Gå till innehållet
Toimi oikein liikenneympyrässä.
Fortfarande oklarheter i rondellkörning

Finländarna har oklarheter om huruvida man ska väja för fotgängare och cyklister när man kör in i och ut ur rondeller. I Trafikskyddets enkät ansåg nästan en femtedel av svararna felaktigt att den som lämnar en rondell inte ska väja för cyklister som korsar vägen. Var sjunde trodde att den som lämnar en rondell inte bör väja för fotgängare som korsar vägen.

Trafikskyddet utredde finländarnas kunskaper om trafikreglerna med en enkät*. Kunskapen om väjningsreglerna i rondeller kartlades med en situationsbild, där en bilist kör in i rondellen och en annan håller på att köra bort. De som kör in i rondellen har en triangel. Både fotgängare och cyklister korsar samma väg.

Tre av fyra som svarade visste rätt att den som kör in i och lämnar rondellen på bilden ska väja för cyklisten som korsar vägen. Nästan var femte ansåg att cyklisten borde väja för den som kör bil i situationen. Skyldigheten att väja för fotgängare var något bekantare. Över nio av tio visste att man måste väja för fotgängare när man kör in i en rondell. Var sjunde (14 procent) trodde dock att bilisten som lämnade rondellen inte skulle behöva väja för en fotgängare eftersom han eller hon håller på att köra bort från rondellen. Den vilseledande förkörsrätten för bilister som avlägsnade sig gällde även cyklister: var tionde trodde att den som lämnar rondellen alltid har förkörsrätt i förhållande till cyklister som kör längs cykelvägen.

Vilka är väjningsreglerna i rondeller, Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen?

”Reglerna för körning i rondeller är mycket enkla när man en gång tillägnar sig dem. En bilförare som anländer till eller lämnar en rondell ska väja för fotgängare, cyklister och mopedister som korsar vägen. När man kör in i rondellen berättar den bekanta triangeln eller i vissa situationer stop-märket om väjningsplikten. Skyldigheten för den som lämnar rondellen att väja för såväl fotgängare, cyklister som mopedister har föreskrivits i lagen. I fråga om fotgängare borde även skyddsvägsränder och -märken ringa klockor i varje förares huvud ”, konstaterar Heiskanen.

Gör observationerna noggrant även i rondeller

Användning av riktningstecken ingår även i rondellkörning. Nio av tio personer som svarade på Trafikskyddets enkät visste rätt att blinkers ska användas när man lämnar rondellen.

”Liksom i vilken annan anslutning som helst berättar man även om avsikten att lämna rondellen med blinkers. I rondeller ska blinkers sättas på i tid innan man svänger till höger till anslutningen. Blinkers behöver inte användas när man kommer till rondellen. Om man har som avsikt att genast avlägsna sig från rondellens första anslutning och det inte finns någon risk för missförstånd, kan blinkers dock kopplas på redan när man kör in i rondellen”, berättar Heiskanen och påminner också om betydelsen av att vara uppmärksam.

”Om förarens uppmärksamhet endast finns i rondellens motorfordonstrafik kan till exempel cyklister från höger förbises. I korsningarna ska både cykelvägar och trottoarer iakttas i båda riktningarna, även i rondellen. När man närmar sig korsningen ger den lägre hastigheten tid att göra observationer”, betonar Heiskanen.

*Trafikskyddet utredde medvetenheten om trafikreglerna bland befolkningen som fyllt 15 år i februari 2020. Sammanlagt 1060 personer svarade på Kantar TNS Oy:s enkät, varav 82 procent var bilister.