Gå till innehållet
En trygg skolväg för barnen förutsätter bättre beteende av de vuxna vid övergångsställena

Skolstarten leder åter till att många barn och unga rör sig i trafiken. Trafikskyddet påminner om att de vuxna är ansvariga för säkerheten på barnens skolväg. Särskilt uppmärksam bör man vara vid övergångsställen. Trafikskyddets enkät visar att reglerna för övergångsställen fortfarande är oklara för många.

Lagen är mycket entydig om förarens skyldighet vid övergångsstället. Föraren ska stanna för fotgängare som befinner sig på ett övergångsställe eller förbereder sig för att gå ut på det. Nio av tio finländare som svarade på Trafikskyddets enkät* visste att bilisten ska ge väg för en fotgängare som just är på väg ut på övergångsstället. Nio procent av respondenterna upplevde att man inte ska ge väg om man inte kan stanna tryggt.

”Att sänka hastigheten är ett effektivt sätt att förbättra säkerheten på övergångsställena. Lägre körhastighet ger tid att observera och reagera. Om man upplever att man inte kan stanna tryggt är hastigheten sannolikt för hög. Ju högre hastighet, desto mindre tid har föraren att observera trafiksituationen och reagera på eventuella förändringar, såsom fotgängare som korsar vägen eller trafikljus”, summerar Trafikskyddets verkställande direktör Pasi Anteroinen.

Av de förare som under sommaren svarat på Trafikskyddets enkät** har nästan nio av tio åtminstone ibland av säkerhetsskäl sänkt hastigheten till en lägre nivå än hastighetsbegränsningen nära en skola eller i ett område med många övergångsställen. Å andra sidan har var femte åtminstone någon gång kört genom trafikljusen, trots att ljusen har blivit röda. Över hälften har accelererat då det gula ljuset lyst för att hinna igenom trafikljusen. Endast en dryg fjärdedel har aldrig kört mot rött och färre än var tionde har aldrig accelererat då det är gult.

”Hur vi vuxna beter oss i trafiken förmedlas också till barnen. Förutom att vi är exempel för ungarna på baksätet, skapar vi med vårt körbeteende en bild av trafiksäkerheten. Om vi ökar farten vid trafikljusen istället för att trampa på bromsen, gör vi att trafiken känns otrygg”, konstaterar Anteroinen.

Känn till reglerna och ta andra i beaktande

Förarna måste vara särskilt uppmärksamma i situationer där övergångsstället går över en väg med flera körfält. I Trafikskyddets enkät visste 93 procent av de svarande att man själv måste stanna bredvid en bil som stannat vid en skyddsväg.

”Man kan göra mycket med trafikmiljön, säkerhetstekniken och lagstiftningen, men människors beteende i trafiken är fortfarande en betydande orsak bakom trafikolyckor. Medan föräldrarna och skolorna stöder barnens trygga rörlighet med hjälp av fostran och upplysning, har de som rör sig på vägarna, och särskilt bilisterna, en egen viktig roll när det gäller att följa trafikreglerna och hastighetsbegränsningarna ”, påminner Anteroinen.

 

* Trafikskyddet utredde finländarnas kännedom om reglerna för övergångsställen med en enkät som samlades in i februari 2020. Sammanlagt 1060 personer besvarade enkäten som genomfördes av Kantar TNS Oy. 82 procent av de som svarade var bilister.

**Materialet för Trafikskyddets sommargallup samlades in i maj-juni 2020. Enkäten som genomfördes av Kantar TNS Oy besvarades av sammanlagt 1003 personer i åldern 15–79 år, av vilka 82 procent var bilister.