Gå till innehållet
Finländarnas kunskaper om trafikreglerna bör förbättras

Sex av tio finländare upplever att det skulle vara bra att repetera de egna kunskaperna om trafikreglerna. Det finns i synnerhet luckor i kännedomen om väjningsreglerna. Iakttagande av trafikregler minskar farliga situationer och konfrontationer i trafiken. Detta påminner man också om i Trafikskyddets kampanj Känner du till trafikreglerna? som inleds idag.

Trafikskyddet har utrett finländarnas kännedom om trafikreglerna. Speciellt kännedomen om väjningsreglerna mellan bilister och cyklister bör förbättras. I en enkät som genomfördes förra våren ombads finländarna bedöma sina kunskaper om trafikreglerna på en allmän nivå. Endast en tredjedel av respondenterna ansåg att de behärskade väjningsreglerna mellan cyklister och bilister väl. Tre av fem upplevde att de kände till trafikreglerna för övergångsställen väl eller ganska väl.

”Trafikreglerna styr väganvändarnas beteende. Om man dåligt känner till reglerna eller av andra skäl inte följer dem, blir man svårare att förutse i trafiken, och i värsta fall leder det till en farlig situation eller olycka. Till exempel kollisioner mellan motorfordon och cyklister i korsningar mellan cykelväg och körbana har ofta allvarliga följder. Redan genom att följa väjningsreglerna skulle många olyckor kunna förutses och förhindras”, sammanfattar Trafikskyddets kontaktchef Leena Piippa.

Att reglerna inte följs kan också orsaka irritation i trafiken.

”Om vägtrafikanten upplever att vissa inte följer reglerna kan följden bli irritation och att man försöker ”läxa upp” andra. När man bättre känner till reglerna minskar både felaktigt beteende och upplevelsen av att folk beter sig fel i trafiken. Även konfrontationer mellan olika färdmedel minskar”, kompletterar utbildningshandledaren Elias Ruutti vid Trafikskyddet.

Många känner igen behovet av att repetera trafikreglerna

Många finländare upplever att en kort repetition av trafikreglerna är på sin plats. Sex av tio som besvarade enkäten som Trafikskyddet låtit göra i december i fjol berättar att det vore bra att repetera väjningsreglerna mellan cyklister och bilister. Lika många upplever att det finns ett behov av att lappa kunskaperna om trafikmärken.

Trafikskyddets kampanj Känner du till trafikreglerna? som inleds idag lyfter fram väjningsreglerna i ett par veckor. Man fokuserar på olika situationer och hur man ska beakta trafikreglerna i samband med dessa situationer.

”Även om man i princip känner till trafikreglerna kan det vara ett problem att tolka dem i praktiken. Oklarheter kan uppstå till exempel om en förare inte har tillräcklig information för att välja en tillräckligt låg situationshastighet till exempel i korsningar där det finns betydande synhinder”, konstaterar Ruutti.

Utöver trafikreglerna omfattas väganvändarna också av principerna i vägtrafiklagen, som kompletterar trafikreglerna och strävar efter att säkerställa en säker och smidig trafik.

”Allmänna skyldigheter för vägtrafikanter påminner om att man i trafiken måste agera för att undvika fara och skada och beakta förhållandena. Skyldigheten att vara förutseende förutsätter att man beaktar andra som rör sig på vägen och anpassar sitt eget beteende så att det främjar säkerheten”, påpekar Piippa.

 

*Trafikskyddet undersökte i februari 2020 hur bra befolkningen över 15 år känner till trafikreglerna. Sammanlagt 1060 personer, varav 82 % var bilister, svarade på undersökningen som genomfördes av Kantar TNS Oy.

**I november–december 2020 utredde Trafikskyddet den 15–74-åriga befolkningens erfarenheter av trafiken. Sammanlagt 1017 personer, varav 81 % var bilister, svarade på enkäten som genomfördes av Kantar TNS Oy.