Gå till innehållet
Kärkikolmion takaa tulevan auton on väistettävä risteyksessä.
Brist på kompetens i väjningssituationer hos bilister och cyklister  

I Trafikskyddets färska enkät utreddes kännedomen om de finländska trafikreglerna. Flest problem upplevdes i väjningsreglerna mellan bilister och cyklister. Trafikskyddet driver denna vår en kampanj om de viktigaste väjningsreglerna och påminner om att även fotgängare och cyklister ska observeras i korsningarna.

När respondenterna i Trafikskyddets enkät* ombads bedöma kompetensen inom regelhelheter, upplevde mindre än hälften (44%) att väjningsreglerna mellan cyklister och bilister ens är ganska bra. Den regelstridiga trafiken i stadsområdet är också irriterande – oberoende av hur man rör sig.

”Varken fotgängare eller cyklister har ett plåtskal runt sig. Olyckor i korsningar, där den ena parten är bilister, har ofta allvarliga följder. Genom att följa reglerna undviker man konflikter och farliga situationer”, sammanfattar Trafikskyddets kontaktchef Elias Ruutti.

Om man på vägen upplever att andra inte respekterar reglerna kan man bli irriterad. Dålig kännedom om väjningsreglerna eller bristande efterlevnad försvårar också förutsägbarheten i trafiken, vilket också kan irritera.

”Få uppskattar överraskningar i trafiken. En överraskning kan väcka ilska, vilket i sin tur kan leda till en farlig spiral: risktagning, brott mot reglerna, ”utbildning” av en annan vägtrafikant eller annat ofog som det inte finns plats för i trafiken ”, betonar Ruutti. ’

”Det ligger i allas intresse att vi återställer trafikens regelkultur. När man känner till reglerna och följer dem minskar det felaktiga beteendet och trafiken blir smidigare. Även motsättningarna mellan olika färdsätt minskar”.

Att följa reglerna är också en attitydfråga

Att följa reglerna handlar inte bara om hur bra man kan reglerna. Det måste också finnas en vilja att följa reglerna.

”Även om man i trafiken märker att andra trafikanter bryter mot reglerna, ger det ingen rätt att göra detsamma eller bryta mot någon annan regel. När man ser till att man själv följer reglerna kan man till och med rädda en situation där någon annan begår felet”, påminner Ruutti.

”Naturligtvis kan det också vara ett problem att tolka reglerna i praktiken. Oklarheter kan uppstå till exempel om man närmar sig en korsning med för hög hastighet, inte beaktar sikthinder eller om man inte gör observationer även i riktning mot gångbanor och cykelvägar. Trafiken består av människor och var och en av oss gör misstag ibland. Man kan också förhålla sig till andras fel med empati i stället för med irritation”, konstaterar Ruutti.

Kampanjen fokuserar på väjningsstadgesituationer

Trafikskyddets kampanj på våren fokuserar på väjningsstadgesituationer. Anvisningar för korsningar, rondeller och korsandet av cyklistens väg kan redan nu repeteras på kampanjsidan www.liikenneturva.fi/sv/kampanjer/kanner-du-till-trafikreglerna/.

Mer information

kontaktchef Elias Ruutti, Trafikskyddet, tfn 020 7282 364

*Trafikskyddet utredde finländarnas kunskaper om trafikregler med en enkätundersökning i mars-april 2022. Enkäten genomfördes av Kanta TNS Oy och besvarades av sammanlagt 1 029 personer, av vilka 81 procent var bilister.