Gå till innehållet
Tavarat ja matkustajat on sijoitettava henkilöautoon niin, etteivät ne häiritse kuljettajan havainnointia tai ajamista.
Lastning av bil och släpvagn

Gods och passagerare ska placeras i en personbil så att de inte stör förarens observation eller körning. Packa bagaget i bagageutrymmet och lämna kabinen åt passagerarna. Tung last kan försvåra kontrollen över bilen, särskilt på hala vägar. Med tung last lönar det sig att höja däcktrycket. Rätt däcktryck för tung last hittar du på bilens däcktrycksklistermärke eller i bruksanvisningen.

Lastning av bil

Gods och passagerare ska placeras i en personbil så att de inte stör förarens observation eller körning, eller så att fordonets lyktor, reflexer eller registerplåtar inte täcks. Bagageutrymmet är endast avsett för gods och får inte användas för persontransporter. I bilens registreringsuppgifter kan man kontrollera det tillåtna antalet passagerare.

Antalet passagerare som antecknats i registret får inte överskridas. Endast en passagerare får sitta på en sittplats. Barn får inte transporteras i famnen. Se anvisningar för säker transport av barn.

Ett undantag är att antalet passagerare får överskridas i en buss som används för persontransport enligt lagen om transportservice, där antalet passagerare som bestäms i registreringsuppgifterna, inklusive föraren, tillfälligt får överskridas med 30 procent. På en sittplats bredvid föraren och på alla sittplatser försedda med bilbälten tillåts dock högst det antal passagerare som bestäms i registreringsuppgifterna. Även vid skol- och dagvårdstransporter kan man på vissa villkor överskrida det antal passagerare som bestäms i registreringsuppgifterna när sätena är försedda med godkända extra bilbälten.

Gods som transporteras inne i bilkabinen får inte vara lösa så att de kommer i rörelse vid bromsningar, accelerationer eller i kurvor, eftersom detta kan medföra fara. I synnerhet vid en kollision kan lösa föremål slungas mot föraren eller en passagerare och orsaka allvarliga skador. Till exempel i en bil av modellen stationsvagn, där bagageutrymmet är kopplat till kabinen utan mellanväggar eller skyddsnät, ska godset säkras så att det inte kan komma i rörelse.

Man får transportera gods på taket på en personbil, men dess massa får vara högst 10 procent av bilens egenmassa. Tillverkaren kan ha fastställt en mindre massa för last på taket, så innan lastningen inleds är det bra att kontrollera saken.

Fem tips för hur man lastar en bil:

  • Packa alla saker i bagageutrymmet. Lämna kabinen åt passagerarna.
  • Lasta de tyngsta föremålen först och stöd dem väl.
  • Använd lastremmar eller lastnät för löst gods.
  • Kom också ihåg att använda en ordentlig sele för sällskapsdjur.
  • Om mängden last överraskar, använd en släpvagn eller förvara lasten i en takbox, men kom ihåg att även då lasta på rätt sätt.

Lastning av släpvagn

Släpvagnar avsedda att dras bakom person- och paketbilar delas in enligt totalmassa i två klasser. Så kallade lätta släpvagnar hör till kategori O1 och deras totalmassa är högst 750 kg. Tyngre släpvagnar hör till kategori O2 och deras totalmassa är mer än 750 kg och högst 3 500 kg. Typiskt är att till exempel husvagnar hör till kategori O2 med undantag av de minsta husvagnarna. Totalmassan är den maximalt tillåtna massan på marken genom släpvagnens hjul.

Lätta släpvagnar (O1) saknar i allmänhet bromsar. De kräver ingen periodisk besiktning även om de har bromsar. Dessutom gäller inte skyldigheten att använda vinterdäck för lätta släpvagnar.

Släpvagnar i kategori O2 har däremot alltid bromsar. De ska också besiktas vartannat år. Kravet på användning av vinterdäck gäller också dem. Om dragbilen har dubbdäck ska släpvagnen i kategori O2 ha vinterdäck, men de behöver inte vara dubbdäck.

Tillåten körhastighet vid dragning av släpvagn

Vid dragning av en lätt släpvagn med en person- eller paketbil, dvs. en släpvagn med en totalmassa på högst 750 kg, är den högsta tillåtna hastigheten 100 km/h. När släpvagnen är en släpvagn i kategori O2 är den högsta tillåtna hastigheten 80 km/h. Den högsta tillåtna hastigheten beror inte på om släpvagnen är lastad eller inte. Kombinationens högsta tillåtna hastighet beror inte heller för vilket transportbehov släpvagnen är tillverkad. Med andra ord är hastighetsbegränsningen 100 km/h, oavsett om släpvagnen har ett vanligt öppet flak, en kåpa, eller är en båttrailer eller en husvagn – eller om den har bromsar eller inte, förutsatt att den har en totalmassa på högst 750 kg. Och 80 km/h om totalmassan överstiger 750 kg.

Vid dragning av släpvagn ska man utöver körhastigheten även fästa uppmärksamhet vid släpvagnens skick, belysning och däcktryck. När en lätt släpvagn dras i 100 km/h märker man att kombinationens stoppsträcka, stabilitet och beteende vid väjning försämras avsevärt när hastigheten ökar.

Lastning av släpvagn – överskridningar, mått och markeringar

En släpvagn skall lastas så att lasten inte kan orsaka olägenhet för den övriga trafiken, skada egendom eller falla ned på vägen. I praktiken ska allt löst gods bindas fast och eventuell dammande last ska täckas.

Släpvagnens last får inte i sidled sträcka sig över släpvagnens sidor eller det område som är avsett som lastutrymme, till exempel botten av en släpvagn utan kanter. Begränsningen tillämpas inte på transport av båt. Vid transport av en båt som är bredare än den bredd som allmänt tillåts på väg tillämpas bestämmelserna och föreskrifterna om specialtransporter (Öppnas i ett nytt fönster).

Specialtransport är möjlig med en släpvagn till en personbil om släpvagnen är minst 2,50 meter bred.

Lasten får inom den tillåtna längden på väg för fordonet eller fordonskombinationen sträcka sig högst en meter framför fordonet och högst två meter bakom fordonet räknat från fordonets yttersta del.

En överskridning bakom fordonet på en meter eller mer ska dock märkas med en röd eller rödgul flagga. Vid mörker eller skymning ska röd belysning och en röd reflex användas bakom en lång last. På motsvarande sätt ska all överskridning framför fordonet märkas med en flagga och vid mörker eller skymning med vitt ljus och vit reflex.

Det viktigaste när lasten överskrids är att den inte på något sätt får påverka fordonskombinationens svängningsegenskaper eller orsaka olägenhet för den övriga trafiken. I praktiken begränsas en överskridning av lasten framför en släpvagn av dragbilens stötfångare och andra konstruktioner. Risken är att lasten vidrör dragbilen vid en stark sväng.

Släpvagnens last ska fästas även om man använder en släpvagn med kåpa. Intakta fästanordningar används för att säkra lasten. Lastremmarna ska hålla i längdriktningen lika mycket som lasten och i sidled hälften av den.

Viktsgränser för last på släpvagn

För att dragfordonet ska kunna dra släpkärran och inte tvärtom måste kombinationens vikt vara proportionell. Den totala vikten av en lätt släpvagn (kategori O1) får normalt inte överstiga 750 kg. Den högsta tekniskt tillåtna vikten för en släpvagn kan också registreras som 825 kg, varav 75 kg av vikten anses ligga på dragkroken. När man drar av släpvagnens egenmassa från dessa siffror innebär det att lastens maximala vikt ofta är omkring 500 kg. Det är också värt att notera att kåpan ofta är eftermonterad och inte ingår i släpvagnens egenmassa. I detta fall bör kåpans vikt beaktas separat. Med lättare dragfordon är nyttolasten ännu lägre än ovan, eftersom många fordon har föreskrivits en dragvikt på mindre än 750 kg för en släpvagn utan bromsar. Kontrollera noggrant dragfordonets tillåtna dragmassor och släpvagnens uppgifter i registreringsuppgifterna.

Lastningen av släpfordonet startar framifrån så att tyngdpunkten förblir så låg och centraliserad som möjligt. De tyngsta sakerna placeras på axeln och slutligen surras lasten ordentligt.

Släpfordonet ska alltid belastas på ett sådant sätt att vikten riktas neråt mot dragkulan kopplingskulan och aldrig uppåt. Den nedåtriktade kraften får inte överstiga 10 procent av den massa som tillåts på släpvagnens axlar. I den vanligaste släpvagnen på 750 kg i klass O1 innebär 10 %-regeln en maximal kultryck på 75 kg. Observera att den maximala lasten på en lätt släpvagn på 825 kg (750 kg + 75 kg) kräver att den också är märkt som den tekniskt tillåtna maximala massan på registreringsbeviset för släpvagnen. En släpvagn med en högsta tekniskt tillåten vikt på 825 kg får dras av ett fordon med en högsta tillåten dragvikt på 750 kg. I detta fall är 750 kg den maximalt tillåtna massan på marken genom släpvagnens hjul. Många personbilar har också föreskrivits en dragvikt på mindre än 750 kg för en släpvagn utan bromsar.

Vid olaglig och farlig baklast pressas släpvagnens dragstång uppåt vilket lyfter bilens bakdel. Detta kan orsaka en svängrörelse som kan leda till förlorad kontroll över kombinationen under körning. Risken är hög i synnerhet vid transport av långa varor. Bakvikten kan enkelt testas genom att haka loss släpvagnen från dragkroken och hålla i stången för hand. Om stången stiger uppåt och vagnen börjar tippa bakåt är det för mycket vikt baktill och lasten måste placeras om. 

Vanligtvis är det mest bekväma kultrycket vid körning med lätt släpvagn cirka 10–30 kg, så att släpet fortfarande lätt kan lyftas av dragkroken. Det är alltid säkrare och bekvämare att köra två säkra resor med en halvfull vagn än en med en överbelastad.

Lastning och packning av husvagnar

För lastning av husvagn eller husbil gäller samma principer som för lastning av ett fordon i allmänhet. Att köra med fordonskombination kräver speciella förutseende färdigheter. Vid livlig trafik och krävande körförhållanden är det viktigt att föraren är erfaren och uppmärksam.

I allmänhet är en husvagn eller husbil nästan alltid fullastad och därför är däckens skick och lufttrycket av särskild betydelse för säkerheten. Om dragbilen har dubbdäck ska en husvagn (släpvagn i kategori O2) ha vinterdäck, men de behöver inte vara dubbdäck. Dragfordonet behöver dock inte ha dubbdäck, även om släpvagnen är utrustad med sådana.

Obligatorisk körkortskategori vid dragning av släpvagn

För att dra en lätt släpvagn med en person- eller paketbil, dvs. en släpvagn med en totalmassa på högst 750 kg (klass O1), räcker ett körkort i kategori B.

För släpvagnar med en totalvikt som överstiger 750 kg (klass O2) räcker det med ett B-kort om kombinationens totala tillåtna massa inte överstiger 3 500 kg. Det spelar ingen roll hur mycket last som finns i bilen eller släpet, körkortskravet anges i registreringsuppgifterna enligt den största tillåtna massan. Om den totala massan av kombinationen av dragfordon och släpvagn i kategori O2 överstiger 3 500 kg krävs ett BE-kort. Även det så kallade B/96, dvs. B-kortet med kod 96 enligt EU-direktivet, räcker om kombinationens totala massa inte överstiger 4 250 kg. Både BE och B/96 förutsätter ett godkänt hanterings- och körprov.

Dragkrokar och draganordningar för släpvagn

Som regel är dragkrokar och draganordningar för släpvagnar numera ganska säkra och utrustade med olika visuella säkerhetsanordningar för att förhindra missbruk. Draganordningarna ska vara godkända och deras funktion kontrolleras vid installationen och, när det gäller klass O2, även i besiktningen.

Det är dock förarens ansvar att kontrollera draganordningarnas funktion och säkerhet vid varje koppling. Att hålla kopplingarna rena är viktigt och det är också tillrådligt att lätt smörja draganordningens och den löstagbara dragkrokens låsmekanismer med en tunn olja ibland för att säkerställa korrekt funktion.

Det finns avtagbara, fasta och hopfällbara dragkrokar. Säkerheten för alla godkända krokar är ganska bra när de används korrekt och krokarna är också ganska underhållsfria. Det är dock tillrådligt att ta bort den avtagbara kroken efter varje användning, annars kan kroken rosta fast mycket snabbt.  

Det är bra att kontrollera släpets dragbeslag vid varje koppling för att säkerställa att låstungan runt dragkroken inte är böjd eller sliten. Samtidigt kontrolleras att låshandtaget verkligen förblir låst under körning och inte öppnas utan att låsa upp handtaget. Efter inkoppling är det bra att försöka lyfta och skjuta kopplingen i båda riktningarna, eller att titta under draghuvudet för att se att draghuvudets låstunga passar bra mot dragkulans undersida.

En säkerhetskabel ska användas för att koppla fordonet till en bromförsedd släpvagn i kategori O2 när kopplingsanordningarna på de fordon som ska kopplas har förankringar för säkerhetskabeln. Säkerhetskabeln ska koppla på släpvagnens bromsar om själva kopplingen lossnar under körning.