Gå till innehållet
Alkoholi ja huumeet ovat merkittävä riskitekijä liikenteessä. Erityisessä riskiryhmässä ovat nuoret kuljettajat, mikä näkyy myös liikenneonnettomuuksissa.

Rattfylleri

Redan en liten mängd alkohol i blodet försämrar körförmågan och ökar risken för olyckor. Gränsen för rattfylleri överskrids när blodets alkoholhalt är minst 0,5 promille. Rattfylleri med ett motordrivet fordon definieras som ett brott oberoende av om man gör sig skyldig till det i terrängen, på insjöisen, på vägen eller på andra ställen.

En person som för ett motorlöst fordon, såsom en cykel, under påverkan av alkohol eller annat rusmedel kan dömas för trafikfylleri med motorlöst fordon. Dessutom kan överlämnandet av ett fordon till en berusad förare få mycket allvarliga konsekvenser.

Föraren av ett motordrivet fordon gör sig skyldig till rattfylleri om

  1. alkoholhalten i förarens blod under eller efter färden är minst 0,5 promille eller utandningsluften innehåller minst 0,22 milligram per liter.
  2. föraren har använt rusmedlet på ett sådant sätt att den aktiva substansen eller dess metabolit (annan än det läkemedel som föraren har rätt att använda) finns i hens blod under eller efter körning.
  3. föraren har intagit annat rusmedel än alkohol eller intagit sådant rusmedel och alkohol så att hans förmåga till de prestationer som uppgiften kräver är nedsatt.

Rattfylleri klassificeras som grovt om

  • alkoholhalten är minst 1,2 promille i gärningsmannens blod eller minst 0,53 milligram per liter i hens utandningsluft.
  • gärningsmannens förmåga till de prestationer som uppgiften kräver är kännbart nedsatt.
  • gärningsmannen har intagit annat rusmedel än alkohol eller intagit sådant rusmedel och alkohol så att hens förmåga till de prestationer som uppgiften kräver är kännbart nedsatt, och omständigheterna är sådana att brottet är ägnat att äventyra någon annans säkerhet.

Redan små mängder alkohol i blodet försämrar körförmågan och ökar sannolikheten för råka ut för en olycka. När alkoholhalten i blodet överstiger 0,5 promille ökar olycksrisken märkbart, och när alkoholhalten överstiger 1,6 promille är risken för att föraren ska råka ut för en olycka 40 gånger större jämfört med en nykter förare.

Alkoholförbränning

Alkoholen försvinner ur kroppen genom förbränning. Levern förbränner ungefär ett gram ren alkohol i timmen per 10 kg kroppsvikt. Alkoholhalten i blodet beror på personens vikt. Hos kvinnor ökar en alkoholportion halten alkohol i blodet mer än hos män på grund av den lägre volymen av vätska i kroppen.

För att alkoholhalten i blodet ska överstiga promillegränsen för rattfylleri (0,5 promille) krävs i medeltal tre portioner alkohol. En portion alkohol (t.ex. en flaska mellanöl, 12 cl vin eller 4 cl starksprit) innehåller 12–14 gram alkohol. Det tar cirka två timmar att förbränna en portion alkohol.

Även baksmälla försämrar körförmågan på många sätt. Dagen efter att ha druckit alkohol ska föraren därför iaktta sin egen körförmåga.

Alkoholkalkylator: kontrollera alkoholförbränningen i THL: s alkoholkalkylator (Öppnas i ett nytt fönster) (på finska).

Rattfylleri blir dyrt

En rattfyllerist som gjort sig skyldig till en trafikskada svarar själv ekonomiskt för de skador som orsakas personen själv, passagerarna och övriga utomstående. Föraren kan även förlora sin rättighet till ersättningar från trafik- och bilförsäkringen. Vid grovt rattfylleri förlorar även passageraren sina försäkringsförmåner.

Bekämpa rattfylleri

Risken att åka fast är viktig när det gäller att motverka rattfylleri. Polisen utför varje år utandningsprov på 1,2–1,8 miljoner förare. Cirka 20 000 rattfyllerister åker fast. En stor del av rattfylleristerna åker dock fortfarande fast till följd av körfel, trafikskador och trafikförseelser.

Kampanjer och andra sätt att påverka den allmänna attityden har en viktig förebyggande betydelse även för rattfylleri och man har lyckats uppnå en positiv attitydförändring särskilt bland ungdomar.

Särskilt unga förare löper större risk att råka ut för olyckor redan med en låg alkoholhalten i blodet, eftersom alkoholen starkast påverkar de förarfärdigheter som ännu inte har automatiserats genom erfarenhet av körning. Omkring 10 procent av rattfylleristerna är i åldern 18–24 år. Av förarna vid rattfylleriolyckor som lett till personskador är cirka en tredjedel unga förare. Över 60 procent av rattfylleristerna är storkonsumenter av alkohol, och en tredjedel har ett missbruksproblem.

Alkolås

Alkolåset är en inbyggd startspärr vars funktion grundar sig på en alkometer. Innan fordonet startas ska föraren blåsa i en anordning som mäter alkoholhalten i förarens utandningsluft. Alkolåset är ett effektivt sätt att förhindra rattfylleri och kan också användas frivilligt i både företags och privatpersoners fordon.

Alkolåsets funktion grundar sig på alkometern

Alkolåset aktiveras när fordonets tändning slås på. Efter en kort uppvärmningstid uppmanar enheten föraren att ge ett utandningsprov. Efter en godkänd avläsning gör enheten det möjligt att starta fordonet. De flesta apparater har en startgräns på 0,1 milligram alkohol per liter utandningsluft. Detta motsvarar en alkoholhalt i blodet på cirka 0,2 promille.

Enheten guidar användaren genom de olika stegen och händelserna lagras i styrenheten. Loggdata kan ses i samband med underhåll om så önskas.

Alkolås kan installeras på frivillig basis i nästan alla motordrivna fordon, såsom bilar, traktorer, motorcyklar eller fyrhjulingar. Ett fordon med alkolås behöver inte genomgå en ändringsbesiktning vid frivillig användning.

I stället för ett absolut körförbud kan en person som gjort sig skyldig till rattfylleri begära om övervakad körrätt i ett fordon utrustat med alkolås.

Användningen av alkolås och fastställandet av önskade egenskaper är friare vid frivillig användning än vid övervakad körrätt. Vanligtvis blåser man i alkolåset bara innan man kör iväg. Du kan till exempel ställa in alkolåset så här:

  • alkolåset kräver inget blåstest vid start då fordonet har stått stilla i mindre än en timme, eller 
  • blåstest krävs slumpmässigt några gånger om dagen. Detta är lämpligt för företagsanvändning där mer än en förare kör samma fordon under dagen.

Var kan man skaffa ett alkolås

Kontakta tillverkarnas representanter om du vill köpa ett alkolås. Alkolåset installeras av en montör som ingått avtal med tillverkaren. Information om var alkolås kan installeras finns också på Transport- och kommunikationsverkets webbplats (Öppnas i ett nytt fönster) (på finska). Beroende på modell kräver alkolåset kalibreringsunderhåll med 6 eller 12 månaders intervall.

Övervakad körrätt

En person som gör sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan återfå sin körrätt genom att låta installera ett alkolås i sitt fordon förbinda sig till de övriga villkoren i övervakad körrätt. Beviljandet av övervakad körrätt påverkar inte straffet för den som döms för rattfylleri.

Vid övervakad körning kan alkolåset när som helst begära ett utandningsprov under körning. Ett utandningstest som överskrider gränsen under körning stoppar inte fordonet, utan slår på nödblinkers och en larmsiren som drar till sig uppmärksamhet och förhindrar längre körning. Samtidigt registrerar fordonets loggbok vad som har hänt, vilket kan förlänga den övervakade körrätten eller helt återkalla den.

En person som är stadigvarande bosatt i Finland och som har gjort sig skyldig till rattfylleri på grund av alkohol och som inte på annat sätt är försatt i körförbud kan beviljas övervakad körrätt. Övervakad körrätt kan begäras från polisen som utreder körning under rattfylleri eller från domstolen i samband med behandlingen av ärendet. Ett alkolås för övervakad körrätt kan installeras i en personbil, buss, paketbil, lastbil eller traktor. Fordonet måste ändringsbesiktigas i samband med installation eller borttagning av alkolåset som används för övervakad körrätt. 

Den övervakade personen måste besöka en läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för att diskutera användningen av berusningsmedel, deras inverkan på hälsan samt möjligheterna att få vård. Den övervakade parten ska begära ett intyg över besöket, ur vilket besökets syfte framgår. Intyget lämnas in hos polisen.