Lastning av bil

Gods och passagerare ska placeras i en personbil så att de inte stör förarens observation eller körning, eller så att fordonets lyktor, reflexer eller registerplåtar inte täcks. Lastutrymmet är endast avsett för gods och får inte användas för persontransporter. I bilens registreringsuppgifter kan man kontrollera det tillåtna antalet passagerare.

Antalet passagerare som antecknats i registret får inte överskridas. Endast en passagerare får sitta på en sittplats. Barn får inte transporteras i famnen. Se anvisningar om säker transport av barn här.

Ett undantag är att antalet passagerare får överskridas i en buss som används för persontransport enligt lagen om transportservice, där antalet passagerare som bestäms i registreringsuppgifterna, inklusive föraren, tillfälligt får överskridas med 30 procent. På en sittplats bredvid föraren och på alla sittplatser försedda med säkerhetsbälten tillåts dock högst det antal passagerare som bestäms i registreringsuppgifterna. Även vid skol- och dagvårdstransporter kan man på vissa villkor överskrida det antal passagerare som bestäms i registreringsuppgifterna när sätena är försedda med godkända extra säkerhetsbälten.

Tung last kan försvåra kontrollen över bilen, särskilt på hala vägar. Med tung last lönar det sig att höja däcktrycket.

Gods som transporteras inne i bilkabinen får inte vara lösa så att de kommer i rörelse vid bromsningar, accelerationer eller i kurvor, eftersom detta kan medföra fara. I synnerhet vid en kollision kan lösa föremål slungas mot föraren eller en passagerare och orsaka allvarliga skador. Till exempel i en bil av farmarmodell, där bagageutrymmet är kopplat till kabinen utan mellanväggar eller skyddsnät, ska godset säkras så att det inte kan komma i rörelse.

Man får transportera gods på taket på en personbil, men dess massa får vara högst 10 procent av bilens egenmassa. Tillverkaren kan ha fastställt en mindre massa för last på taket, så innan lastningen inleds är det bra att kontrollera saken.

Fem tips för hur man lastar en bil:

  • Packa alla saker i bagageutrymmet. Låt kabinen vara till för passagerarna.
  • Lasta de tyngsta föremålen först och stöd dem väl.
  • Använd lastremmar eller lastnät för löst gods.
  • Kom också ihåg att använda en ordentlig sele för sällskapsdjur.
  • Om mängden last överraskar, använd en släpvagn eller förvara lasten i en takbox, men kom ihåg att även då lasta på rätt sätt.

Lastning av släpvagn

Släpvagnar avsedda att dras bakom person- och paketbilar delas in enligt totalmassa i två klasser. Så kallade lätta släpvagnar hör till kategori O1 och deras totalmassa är högst 750 kg. Tyngre släpvagnar hör till kategori O2 och deras totalmassa är mer än 750 kg och högst 3 500 kg. Typiskt är att till exempel husvagnar hör till kategori O2 med undantag av de minsta husvagnarna. Totalmassan är den maximalt tillåtna massan på marken genom släpvagnens hjul.

Lätta släpvagnar (O1) saknar i allmänhet bromsar. De kräver ingen periodisk besiktning även om de har bromsar. Dessutom gäller inte skyldigheten att använda vinterdäck för lätta släpvagnar.

Släpvagnar i kategori O2 har däremot alltid bromsar. De ska också besiktas vartannat år. Kravet på användning av vinterdäck gäller också dem. Om dragbilen har dubbdäck ska släpvagnen i kategori O2 ha vinterdäck, men de behöver inte vara dubbdäck.

Tillåten körhastighet vid dragning av släpvagn

Vid dragning av en lätt släpvagn med en person- eller paketbil, dvs. en släpvagn med en totalmassa på högst 750 kg, är den högsta tillåtna hastigheten 100 km/h. När släpvagnen är en släpvagn i kategori O2 är den högsta tillåtna hastigheten 80 km/h. Den högsta tillåtna hastigheten beror inte på om släpvagnen är lastad eller inte. Kombinationens högsta tillåtna hastighet beror inte heller för vilket transportbehov släpvagnen är tillverkad.

Med andra ord är hastighetsbegränsningen 100 km/h, oavsett om släpvagnen har ett vanlig öppet flak, en kåpa, eller är en båttrailer eller en husvagn – eller om den har bromsar eller inte, förutsatt att den har en totalmassa på högst 750 kg. Och 80 km/h om totalmassan överstiger 750 kg.

Vid dragning av släpvagn ska man utöver körhastigheten även fästa uppmärksamhet vid släpvagnens skick, belysning och däcktryck. När en lätt släpvagn dras i 100 km/h märker man att kombinationens stoppsträcka, stabilitet och beteende vid väjning försämras avsevärt när hastigheten ökar.

Lastning av släpvagn – överskridningar, mått och markeringar

En släpvagn skall lastas så att lasten inte kan orsaka olägenhet för den övriga trafiken, skada egendom eller falla ned på vägen. I praktiken ska allt löst gods bindas fast och eventuell dammande last ska täckas.

Släpvagnens last får inte i sidled sträcka sig över släpvagnens sidor eller det område som är avsett som lastutrymme, till exempel botten av en släpvagn utan kanter. Begränsningen tillämpas inte på transport av båt. Vid transport av en båt som är bredare än den bredd som allmänt tillåts på väg tillämpas bestämmelserna och föreskrifterna om specialtransporter.

Specialtransport är möjlig med en släpvagn till en personbil om släpvagnen är minst 2,50 meter bred.

Lasten får inom den tillåtna längden på väg för fordonet eller fordonskombinationen sträcka sig högst en meter framför fordonet och högst två meter bakom fordonet räknat från fordonets yttersta del.

En överskridning bakom fordonet på en meter eller mer ska dock märkas med en röd eller rödgul flagga. Vid mörker eller skymning ska röd belysning och en röd reflex användas bakom en lång last. På motsvarande sätt ska all överskridning framför fordonet märkas med en flagga och vid mörker eller skymning med vitt ljus och vit reflex.

Det viktigaste när lasten överskrids är att den inte på något sätt får påverka fordonskombinationens svängningsegenskaper eller orsaka olägenhet för den övriga trafiken. I praktiken begränsas en överskridning av lasten framför en släpvagn av dragbilens stötfångare och andra konstruktioner. Risken är att lasten vidrör dragbilen vid en smal sväng.

Släpvagnens last ska fästas även om man använder en släpvagn med kåpa. Intakta fästanordningar används för att säkra lasten. Lastremmarna ska hålla i längdriktningen lika mycket som lasten och i sidled hälften av den.

Kontrollera lasten och hur den sitter fast vid körpauser.

Temakretsar: