkörningen på ett tillräckligt långt avstånd från den du tänker köra om.
  • Använd blinker för att visa att du tänker köra om. Använd blinker även när du återvänder till din egen fil.
  • Förflytta dig lugnt till omkörningsfilen. Gör även en mjuk sväng när du återvänder till din egen fil.
  • Kontrollera säkerhetsavståndet till det fordon du kör om. Återvänd till din egen fil först när du kan se hela det omkörda fordonet i backspegeln.
  • Du får inte börja köra om på en sträcka med förbjuden omkörning eller i en korsning. En omkörning innebär inte heller ett specialtillstånd för överhastighet.

*Trafikskyddet undersökte finländarnas tillvägagångssätt vid omkörningar i en enkät som samlades in i februari 2020. Sammanlagt 1 060 personer, av vilka 82 procent var bilister, besvarade enkätundersökningen som genomfördes av Kantar TNS Oy.