Gå till innehållet
Hastighetsbegränsningen är inte rekommenderad hastighet

Hälften av de förare som svarade på Trafikskyddets enkät meddelar att de åtminstone ibland kör betydligt för fort på landsvägen. Trafikskyddet påminner om att det finns en orsak till att hastigheten begränsas. Vid valet av hastighet ska föraren förutom begränsningen även beakta situationen, väglaget och säkerheten. Även lagen kräver det.

Över hälften av de förare som besvarade Trafikskyddets enkät* meddelar att de brutit mot hastighetsbegränsningen på landsvägen genom att överskrida den tillåtna hastigheten med över 15 km/h åtminstone ibland. Endast var sjunde säger sig aldrig ha överskridit den tillåtna hastigheten på landsvägen med mer än 15 km/h.

Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen berättar att hastighetsbegränsningarna fastställs utifrån väg-, trafik- och miljöförhållandena med beaktande av säkerhetsnivån. Faktorer som påverkar den tillåtna hastigheten är bland annat vägens bredd, beläggning och skick, sikten, antalet anslutningar samt trafikarrangemangen för fotgängare och cyklister. Den finns ingen grund för att en enskild förare får köra fortare än andra.

”En förare som kör för fort fattar ett medvetet beslut att bryta mot de gemensamma reglerna”, påminner Heiskanen och betonar att fortkörning fortfarande är orsaken till många allvarliga olyckor.

”För hög hastighet kan också leda till att någon annan råkar ut för en olycka. Principerna om tillförlitlighet och förutseende i vägtrafiklagen är bindande för förarna – och hastighetsbegränsningen är ett element med vilket vi förutser andra trafikanters agerande. En person som kommer från en sidoväg kan till exempel inte på ett tillförlitligt sätt bedöma med vilken hastighet ett fordon som ångar fram på huvudvägen närmar sig.  Vid grov fortkörning är alla trafiksituationer mer eller mindre överraskande både för föraren själv och för andra. Antalet omkörningar blir också ofta fler för den som kör för fort. Att köra över till fel sida utgör i regel alltid en risk både för föraren själv och för mötande fordon”, konstaterar Heiskanen.

Till exempel var fjärde förare som besvarade Trafikskyddets enkät har åtminstone någon gång kört om ett långsammare fordon trots att de har varit medvetna om att spärrlinjen börjar under omkörningen.

Situationsanpassad hastighet

I Trafikskyddets sommarenkät** berättade förarna att de med tanke på säkerheten har kört långsammare än den tillåtna hastigheten mest vid halt före, på vägar som är i dåligt skick eller när sikten är dålig på grund av regn eller dimma. Närliggande skolor och ett stort antal skyddsvägar får också förarna att lätta på gaspedalen. Heiskanen berömmer förare som handlar på detta sätt: hastighetsreglering är ett utmärkt sätt att påverka sin egen och andras säkerhet i trafiken.

”Den högsta tillåtna hastigheten betyder inte alltid säker körhastighet. Om förhållandena, trafikmiljön eller trafiksituationen försvårar körningen är det bäst att minska hastigheten. Hastigheten ska vara sådan att föraren behåller kontrollen över fordonet och vid behov kan stoppa det även i dåligt före. Den som kör med lägre hastighet har mer tid att göra observationer, bromssträckan och -tiden blir kortare, det är lättare att kontrollera fordonet och det är större nytta av bilens säkerhetsteknik”, påpekar Heiskanen.

 

*Trafikskyddet undersökte i februari 2020 hur bra befolkningen över 15 år känner till trafikreglerna. Sammanlagt 1060 personer besvarade enkäten som genomfördes av Kantar TNS Oy. 82 procent av de som svarade var bilister.

**Materialet för Trafikskyddets sommargallup samlades in i maj-juni 2020. Enkäten som genomfördes av Kantar TNS Oy besvarades av sammanlagt 1003 personer i åldern 15–79 år, av vilka 82 procent var bilister.