Liikenneturvallisuus perusopetuksen opetussuunnitelmassa – Liikenneturvalta materiaaleja ja ideoita opettajille

Uusissa opetussuunnitelmissa oppilas nähdään aktiivisena toimijana ja oppiminen vuorovaikutteisena tapahtumana. Lisäksi oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta ja käyttämään ongelmanratkaisutaitoja sekä toimimaan yhdessä. Liikennekasvatuksessa nämä painotukset on otettu huomioon.

Liikenneturvalta OPS-työhön: Liikennekasvatuksen asiantuntemusta. Täydennyskoulutusta. Materiaalia.

Liikenneturvan tavoitteena on saada kouluihin 4 tuntia liikennekasvatusta läpi koko peruskoulun. Liikennekasvatuksen sisältöjä voidaan tarjota monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä ala- ja yläkoulussa. Liikenneturvan kehittämä liikennekasvatuksen vuosikello helpottaa liikennekasvatussuunnitelman tekoa.

Tavoitteena laaja-alainen oppiminen

Liikennekasvatus on osa itsestä huolehtimisen ja arjen taidot -osaamistavoitetta. Jokainen vaikuttaa toiminnallaan toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoitellaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisätään ympäristön hyvinvointia. Huomiota kiinnitetään itsenäiseen ja turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä, turva- ja suojavälineiden käyttöön sekä omien tietojen ja taitojen kehittämiseen kävelijänä ja pyöräilijänä.

Uudessa opetussuunnitelmassa on laaja-alaisen osaamisen tavoite liitetty osaksi jokaista oppiainetta. Oppilasta kannustetaan kehittämään taitojaan omaan ja yhteiseen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja arjen sujumiseen liittyvissä perusasioissa. Liikennekasvatus voi olla yksi koulun omista tai paikallisesti tarjottavista monialaisista oppimiskokonaisuuksista.

Materiaalia kaikille luokka-asteille

Esiopetuksen ja alkuluokkien (1.-2. lk.) opetussuunnitelmissa liikennekasvatus sisältää lähiympäristöön tutustumista ja turvallista liikkumista jalankulkijana. Tämän tukemiseksi Liikenneturva tarjoaa Jalankulkijan kortin. Materiaali käsittelee monipuolisilla menetelmillä keskeiset liikenneasiat, jotka ensimmäisen ja toisen kouluvuoden aikana tulisi käydä läpi oppilaiden kanssa.

1-2 vuosiluokilla: Itsenäinen ja turvallinen liikkuminen lähiympäristössä, turva-ja suojavälineiden käyttö sekä omien tietojen ja taitojen kehittäminen kävelijänä ja pyöräilijänä.

Elinympäristön laajentuessa tuetaan oppilaiden itsenäisen liikkumisen taitoja aiempaa laajemmalla alueella ja joukkoliikenteessä. Vuosiluokille 3-6 Liikenneturvan Pyöräilijän kortti -materiaaliin on koottu keskeisimmät turvallisen liikkumisen asiat. Lisäksi kortissa on opettajalle vinkki, miten asiat voi jakaa käsiteltäväksi näillä vuosiluokilla.

3-6 vuosiluokilla: Tuetaan oppilaiden itsenäisen liikkumisen taitoja aiempaa laajemmalla alueella ja joukkoliikenteessä. Kiinnitetään huomiota erityisesti pyöräilykasvatukseen ja sekä omasta ja toisten turvallisuudesta huolehtimiseen liikenteessä. Ohjataan oppilaita asianmukaisten turva-ja suojavälineiden käyttöön ja opetetaan tuntemaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit.

Yläkoulun (7.-9. lk.) opetussuunnitelmassa liikennekasvatuksen näkökulmana on kestävästi ja vastuullisesti toimiva liikkuja (erityisesti pyörällä ja mopolla), päihteettömyys sekä turvavarusteista, kuten turvavyöstä ja pyöräilykypärästä, huolehtiminen.

7-9 vuosiluokilla: Oppilaita ohjataan toimimaan kestävästi ja vastuullisesti myös liikenteen erilaisissa tilanteissa, erityisesti pyörällä ja mopolla liikuttaessa, sekä huolehtimaan turvavarusteiden käytöstä ja päihteettömyydestä liikenteessä.

Tutustu sisältöihin

Liikenneturvan materiaalit sisältävät sekä tietoa että tekemistä. Jalankulkijan kortin ja Pyöräilijän kortin sisältöihin voit tutustua alla olevien esitteiden avulla. Minä liikenteessä -esite antaa opettajille vinkkejä Liikenneturvan tarjoamiin menetelmiin yläkouluun. Esitteet avautuvat klikkaamalla otsikkoa.

Jalankulkijan kortti 1.-2.lk.

 • Helpottaa pitkäjänteistä liikennekasvatustyötä.
 • Toimii laaja-alaisena oppimiskokonaisuutena.
 • Sisältää keskeisimmät turvallisen jalankulun asiat.
 • Käytännön toimintavinkkejä.
 • Toiminnallista, innostavaa, osallistavaa.
 • Opettajalle helppoa.
 • Integroitavissa eri oppiaineisiin esim. kuvaamataito, matematiikka, ympäristöoppi, liikunta ja äidinkieli.

Pyöräilijän kortti 3.-6.lk.

 • Helpottaa pitkäjänteistä liikennekasvatustyötä.
 • Toimii laaja-alaisena oppimiskokonaisuutena.
 • Sisältää keskeisimmät turvallisen liikkumisen asiat.
 • Käytännön toimintavinkkejä.
 • Ehdotukset eri vuosiluokille.
 • Toiminnallista, innostavaa, osallistavaa.
 • Opettajalle helppoa.
 • Integroitavissa eri oppiaineisiin esim. kuvaamataito, matematiikka, ympäristöoppi, liikunta ja äidinkieli.

Minä liikenteessä 7.-9.lk.

 • Yläkoululaisten liikennekasvatusta monipuolisilla menetelmillä.
 • Minä pyöräilijänä (7.lk.).
 • Minä ja mopo (8.lk.).
 • Päihteet ja liikenne (9.lk.).
 • Käytännön toimintavinkkejä.
 • Integroitavissa eri oppiaineisiin.
 • Oppilaiden kanssa käytettäviä menetelmiä eri aihealueisiin.

Opettajailtapäivät

Liikenneturva järjestää alueellisia opettajailtapäiviä, joissa on mahdollisuus saada vinkkejä liikennekasvatuksen sisällyttämisestä monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Lisätietoja tulevista opettajailtapäivistä saat lähimmästä Liikenneturvan toimipisteestä.

Opettajailtapäivät:

 • Teemana liikennekasvatus monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.
 • Suunnattu perusopetuksen henkilöstölle.
 • Sisältö toiminnallista ja kaikki luokka-asteet huomioivaa.
 • Kesto noin 2 tuntia.
Aihepiirit: