Gå till innehållet
Nuoret kiinnitävät turvavöitä auton takapenkillä
Föräldrarnas roll i de ungas trafikbeteende är betydande

Föräldrarna är ett viktigt stöd för unga i trafiken, vare sig det handlar om repetition av trafikregler, passagerarfärdigheter eller vägledning med egna exempel. Drygt en fjärdedel av de föräldrar som svarade på Trafikskyddets enkät upplever dock att de knappt kan påverka den ungas trafikbeteende.

Trafikskyddet utredde nyligen 15–19-åriga ungdomars föräldrars tankar om sina barns trafiksäkerhet med en enkätundersökning*. Nästan alla föräldrar berättade att de är intresserade av hur den unga agerar i trafiken. När Trafikskyddet frågade ungdomarna om saken förra hösten upplevde endast två av tre (67%) föräldrar att de var intresserade av hur den unga agerar i trafiken.

”Föräldrarna bör vara särskilt intresserade av sin egen ungdoms fysiska aktivitet. Vår ungdomsenkät berättar att unga som upplevde att deras föräldrar visade intresse för deras trafikbeteende visade mer positiva attityder till trygg trafik och oftare använde bland annat säkerhetsutrustning”, uppmuntrar Eeva-Liisa Markkanen, planerare vid Trafikskyddet.

Var intresserad, diskutera – påverka

Utifrån enkäten tvivlade föräldrarna både på sina möjligheter att påverka den egna ungdomens trafikbeteende och även mer allmänt på inverkan av föräldrarnas verksamhet. 27 procent av föräldrarna upplevde att de knappt kunde påverka hur de unga agerar i trafiken. Markkanen vill korrigera denna vanföreställning och uppmuntra föräldrarna att även behandla trafikfrågor med den unga.

”Det finns många sätt att påverka. Handledning, frågor och lyssnande samt anskaffning av utrustning är redan en bra början. Även begränsningar och gemensamt överenskomna anvisningar stöder den unga. Man kan inte underskatta effekten av sitt eget exempel”, räknar Markkanen upp.

Förälderns stöd hjälper i en verklig situation

Största delen av föräldrarna som svarade på Trafikskyddets enkät berättade att de tillsammans med den unga behandlat bland annat faror och risker i trafiken, berömt den unga för säkra val och motiverat sina egna tillvägagångssätt i vissa situationer. Den unga hade också skaffat säkerhetsanordningar som passar den unga.

Markkanen påminner om att det utöver enkla ämnen som säkerhetsutrustning vore bra att gå igenom svårare ämnen, såsom passagerarfärdigheter och att bevara tålamod i trafiken. Färre av de föräldrar som svarade på enkäten hade diskuterat till exempel grupptryck med den unga.

”Förutom att påminna om att köra försiktigt och stänga säkerhetsbältena är det bra att diskutera hurdant beteende i trafiken är i den egna ungdomens kompisgäng och hur man kan agera om kompisarna uppmuntrar till risktagande. Unga som fått stöd av föräldrarna tar som förare mindre risker även när de kör med kompisar än de unga som inte fick stöd av en förälder”, konstaterar Markkanen och påminner om att även unga som redan uppnått myndighetsåldern uppskattar förälderns råd och handledning. Det är bra att komma överens om tydliga regler som hjälper unga att välja trafik.

 

Tips till föräldrar:

1.     Var intresserad av hur den unga agerar i trafiken och visa ditt intresse även om temat inte ännu är aktuellt i den egna familjen. När den unga lär sig lita på att den vuxna är intresserad av trafikbeteendet vågar han eller hon ta upp saken senare om något särskilt framkommer.

2.     Diskutera grupptrycket – och fundera tillsammans på hur man kan hålla fast vid det egna säkra tillvägagångssättet. När man på förhand har funderat på hur man ska gå till väga när det är bråttom är det lättare att göra säkra val på en verklig plats.

3.     Se tillsammans till att det fordon som den unga använder är i skick och har säkerhetsutrustning. Unga använder till exempel mindre reflex än andra åldersgrupper.

4.     Diskutera hur ni ska gå till väga om kvällsfirandet är förknippat med rusmedel. Hur kan den unga också se till att hans eller hennes kompis inte hoppar i ratten berusad eller åker med en berusad förare.

5.     Fundera tillsammans med den unga på hur du väljer färdsätt. Med vardagliga motionsval kan man lätt öka mängden nyttomotion.

6.     Kom tillsammans överens om tydliga regler och verksamhetsmodeller – de hjälper också unga att fatta beslut.

7.     Kom ihåg att du fungerar som en rollmodell. Visa med ditt exempel de rätta tillvägagångssätten i trafiken.

 

 

*Trafikskyddet utredde på hösten 2020 15–19-åriga ungdomars föräldrars tankar om sina barns trafiksäkerhet med en enkätundersökning. Sammanlagt 502 personer svarade på Kantar TNS Oy:s enkät.

**Trafikskyddet utredde ungdomars tankar om trafiken och trafikerfarenheter med en enkät hösten 2019. Enkäten genomfördes runt om i Finland i sammanlagt 24 högstadier, gymnasier eller yrkesläroanstalter. Sammanlagt 3291 ungdomar svarade på enkäten, av vilka 1150 hade körrätt.